Tekstvedtak

 1. Sykehjemsdekning
  Full sykehjemsdekning defineres slik at de som har behov for en sykehjemsplass får det ved behov.
 2. Nye sykehjemsplasser
  Bystyret ber om at det foretas en gjennomgang av eksisterende BOAS for å klargjøre utvidelsesmuligheter ved disse. Utvidelse av eksisterende BOAS er kommunens førstevalg når nye plasser skal fremskaffes. Eventuelle reguleringsendringer foretas dersom dette er nødvendig. Bystyret ber om at området rundt Lunde BOAS prioriteres, og tilrettelegging av Friplass og kunstgressbane vurderes i forbindelse med utvidelse av Lunde BOAS.
 3. Arbeidspraksis for arbeidssøkende
  Bystyre ber om en systematisk gjennomgang av hele kommunen for å finne praksisplasser til langtidsledige. Praksisplasser opprettet av kommunen som NAV kan nyttiggjøre seg av for å få flere arbeidssøkende ut i praksis. Lister over ledige praksisplasser skal gjøre det mulig for NAV og arbeidssøkende til å finne ledige praksisplasser.
 4. Lærlinger
  Bystyret ber om en opptrappingsplan for lærlinger med mål om to lærlinger pr. 1000 innbygger innen august 2019.
 5. Næringsutvikling
  Kommunen skal være en viktig aktør for å legge til rette for økt næringsutvikling. Det er viktig å sikre utviklingen og fremdriften i sentrums prosjekt som; Ruten, Elveparken og Havneparken. Fortetting og transformasjon langs bussveien/kollektivaksen skal prioriteres. Det må videre legges til rette for næringsutvikling utenfor sentrumskjernen i et 20 års perspektiv med nye næringsareal der areal i nær tilknytning til nye hoved ferdsel årer prioriteres. Bystyret ønsker å legge til rette for miljøvennlig industri og nye næringsarealer innenfor denne vekstbransjen.
 6. Trafikksikker kommune
  Kommunen er pålagt ansvar for samordning av trafikksikkerhetsarbeid. Bystyret ser det som viktig at kommunen er trafikksikker og ber om status på arbeidet med å bli godkjent som Trafikksikker Kommune. Bystyret ber rådmann starte revidering av ny Trafikksikkerhetsplan i 2017.  
 7. Faktura
  Bystyret ber om at faktura for kommunale avgifter sendes ut 12 ganger i året for privatboliger for de av våre innbyggere som ønsker det. De som vil fortsette med 2 ganger i året har fortsatt mulighet til det.
 8. Pårørende strategi
  Det utføres rundt 100 000 årsverk i den uformelle omsorgen i Norge. Uten dette arbeidet ville vi ikke klart å gi et godt tilbud innen omsorgsområdet. Sandnes kommune ønsker å legge til rette for og imøtekomme dette arbeidet på en god og systematisk måte. Derfor ber vi om at Sandnes kommune utarbeider en pårørende strategi som legger et grunnlag for en felles forståelse og plan for de kommunale tjenestene i Sandnes kommune som involverer pårørende innenfor omsorg, psykiatri og rus.
 9. Trygghetsalarm
  Bystyret ser trygghetsalarm som en støttefunksjon som kan være med og bidra til at de som ønsker å bo hjemme lenger kan det. Bystyret ber om at de som har inntekt under 2G får redusert egenandel på trygghetsalarm.
 10. Asfaltering/reasfaltering
  Det vurderes alternative løsninger for rehabilitering/oppgradering av kommunale veier i distriktene. Som for eksempel prosjektet på Flassamyrveien.
 11. Nye skoleplasser
  Bystyret konstaterer at det er stor usikkerhet om befolkningsutvikling og endring i antall elever i den enkelte bydel. Bystyret legger til grunn at nærskoleprinsippet skal praktiseres slik at samlet skolekapasitet i utgangspunktet skal utnyttes før det foretas utvidelser og/eller nybygg av skoler. Bystyret tar ut midler til en ny sentrumsskole, men beholder midler til etablering av flere skoleplasser der det vil bli behov. Skolebehovsplanen rulleres årlig og dersom denne viser høyere behov legges midler inn i de bydeler der det er nødvendig.
 12. Areal
  Bystyret ber om at det tas en gjennomgang av arealene grønt og grått i kommuneplan som kan selges. Det skal være enkelt å kjøpe areal avsatt til grønt og grått som ikke får konsekvenser for andre bestemmelser i vedtatte planer. Likebehandlingsprinsipp og markedspris skal legges til grunn. Rapportering til formannskap i perioderapportene og ved behov i egne saker. Sandnes Tomteselskap KF skal stå for gjennomføring av salg av grønne og grå arealer i kommunen.
 13. Sentrumsplan
  Bystyret ser det som svært viktig at arbeidet med revideringen av sentrumsplanen får høyeste prioritet. Bystyret legger til grunn at den reviderte planen legger opp til høyere utnytting av arealene. Det gis egne bestemmelser for Langgata og her vil utnyttelse i hovedsak være som nå. Bystyret ber om at det utarbeides en framdriftsplan som legger opp til endelig godkjenning av ny sentrumsplan senest våren i 2018.
 14. «Hva er viktig for deg» dagen
  Bystyret ber rådmann i samråd med kommunaldirektør vurdere om Sandnes kommune skal gjennomføre «Hva er viktig for deg» dagen etter modell fra andre kommuner og KS sin anbefaling, som en del av reformen i bruker foran systemet. http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/samhandlingsreformen/hva-er-viktig-for-deg-dagen/
 15. Endret tidspunkt for middagsservering
  Bystyret ber rådmannen legge frem en evaluering av forsøket med endret tidspunkt for middagsservering. Basert på egne erfaringer og erfaringer fra andre kommuner vurderes hvilke endringer som er ønskelige for hele kommunen og hvordan dette eventuelt kan gjennomføres.
Publisert: 04.06.2017 15:05
Sist endret: 06.06.2017 11:48