Levekår

Levekår felles 

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
L1 Kommunale boliger, indeksregulering -378 -1140 -1912 -2684
Bystyret vedtok i økonomiplan 2012-2015 en årlig indeksregulering av husleienivået per 1. august. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket.
L2 Omstilling og redusert tjenestetilbud   -6000 -6000 -6000

I økonomiplan 2016-2019, tiltak L20, fant rådmannen det nødvendig å videreføre vedtatte innsparinger i levekår grunnet kommunens økonomiske situasjon. Innsparingskravene i vedtatt økonomiplan er kr 5 millioner i 2016, økende til kr 7 millioner i 2017 og kr 13 millioner fra 2018. Rådmannen har sett seg nødt til å innarbeide kr 7 millioner for 2017 i basisbudsjettet, mens økningen på kr 6 millioner fra 2017 til 2018 videreføres som tiltak. Konsekvensene av denne innsparingen kan bli ytterligere bemanningsreduksjoner.

I investeringstiltak L42 foreslår rådmannen å bygge et tilrettelagt bygg for personer med store adferdsutfordringer. Kommunen kjøper i dag tjenester til denne målgruppen. Det er behov for et tilrettelagt bygg for disse, slik at tjenestene kan gis i egen regi. Det er beregnet at tiltaket vil gi årlige driftsinnsparinger på kr 5,5 millioner, minus internhusleie som må beregnes.
L3 Ressurskrevende brukere 4000 4000 4000 4000
Tre nye brukere med spesielt store omsorgsbehov er meldt med behov for tjenester fra kommunen fra høsten 2016. Dette gjelder blant annet behov for respiratorbehandling i eget hjem, som krever døgnkontinuerlig overvåkning. Rådmannen har innarbeidet kr 4 millioner i netto styrkning av budsjettrammen.
L4 Opptrappingsplan rus 4485 4485 4485 4485
I regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt inn en økning på kr 300 millioner i frie inntekter til kommunene, grunngitt med opptrappingsplanen i rusfeltet. For Sandnes vil dette utgjøre kr 3,9 millioner. Midlene vil bli brukt til å dekke mottakssenter for rus samt til økt bemanning ved bygging av flere småhus. I tillegg til kr 300 millioner i frie inntekter blir det foreslått kr 45 millioner gjennom en tverrdepartemental oppfølging av opptrappingsplanen i rusfeltet. For Sandnes utgjør dette kr 585 000.
L5 Opptrappingsplan rus - øremerket tilskudd -585 -585 -585 -585
I regjeringens forslag til statsbudsjett er det lagt inn en økning på kr 300 millioner i frie inntekter til kommunene, grunngitt med opptrappingsplanen i rusfeltet. I tillegg til kr 300 millioner i frie inntekter blir det foreslått kr 45 millioner gjennom en tverrdepartemental oppfølging av opptrappingsplanen i rusfeltet. For Sandnes utgjør dette kr 585 000.
L6 Økt innslagspunkt for ressurskrevende brukere 4000 4000 4000 4000
Regjeringen foreslår å stramme inn toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere ved å øke innslagspunktet med kr 50 000 utover prisjustering på 2,4 prosent, slik at nytt innslagspunkt blir kr 1,157 millioner. For Sandnes vil dette utgjøre om lag kr 4 millioner i mindreinntekter.
L7 Rekruttering psykologer 260 260 260 260
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 et styrket tilskudd på kr 20 millioner for å styrke rekrutteringen av psykologer i kommunene, tilsvarende minst 65 nye årsverk. For Sandnes utgjør dette kr 260 000. 
L8 Rekruttering psykologer - øremerket tilskudd -260 -260 -260 -260
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 et styrket tilskudd på kr 20 millioner for å styrke rekrutteringen av psykologer i kommunene, tilsvarende minst 65 nye årsverk For Sandnes utgjør dette kr 260 000. 
L9 Dagtilbud til demente 585 585 585 585
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 å bevilge om lag kr 45 millioner i øremerket tilskudd for å legge til rette for om lag 750 flere dagaktivitetsplasser. For Sandnes utgjør dette kr 585 000.
L10 Dagtilbud til demente - øremerket tilskudd -585 -585 -585 -585
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 å bevilge om lag kr 45 millioner i øremerket tilskudd for å legge til rette for om lag 750 flere dagaktivitetsplasser. For Sandnes utgjør dette kr 585 000.
L11 Nye innsparinger     -7070 -14150
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen behov for å innarbeide nye innsparinger på kr 7 millioner i 2019, økende til kr 14 millioner fra 2020. Rådmannen vil komme tilbake med en løsning på hvordan disse innsparingene skal effektueres.
T11 Reduserte tilskudd til å rekruttere flere psykologer -110 -110 -110 -110
T12 Redusert øremerket tilskudd til å rekruttere flere psykologer 110 110 110 110
  Sum levekår felles 11522 4760 -3082 -10934

