Bystyrets vedtatte budsjettendringer - drift

 

Nr Område Beskrivelse  2017 2018 2019 2020
P1 Oppvekst, skoler Frivillig leirskole 2100 2100 2100 2100
P2 Oppvekst, skoler Tidlig innsats/ny finansieringsordning 7500 7500 7500 7500
P3 Oppvekst, barn og unge Markedsføring kommunens barnehager 200 200    
P4 Oppvekst, barn og unge Redusert antall i barnehage utenfor kommunen -2000 -3000 -4000 -4000
P5 Levekår Redusert egenandel trygghetsalarm inntil 2G 200 200 200 200
P6 Teknisk Innsparing LED gatelys -250 -500 -750 -1000
P7 Oppvekst, barn og unge Korrigering pensjon barnehage -9800 -9800 -9800 -9800
P8 Sentrale stabsenheter og fellesområde Kontrollutvalget -500 -500 -500 -500
P9 Sentrale stabsenheter og fellesområde Kurs, reiser og seminar -5000 -5000 -5000 -5000
P10 Sentrale inntekter, renter og avdrag Redusert rentemarginpåslag -8000 -10000 -10000 -10000
P11 Sentrale inntekter, renter og avdrag Taksering -10000      
P12 Sentrale inntekter, renter og avdrag Ikke bruk av fond til taksering 10000      
P13 Sentrale inntekter, renter og avdrag Ikke eiendomsskatt   30000 30000 30000
P14 Sentrale inntekter, renter og avdrag Økt skatteanslag   -10000 -10000 -20000
P15 Sentrale inntekter, renter og avdrag Renter, endret låneopptak   -143 -335 -732 -1065
P16 Sentrale inntekter, renter og avdrag Avdrag, endret låneopptak  -328 -1081 -2021 -3181
P17 Sentrale inntekter, renter og avdrag Økt overføring fra drift til investering 16021 216 3003 14746
    Sum 0 0 0 0

Vedtatte tiltak i rådmannens tilleggsinnstilling

Nr Område Beskrivelse  2017 2018 2019 2020
T1 Sentrale inntekter Redusert rammetilskudd som følge av øremerking av midler til tidlig innsats i skolen 2366 2366 2366 2366
T2 Sentrale inntekter Redusert overføring fra drift til investering -2366 -2366 -2366 -2366
T3 Oppvekst, skoler Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet fra 1.-4. trinn fra januar 2017 7250 7250 7250 7250
T4 Oppvekst, skoler Øremerket tilskudd tidlig innsats -7250 -7250 -7250 -7250
T5 Oppvekst, barn og unge Flere barnehagelærere 3000 7210 7210 7210
T6 Oppvekst, barn og unge Øremerket tilskudd flere barnehagelærere -3000 -7210 -7210 -7210
T7 Oppvekst, barn og unge Nye helsesøstre/stillinger i skolehelsetjenesten og nye stillinger på helsestasjonene 1900 1900 1900 1900
T8 Oppvekst, barn og unge Øremerket tilskudd til nye helsesøstre/stillinger i skolehelsetjenesten -1900 -1900 -1900 -1900
T9 Oppvekst, barn og unge Forsøk med gratis barnehage og SFO 330 390 390 390
T10 Oppvekst, barn og unge Øremerket tilskudd til forsøk med gratis barnehage og SFO -330 -390 -390 -390
T11 Levekår Redusere tilskudd til å rekruttere flere psykologer -110 -110 -110 -110
T12 Levekår Redusert øremerket tilskudd til å rekruttere flere psykologer 110 110 110 110
    Sum 0 0 0 0
Publisert: 04.06.2017 15:05
Sist endret: 13.06.2017 12:16