Tjenesteområdene

Oversikt tjenesteområdene

Tabellen under viser oppsummering av det økonomiske resultatet etter bruk og avsetninger til disposisjonsfond. Samlet mindreforbruk for tjenesteområdene samt stab, støtte- og fellesutgifter er på kr 4,3 millioner.

TJENESTEOMRÅDENE Regnskap 2017 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Oppvekst skoler 963663 1020597 1018382 2216 0,2 %
Oppvekst barn og unge 877007 916218 911068 5150 0,6 %
Levekår 1314263 1396547 1410863 -14316 -1,0 %
Kultur og byutvikling 153734 158869 156305 2566 1,6 %
Delsum tjenestene 3308667 3492231 3496618 -4384 -0,1 %
Teknisk 139984 115769 114077 1692 1,5 %
Organisasjon og økonomi 130128 143776 144566 -790 -0,5 %
Rådmannen og fellesutgifter 360563 403043 403882 -839 -0,2 %
Delsum stab, støtte- og fellesutgifter 630675 662588 662525 63 0,0 %
Sum 3939342 4154819 4159143 -4321 -0,1 %

Enkelte virksomheter har brukt egne disposisjonsfond fra tidligere års avsetninger til å dekke eller redusere merforbruk. Dette utgjør om lag kr 17,3 millioner i 2018 mot kr 12,7 millioner i 2017.

Kommunens økonomireglement forutsetter at virksomhetene kan få med seg inntil 3 prosent (Spesielle regler for teknisk, selvkostområder og enheter med negativ budsjettramme) av netto budsjettramme i mindreforbruk over til neste års budsjett så fremt kommunen totalt sett går med overskudd. Målet med ordningen er å fremme god økonomistyring. Før avsetninger til fond var mindreforbruket på tjenesteområdene kr 45,2 millioner.  Totalt er det foretatt avsetninger til kommunens reservefond på kr 18,5 millioner og kr 39,7 millioner til virksomhetenes egne disposisjonsfond.

Virksomheter som har regnskapsmessig merforbruk etter eventuell bruk av fond, må påregne inndragning i etterfølgende årsbudsjett (2019), tilsvarende merforbruket i foregående regnskapsår (2018). Ved spesielle forhold kan bystyret gjøre unntak fra dette.

 

Oppvekst skoler

Ordinær grunnskoleopplæring viser et merforbruk på kr 2,2 million etter avsetning til fond. Voksenopplæring går i balanse etter avsetning til fond. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 5,2 millioner. 

OPPVEKST SKOLER Regnskap 2017 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Ordinær grunnskoleopplæring 946054 1000806 998590 2216 0,2 %
Ordinær grunnskoleopplæring har et merforbruk på kr 2,2 millioner etter avsetning til fond. De fleste virksomhetene inklusiv senter for flerspråklige barn og unge (FBU) er tilnærmet i balanse eller har mindreforbruk, og har således utvist god økonomistyring. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 3,3 millioner.
Voksenopplæring 17609 19792 19792 0 0,0 %
Voksenopplæringen er i balanse etter avsetning til fond. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på kr 438 000.
Sum 963663 1020598 1018382 2216 0,2 %

Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år til grunnskolesektoren har økt fra kr 91 198 i 2017 til kr 98 136 i 2018, og ligger under gjennomsnittet til ASSS-kommunene som er på kr 102 204 per innbygger. Landsgjennomsnittet er på kr 112 891. 

NETTO DRIFTSUTGIFTER PER INNBYGGER 6-15 ÅR TIL GRUNNSKOLESEKTOREN

 

Oppvekst barn og unge

Oppvekst barn og unge har samlet et merforbruk på kr 5,1 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Dette utgjør 0,6 prosent målt mot budsjettrammen. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 4,1 millioner, og bruk av egne disposisjonsfond på kr 9,7 millioner i forbindelse med årsavslutningen.

OPPVEKST BARN OG UNGE Regnskap 2017 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Barnehager, inkl. fellesområdet 707830 726931 725271 1660 0,2 %
Barnehageområdet, inkludert fellesområdet for oppvekst barn og unge, har et merforbruk på kr 1,66 millioner etter avsetning og bruk av fond. Merforbruket skyldes i stor grad mer i utbetaling for Sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner enn det Sandnes har fått refundert for andre barn med plass i Sandnesbarnehager. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 2,2 millioner. 
PPT, BFE og helsestasjonstjenester 169178 189287 185797 3490 1,9 %
PPT og helsestasjonstjenester (HST) går i balanse etter avsetning til disposisjonsfond. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond for PPT og HST på totalt kr 1,1 millioner.  Barne- og familieenheten (BFE) har i 2018 opplevd vesentlig økt aktivitet relatert til plasseringer av barn.  Det har resultert i et større avvik i driften og kostnadene omkring fosterhjem og institusjons tjenester.  Det er brukt kr 8,5 millioner av eget disposisjonsfond til dekning av avviket. 
Sum 877008 916218 911068 5150 0,6 %

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunale barnehager har økt fra kr 190 181 i 2017 til kr 204 268 i 2018. Gjennomsnittet for ASSS-kommunene er på kr 217 597 og landsgjennomsnittet er på kr 215 179.