Omsorgstjenester

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
L12 Drift nye heldøgnsplasser i Rundeskogen bo- og aktivitetssenter 0 9000 18000 28000

I økonomiplan 2012-2015 vedtok bystyret oppstart av nytt bo- og aktivitetssenter med 61 heldøgnsplasser fra 2015. Rådmannen videreførte tiltaket i økonomiplan 2014-2017, tiltak 61, med oppstart fra årsslutt i 2016, i tråd med ferdigstillelse av bygget.

Grunnet kommunens økonomiske situasjon foreslår rådmannen i denne økonomiplanen å videreføre den gradvise oppstarten av Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, skissert i økonomiplan 2016-2019, tiltak L2. Dette begrunnes også med en faglig vurdering samt utfordringer knyttet til rekruttering i denne størrelsesorden. Rådmannen foreslår en oppstart med 20 plasser ved årsskiftet 2016/2017, hvorav 10 korttidsplasser og 10 somatiske langtidsplasser. Økende til 38 plasser i slutten av 2017 og videre til 61 plasser fra midten av 2019. Budsjettmidler for 2017 er innarbeidet i basisbudsjettet.

Det foreslås å redusere dobbeltrommene som ble opprettet som midlertidige sykehjemsplasser i bsak 14/12 i tråd med oppstart av Rundeskogen. Rådmannen foreslår også å flytte Lura 1 over i en etasje i Rundeskogen i 2017, mens oppussing pågår på Lura bo- og aktivitetssenter. I den anledning vil kapasiteten kunne økes med to ekstra plasser.
L13 Hjemmetjenesten, økning i henhold til befolkningsvekst 2500 5000 7500 10000
I henhold til befolkningsutvikling og prognose for antall nye brukere innenfor hjemmetjenesten, vil det være behov for å styrke tjenesten. Prognosen viser at hjemmetjenesten i snitt kan få opp mot 40 nye brukere per år fra 2016 til 2020. Personellbehovet til 40 nye brukere anslås å være om lag 6 årsverk, tilsvarende kr 4 millioner i året. Rådmannen har funnet rom for å styrke hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner i 2017, kr 5 millioner i 2018, kr 7,5 millioner i 2019 og kr 10 millioner i 2020.
L14 Vasking av arbeidstøy hjemmetjenesten 1000 1000 1000 1000
Sandnes kommune har fått pålegg fra arbeidstilsynet om vasking av arbeidstøy i hjemmetjenesten. Dette må på plass fra 2017. Rådmannen har funnet rom for å bevilge kr 1 million til formålet.
  Sum omsorgstjenester 3500 15000 26500 39000

Enhet for funksjonshemmede

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
L15 Botiltak "Foreldreinitiativet II", 10 plasser 5500 11000 11000 11000
I økonomiplan 2013-2016 ble det vedtatt oppstart av et nytt privateid botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Bygget med 10 plasser skal ferdigstilles i 2017. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket, med driftsmidler til halvårsdrift i 2017.
L16 10 nye boliger for personer med nedsatt funksjonsevne, Aase Gaard  11000 11000 11000 11000
Bystyret vedtok i økonomiplan 2015-2018, tiltak P9, driftsmidler til 10 nye boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. Bygget på Aase Gaard skal ferdigstilles i løpet av 2016, og rådmannen foreslår å videreføre tiltaket med driftsmidler til helårsdrift i 2017.
L17 Nytt botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne, 12 plasser 5000 14000 14000 14000
Bystyret har i bsak 97/15 vedtatt å omgjøre Hanamyrveien til et senter for mennesker med psykiske lidelser. 12 personer som i dag bor i Hanamyrveien har derfor behov for nytt botilbud. Bygget skal stå ferdig i slutten av 2017, og rådmannen har innarbeidet driftsmidler til oppstart i siste halvdel av 2017.
L18 Avlastningsenheten, mer effektiv drift av ny avlastningsbolig   -5000 -5000 -5000

