Økonomi

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
Ø1 Redusert ramme fra 2017   223 223 223
Netto resultat av redusert ramme for 2017 er kr 223 000, grunnet innhentede gevinster. Rådmannen løser innsparingskravet ved å ta i bruk et innkjøpsovervåkings- og kontraktsoppfølgingssystem. Hensikten med programmet er blant annet å sjekke innkjøpsavtaler/kontrakter, automatisere priskontroll, øke bruken av inngåtte rammeavtaler og forbedre kvaliteten i anbudsbeskrivelser. For å få effekt av programmet, er det nødvendig at andelen elektroniske faktura inn til kommunen øker og at det er personellressurser til å mate kontraktsdata inn i systemet, samt at systemet må driftes. Rådmannen har derfor anskaffet et program og ansatt en person til å jobbe med dette i 2016. Første år brukes til å tilrettelegge og mate organisasjonsdata og avtale- og kontraktsdata inn i programmet. Innsparinger beregnes fra 2017 til å bli kr 1,5 millioner og kr 1,3 millioner i 2018 og 2019. 
Ø2 Nye innsparinger     -230 -460
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen seg nødt til å innarbeide nye innsparinger på kr 230 000 i 2019, økende til kr 460 000 fra 2020. Rådmannen vil komme tilbake med en løsning på hvordan disse innsparingene skal effektueres.
  Sum økonomi   223 -7 -237
Publisert: 06.06.2017 14:50
Sist endret: 16.06.2017 15:00