Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling felles

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
K1 Kulturhuset, økt tilskudd til RAS 50 50 50 50
I samlet driftstilskudd til Sandnes kunst- og kulturhus KF inngår kr 550 000 til RAS (Regional Arena for Samtidsdans). Beløpet har vært uendret fra starten i 2007. Styret i foretaket foreslår en økning på kr 100 000 fra 2017. RAS har opparbeidet seg en god regional posisjon. Å sikre rammer for videre utvikling er viktig. Rådmannen har innarbeidet en økning på kr 50 000 årlig fra og med 2017, tilsvarende en vekst i rammen på om lag 10 prosent.
K2 Kulturhuset, musikaler i 2019     700  
Styret i Sandnes kunst- og kulturhus KF har søkt om tilskudd til musikalproduksjoner på kr 700 000 i 2019. I gjeldene økonomiplan var musikalproduksjonen planlagt i 2018, men styret i Sandnes kunst- og kulturhus KF har valgt å forskyve musikal-syklusen. Det vil bli musikalproduksjon med syklus annet hvert år som før. Rådmannen tilrår at det settes av kr 700 000 i 2019 i tilskudd til musikalproduksjoner.
K3 KINOKINO, utskifting kjøkkenmaskiner 50      
Styret i Sandnes kunst- og kulturhus KF foreslår at det i 2017 avsettes kr 100 000 til oppgradering og nye maskiner på kjøkkenet i KinoKino. Rådmannen har innarbeidet kr 50 000 til nødvendig utskiftning av maskiner. Ombygging og andre tiltak på kjøkkenet må avvente en samlet gjennomgang av bygget med hensyn til nødvendige bygningsmessige tiltak. Tilsvarende arbeid må også gjenopptas for kulturhuset, og funksjonene i de to byggene må vurderes samlet opp mot foretaket sin fremtidige virksomhet. Rådmannen legger til grunn at utredningene gjennomføres 1. halvår 2017 slik at de kan være et grunnlag for kommende økonomiplan.
K4 Jærmuseet, indeksregulering av driftstilskudd etter avtale 690 690 690 690
I følge kommunens avtale med Jærmuseet skal det særskilte driftstilskuddet prisjusteres i samsvar med SSBs indeks per 15. september. Resten av vertskommunetilskuddet skal prisjusteres med utgangspunkt i SSBs indeks per 15. november. Kontingenten består av et indeksregulert beløp per innbygger. Opprinnelig budsjett i 2016 var på kr 4,9 millioner, justert opp til kr 5,4 millioner gjennom tilleggsbevilgning i saken om perioderapport og budsjettjustering per 30.04.2016. Rådmannen tilrår at budsjettert tilskudd og kontingent økes fra kr 4,9 millioner til kr 5,6 millioner. Tilskuddet justeres for befolkningsvekst og en indeksregulering på 2,8 prosent.
K5 Opera, tilskudd 100 100 100 100
Opera Rogaland IKS søker om en økning i tilskudd fra kr 500 000 i 2016 til kr 550 000 i 2017. Tiltaket på kr 100 000 er på bakgrunn av at basisbudsjettet er på kr 450 000. Sandnes kommune og Stavanger kommune er begge deleiere med lik eierandel og forpliktelser i henhold til selskapsavtalen. I tillegg til årlige driftstilskudd fra eierkommunene budsjetterer operaselskapet med statstilskudd, tilskudd fra Stavanger symfoniorkester, sponsorinntekter, legater, og billettinntekter på totalt kr 7,9 millioner. Planlagte forestillinger for 2017 er operagalla, Händels «Messias» og Rossinis «Barberen i Sevilla».
Rådmannen tilrår at budsjettert tilskudd økes fra kr 450 000 til kr 550 000.
K6 Frivilligsentralen 365 365 365 365
Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjettet 2017 å øke rammen til frivilligsentralene samt at midlene skal fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet i en overgangsperiode på fire år.
K7 Nye innsparinger     -810 -1610
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen behov for å innarbeide nye innsparinger på kr 810 000 i 2019, økende til kr 1,6 millioner fra 2020. Rådmannen vil komme tilbake med en løsning på hvordan disse innsparingene skal effektueres.
  Sum kultur og byutvikling felles 1255 1205 1095 -405