I økonomiplan 2013-2016 ble det vedtatt at nytt avlastningssenter skulle være klart i 2015, og rådmannen la til grunn at en skulle utvide med 8 nye plasser og gi tjenester innenfor samme ramme som i dag. Bystyret vedtok i tillegg en innsparing på kr 5 millioner fra 2016. I økonomiplan 2015-2018, tiltak 91, ble det vedtatt at innsparingen ble forskjøvet til å gjelde fra 2018 når bygget er ferdig.

I denne økonomiplanen foreslår rådmannen å reversere innsparingen i tiltak L18, da det vanskelig lar seg gjøre å både utvide kapasiteten og samtidig redusere med kr 5 millioner.
L19 Avlastningsenheten, mer effektiv drift av ny avlastningsbolig - tas ut   5000 5000 5000

I økonomiplan 2013-2016 ble det vedtatt at nytt avlastningssenter skulle være klart i 2015, og rådmannen la til grunn at en skulle utvide med 8 nye plasser og gi tjenester innenfor samme ramme som i dag. Bystyret vedtok i tillegg en innsparing på kr 5 millioner fra 2016. I økonomiplan 2015-2018, tiltak 91, ble det vedtatt at innsparingen ble forskjøvet til å gjelde fra 2018 når bygget er ferdig.

I denne økonomiplanen foreslår rådmannen å reversere innsparingen i tiltak L18, da det vanskelig lar seg gjøre å både utvide kapasiteten og samtidig redusere med kr 5 millioner.
  Sum enhet for funksjonshemmede 21500 36000 36000 36000

Helse- og rehabiliteringstjenester

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
L20 Bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 12 plasser   12000 12000 12000
I økonomiplan 2016-2019, tiltak L13, ligger det inne et nytt bofellesskap med 12 plasser for personer med psykiske lidelser. Etter at betalingskrav i forhold til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset trer i kraft fra 2018, har en behov for plasser til å motta disse pasientene i kommunen. Rådmannen har innarbeidet driftsmidler til helårsdrift i 2018, og forventer at tiltaket finansieres av økt rammetilskudd fra staten.
L21 Finansieres av staten   -12000 -12000 -12000
I økonomiplan 2016-2019, tiltak L13, ligger det inne et nytt bofellesskap med 12 plasser for personer med psykiske lidelser. Etter at betalingskrav i forhold til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset trer i kraft fra 2018, har en behov for plasser til å motta disse pasientene i kommunen. Rådmannen har innarbeidet driftsmidler til helårsdrift i 2018, og forventer at tiltaket finansieres av økt rammetilskudd fra staten.
L22 Bofellesskap psykisk helse Håholen, 9 plasser     10000 10000
Rådmannen foreslår å videreføre bofellesskapet med 9 leiligheter med fellesarealer og en mindre personaldel fra økonomiplan 2016-2019, tiltak L14. Målgruppen er personer med psykisk lidelse og rusproblematikk. Driftsmidler er innarbeidet fra 2019.
L23 1 årsverk sykehjemslege 1068 1068 1068 1068
Sandnes kommune får flere sykehjemsplasser og det er nødvendig med flere sykehjemsleger. Rådmannen tilrår styrking av legetjenesten med 1 årsverk. 
L24 Økt sats driftstilskudd fysioterapeuter 566 566 566 566
Sandnes kommune har 24 driftstilskudd til fysioterapeuter. Med virkning fra 1. juli 2016 ble driftstilskuddene økt fra kr 397 020 til kr 420 600. Det medfører en årlig økning på kr 23 580 per driftstilskudd. Helårsvirkning for 24 driftstilskudd blir kr 566 000.
L25 Økt sats fastlegeordningen 1200 1200 1200 1200
Fastlegeordning økes fra kr 427 per år per innbygger til kr 442. Dette medfører en økt kostnad på kr 1,2 millioner i 2017.
L26 Rehabilitering/habilitering 2600 2600 2600 2600
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 at kr 100 millioner av veksten i frie inntekter bevilges til opptrappingsplan for rehabilitering/habilitering. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge kr 100 millioner til opptrappingsplanen, der kr 91 millioner av disse er øremerket stimuleringstilskudd for kommunene over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. For Sandnes utgjør dette kr 1,3 millioner i vekst frie inntekter samt kr 1,3 millioner i øremerket tilskudd.
L27 Rehabilitering/habilitering - øremerket tilskudd -1300 -1300 -1300 -1300
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 at kr 100 millioner av veksten i frie inntekter bevilges til opptrappingsplan for rehabilitering/habilitering. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge kr 100 millioner til opptrappingsplanen, der kr 91 millioner av disse er øremerket stimuleringstilskudd for kommunene over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. For Sandnes utgjør dette kr 1,3 millioner i vekst frie inntekter samt kr 1,3 millioner i øremerket tilskudd.
L28 Øyeblikkelig hjelp 1124 1124 1124 1124
Fra 2017 får kommunene plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for brukere med psykisk helse- og rusproblematikk. Kommunens plikt omfatter bare pasienter og brukere kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Regjeringen foreslår å innarbeide kr 86,5 millioner i rammetilskuddet til dette. For Sandnes utgjør dette kr 1,124 millioner.
P5 Redusert egenandel trygghetsalarm inntil 2G 200 200 200 200
  Sum helse- og rehabiliteringstjenster 5458  5458  15458  15458