KORRIGERTE BRUTTO DRIFTSUTGIFTER I KR PER BARN I KOMMUNAL BARNEHAGE

 

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet har økt fra kr 82 948 i 2017 til kr 88 385 i 2018. Sammenlignet med ASSS-kommunene har Sandnes lavest kostnad per barn, og ligger langt under snittet på kr 149 882.

NETTO DRIFTSUTGIFTER PER BARN I BARNEVERNET

 

Levekår

Levekår

Levekår har et samlet mindreforbruk på kr 14,3 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Dette utgjør 1 prosent målt mot budsjettrammen. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 25 millioner, og bruk av egne disposisjonsfond på kr 1,9 millioner i forbindelse med årsavslutningen. 

LEVEKÅR Regnskap 2017 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Levekår felles og samordningstjenester -29242 127731 123579 4153 3,4 %
Levekår felles og samordningstjenester har et samlet merforbruk på kr 4,2 millioner etter avsetninger til og bruk av fond. Levekår felles har merforbruk på kr 4,2 millioner etter bruk av eget disposisjonsfond på kr 1,7 millioner, og merforbruket skyldes lavere refusjon for ressurskrevende brukere enn budsjettert.  Samordning går i balanse etter avsetninger til eget disposisjonsfond på kr 574 000.
Sykehjemstjenester 0 307058 307057 0 0,0 %
Sykehjemstjenester går i balanse etter avsetninger til eget disposisjonsfond på kr 922 000.
Enhet for funksjonshemmede 295334 315835 315836 0 0,0 %
Enhet for funksjonshemmede går i balanse etter avsetninger til eget disposisjonsfond på kr 1,9 millioner.
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 0 173409 173408 0 0,0 %
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering går i balanse etter avsetninger til eget disposisjonsfond på kr 1,6 millioner.
Helse- og rehabiliteringstjenester 256321 268504 270516 -2012 -0,7 %
Helse- og rehabiliteringstjenester har et mindreforbruk på kr 2 millioner etter avsetninger på kr 7,4 millioner til disposisjonsfond. Mindreforbruket skyldes  legevakt og mestringsenheten.
Sosiale tjenester 198576 204011 220467 -16457 -7,5 %
Sosiale tjenester har et mindreforbruk på kr 16,5 millioner etter avsetninger til egne disposisjonsfond på kr 3,3 millioner. Mindreforbruket skyldes i sin helhet høyere tilskudd til bosetting av enslige mindreårige enn budsjettert. 
Sum 1314263 1396547 1410863 -14316 -1,0 %

 

Sandnes hadde i 2018 kr 21 021 i utgifter til helse og omsorg per innbygger. Dette er en økning på kr 2 139 i forhold til 2017. Sandnes ligger under ASSS-gjennomsnittet som er på kr 23 511 per innbygger. Landsgjennomsnittet er på kr 27 206 per innbygger.

BRUTTO DRIFTSUTGIFTER HELSE OG OMSORG PER INNBYGGER 67 ÅR OG OVER

 

Bidrag til livsopphold har fra 2017 til 2018 hatt en nedgang på kr 2,7 millioner, og bidrag til boutgifter har hatt en nedgang på kr 1,2 millioner. Dette tilsvarer en nedgang i utgifter til økonomisk sosialhjelp på 3,5 prosent fra 2017 til 2018.

ØKONOMISK SOSIALHJELP 2013-2017, MILLIONER KRONER

 

Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling har et samlet merforbruk på kr 2,5 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 3,4 millioner i forbindelse med årsavslutningen.

KULTUR OG BYUTVIKLING Regnskap 2017 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Kultur og byutvikling felles 37498 39076 38285 791 2,1 %
Kultur og byutvikling felles har et merforbruk på kr 705 000. Merforbruket skyldes rettssaker (kr 381 000), utbetaling av kulturminnevern for 2017 i 2018 (kr 200 000) og manglende inntekter til utbyggingsavtaler (kr 158 000).
Byutvikling 38415 38736 36873 1863 5,1 %
Byutvikling har et merforbruk på kr 1,9 millioner etter bruk og avsetninger til fond. Skattefinansierte tjenester har et merforbruk på kr 397 000. Merforbruket skyldes kostnader knyttet til vektoriseringsprosjekt ved geodata som er bevilget over investeringsbudsjettet, men som skal føres i driftsregnskapet (kr 663 000), i tillegg til mindreforbruk ved plan og samfunnsplan som skyldes vakante stillinger.
Kultur, bibliotek og kulturskole 77822 81057 81147 -89 -0,1 %
Kultur, bibliotek og kulturskole har et mindreforbruk på kr 89 000 etter avsetninger som gjelder vakante stillinger ved kulturavdelingen.
SUM 153735 158869 156305 2564 1,6 %

 

Netto driftsutgifter til kultur per innbygger har hatt en nedgang fra kr 2 305 i 2017 til kr 2 173 i 2018. Gjennomsnittet for ASSS-kommunene er kr 2 603. Kultur omfatter aktivitetstilbud for barn og unge, bibliotek, kino, museer, kunstformidling, idrett, musikk og kulturskole, andre kulturaktiviteter og drift/vedlikehold av kultur- og idrettsbygg/-anlegg.

NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL KULTUR PER INNBYGGER

 

Øvrige områder

Øvrige områder har et samlet merforbruk på kr 63 000 etter avsetninger og bruk av fond. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 20,3 millioner, og bruk av egne disposisjonsfond på kr 1,3 millioner i forbindelse med årsavslutningen. Mindreforbruket gjelder i hovedsak eiendom. 

ØVRIGE OMRÅDER Regnskap 2017 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Teknisk 139984 115769 114077 1692 1,5 %
Teknisk har et merforbruk på kr 1,7 millioner etter avsetninger til fond. Avviket skyldes mindreinntekter ved prosjektstyring som følge av timeforbruk knyttet til tiltakspakkeprosjekter og inntekter fra justeringsrettsavtaler som føres i investeringsregnskapet (totalt kr 3,1 millioner).
Organisasjon 88361 101732 102364 -632 -0,6 %
Organisasjon har et samlet mindreforbruk på kr 632 000 etter avsetninger til fond. IT avdelingen har, etter avsetning til fond, et mindreforbruk på kr 237 000. Det er utfordringer med rekruttering av ressurser på IT avdelingen. Det forårsaker forsinkelser av oppstart og igangsetting av planlagte prosjekter og dermed ubrukte lisens/driftsmidler.  Organisasjon fellesområde har et ufordelt innsparingskrav på kr 978 000 samt ekstra engangs-kostnader knyttet til nødnett på kr 400 000 (flytting av legevakten). Dokumentsenteret har et mindreforbruk på kr 1 million i driftskostnader grunnet forsinkelser i forbindelse med rydding av kommunens gamle arkiver ved flytting til nytt rådhus. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 1,76 millioner.
Økonomi  41767 42044 42202 -158 -0,4 %
Økonomi går i balanse etter avsetninger til fond.  Anskaffelser har  dekket kr 914 000 i innkjøpsinnsparinger fra kommune felles  via vakant stilling i 2018. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 854 000. Mindreforbruket skyldes vakanser, sykelønn/fødsels refusjoner uten tilsvarende vikar innleie og høyere innfordringer enn estimert budsjett.
Rådmannens stabsenheter 25132 24528 24690 -162 -0,7 %
Rådmannens stabsenheter går i balanse etter avsetning til fond.  Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 793 000. Mindreforbruket innenfor rådmannens område inkludert stabsenheter skyldes i hovedsak mindreforbruk på kjøp av tjenester og abonnement, og ulike informasjonstiltak. Det er i tillegg merinntekter fra refusjon syke-/fødselspenger og for arbeid utført i Nye Sandnes. Kontroll og tilsyn viser tilnærmet balanse.
Eiendom 90779 100411 101088 -677 -0,7 %
Eiendom har et mindreforbruk på kr 677 000. Under dette området ligger budsjettoverføring til Sandnes eiendomsselskap KF for renhold, energi og vaktmesterordningen. I tillegg budsjetteres internhusleie for bygg som ikke er ferdigstilte her inntil de er ferdige og blir fakturert, samt internhusleie for bygg som ikke er  i bruk av tjenesteområdene. Det er avsatt kr 3,2 millioner til eget disposisjonsfond.
Kommunens fellesutgifter 223733 258799 258799 0 0,0 %
Kommunens fellesområde gikk i balanse i 2018, etter avsetning til eget disposisjonsfond på kr 4,8 millioner. 
• Fellesområdet hadde mindreforbruk på prosjekter og merforbruk på overføring til kirken og andre trossamfunn. 
• Kommunens lønnsreserve fikk et mindreforbruk på kr 2,9 millioner i 2018.
• Pensjonsområdet hadde totalt et mindreforbruk, inklusiv avvik på de enkelte enhetene, på om lag kr 14,6 millioner. Sandnes kommune har per 31. desember 2018 et akkumulert positivt premieavvik på pensjon på kr 329,6 millioner, noe som er en økning på om lag kr 40,5 millioner sammenlignet med 2017. I 2018 ble det brukt kr 4 millioner av pensjonsfondet. Totalt er fondet på kr 138,5 millioner ved utgangen av 2018. Fondet burde vært på samme nivå som akkumulert premieavvik for å forebygge at økende amortisering medfører reduksjon i tjenestene i årene framover. 
• AFP og seniortiltak hadde et merforbruk på kr 3,2 millioner i 2018.
Politisk virksomhet 20918 19305 19305 0 0,0 %
Politisk virksomhet går i balanse etter bruk av eget disposisjonsfond på kr 216 000.
SUM 630674 662588 662525 63 0,0 %
Publisert: 28.03.2017 16:57
Sist endret: 29.03.2019 14:33