Byutvikling

Tusen kroner

NR TILTAKSTEKST 2017 2018 2019 2020
K8 Utbyggingsavtaler, overordnede utbyggingsavtaler 500 500 500 500
Avdelingen utbyggingsavtaler finansieres hovedsakelig gjennom bestillinger fra resultatenhetene VAR og «grønt, idrett og vei». Avdelingen arbeider også med overordnede planer som ikke kan henvises til bestilling fra resultatenhetene VAR eller «grønt, idrett og vei». Midler til gjennomføring av disse oppgavene søkes omdisponert fra kommune felles. Rådmannen tilrår en omdisponering fra kommune felles på kr 500 000. 
K9 Utbyggingsavtaler, overordnede utbyggingsavtaler omdisponeres fra kommune felles -500 -500 -500 -500
Avdelingen utbyggingsavtaler finansieres hovedsakelig gjennom bestillinger fra resultatenhetene VAR og «grønt, idrett og vei». Avdelingen arbeider også med overordnede planer som ikke kan henvises til bestilling fra resultatenhetene VAR eller «grønt, idrett og vei». Midler til gjennomføring av disse oppgavene søkes omdisponert fra kommune felles. Rådmannen tilrår en omdisponering fra kommune felles på kr 500 000. 
K10 Samfunnsplan, boligsosial handlingsplan 350 350 350 350
I gjeldende økonomiplan 2016-2019 er det avsatt midler til oppfølging av det boligsosiale området, herunder kommunens deltakelse i «Husbankens kommuneprogram: Bolig for velferd 2016-2020». Rådmannen tilrår en økning i driftsmidler på kr 350 000.
K11 Samfunnsplan, interkommunal kommundelplan for Forus/Lura -340 -490 -850 -850
Det ble i løpet av høsten 2014 startet opp et interkommunalt plansamarbeid for å legge til rette for videre utvikling og mulig transformasjon i et av landets mest sentrale næringsområder. Rådmannen tilrår at dette budsjetteres i henhold til intensjonsavtalen og trappes ned mot ferdigstilling i 2017.
K12 Detaljregulering, reduksjon i driftsutgifter -962 -740 -513 -280
Justering av basisbudsjett. Basisbudsjettet er på kr 9,2 millioner i driftskostnader. Budsjett nedjusteres på grunn av for høyt basisbudsjett. Driftsutgifter til detaljregulering øker grunnet forventet lønns- og prisvekst. Det er lagt til grunn en deflator på 2,7 prosent.
K13 Detaljregulering, reduksjon i gebyrinntekter 2540 2463 2248 1254
Gebyrsatsene holdes uendret. Justering av basisbudsjett. Basisbudsjettet er på kr 9,2 millioner i inntekter. Gebyrinntekter fra detaljregulering forventes lavere enn budsjettert. Prognose for 2016 viser fortsatt høyt aktivitetsnivå.
K14 Detaljregulering, bruk av selvkostfond -1578 -1723 -1735 -974
Det budsjetteres med bruk av fond i 2017, 2018 og 2019. Rådmannen tilrår at det utarbeides en plan for oppbemanning som sørger for fondsavvikling innenfor gjeldende frister.
K15 Byggesak, økning i driftsutgifter 182 780 1394 2025
Driftsutgifter til byggesak øker grunnet forventet lønns- og prisvekst. Det er lagt til grunn en deflator på 2,7 prosent.
K16 Byggesak, reduksjon i gebyrinntekter 1822 1244 631 1
Enkelte gebyrsatser prisjusteres og tilpasses. Basisbudsjettet er på kr 23,8 millioner i inntekter. Gebyrinntekter forventes lavere enn budsjettert. Det legges til grunn at inntektene vil være kr 22 millioner i 2017 og økende med 3 prosent ut perioden.
K17 Byggesak, bruk av selvkostfond -2004 -2024 -2025 -2026
Justering av basisbudsjett. Basisbudsjettet er på kr 2,6 millioner i avsetning til fond. Prognose for 2016 viser overskudd etter tilbakebetaling av tidligere års underskudd.  Det budsjetteres med bruk av fond på kr 156 000 i 2017, kr 175 000 i 2018 og ut perioden.
K18 Oppmåling, økning i driftsutgifter 1597 1857 2124 2398
Driftsutgifter til oppmåling øker grunnet forventet lønns- og prisvekst. Det er lagt til grunn en deflator på 2,7 prosent.
K19 Oppmåling, økning i gebyrinnteker -2321 -2608 -2880 -3410
Gebyrreglementet endrer struktur, og det blir foreslått mindre endringer mellom typer av betalingssatser. Gebyrinntekter fra oppmåling øker for å dekke forventet lønns- og prisvekst.
K20 Oppmåling, bruk av selvkostfond 724 751 756 1012
Basisbudsjett er på kr 1 million i bruk av fond. Ny plan for avvikling av fond legger til grunn at det skal brukes kr 290 000 i 2017, 260 000 i 2018 og kr 260 000 i 2019. Tiltaket er en korrigering av opprinnelig budsjett. 
  Sum byutvikling 10 -140 -500 -500
Publisert: 06.06.2017 14:49
Sist endret: 14.06.2017 15:20