Sosiale tjenester

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
L29 Husleie nye boenheter -3100 -6200 -8525 -10500
Det er i årets økonomiplan foreslått kjøp av om lag 45 nye boliger hvert år i perioden, og det foreslås å øke inntektskravet for husleiebudsjettet i takt med at boligene blir anskaffet.
L30 Økonomisk sosialhjelp, styrking utgifter til livsopphold 4700 4700 4700 4700
Regnskapet og prognosene for 2016 tilsier at det vil være nødvendig å styrke budsjettet for sosialhjelp med kr 7 millioner fra 2017. Fordelt på kr 4,7 millioner til økte utgifter til livsopphold og kr 2,3 millioner til boutgifter.
Økt arbeidsledighet og en eventuell økning i antall flyktninger og familiegjenforeninger medfører økte sosialhjelpsutbetalinger. Den største økningen er utgiftene til livsopphold og etablering. Boutgiftene øker også, men ikke i så stor grad fordi det er færre som bor midlertidig. 
L31 Økonomisk sosialhjelp, styrking boutgifter 2300 2300 2300 2300
Regnskapet og prognosene for 2016 tilsier at det vil være nødvendig å styrke budsjettet for sosialhjelp med kr 7 millioner fra 2017. Fordelt på kr 4,7 millioner til økte utgifter til livsopphold og kr 2,3 millioner til boutgifter.
Økt arbeidsledighet og en eventuell økning i antall flyktninger og familiegjenforeninger medfører økte sosialhjelpsutbetalinger. Den største økningen er utgiftene til livsopphold og etablering. Boutgiftene øker også, men ikke i så stor grad fordi det er færre som bor midlertidig. 
L32 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 780 780 780 780
Regjeringen foreslår å bevilge kr 60 millioner for å dekke kommunenes merkostnader som følge av innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Målet er å styrke den enkeltes muligheter for å komme ut i arbeid og bli selvforsørgende. I første omgang blir aktivitetsplikten bare innført for mottakere under 30 år. For Sandnes utgjør dette kr 780 000.
L33 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - øremerket tilskudd -780 -780 -780 -780
Regjeringen foreslår å bevilge kr 60 millioner for å dekke kommunenes merkostnader som følge av innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Målet er å styrke den enkeltes muligheter for å komme ut i arbeid og bli selvforsørgende. I første omgang blir aktivitetsplikten bare innført for mottakere under 30 år. For Sandnes utgjør dette kr 780 000.
L34 Flyktningenheten, økt integreringstilskudd 35529 35529 35529 35529
Mottak av 155 nye flyktninger og antatt 10 familiegjenforente, samt økt sats per tilskudd hvert år i fire år, medfører merinntekter fra integreringstilskuddet. Merinntekter fordeles på de resultatenheter som yter hjelp til flyktninger. Disse er boligtjenesten, flyktningenheten, NAV med økonomisk sosialhjelp, Sandnes læringssenter, PPT, barnevern, helsestasjoner, skole og barnehage.
  Sum sosiale tjenester 39429 36329 34004 32029
Publisert: 06.06.2017 14:48
Sist endret: 14.06.2017 15:21