Investeringene

 

Tabeller, figurer og tekst gjelder investeringer i Sandnes kommune. Byggeprosjekter bestilles hos Sandnes eiendomsselskap KF. Oversikt over investeringene som er gjennomført i Sandnes eiendomsselskap KF er beskrevet i kapittel 9 kommunale foretak, Sandnes eiendomsselskap KF.

Hovedoversikt investeringsregnskapet

INVESTERING Regnskap 2017 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik Prosentvis avvik ift budsjett
Investeringsinntekter 226740 189394 177068 12326 7,0 %
Investeringsinntektene er redusert med kr 37,3 millioner (16,5 prosent) fra 2017. Investeringsinntektene består av:
• Inntekter knyttet til avgiftsbehandlingsprosjektene, kr 85,4 millioner, beløpet inkluderer justeringsmoms på kr 2,9 millioner. Dette er avtaler om anleggsbidrag som inngås med utbyggingsselskaper slik at fradragsrett for moms kan oppnås. Gjelder utbyggingen av kommunaltekniske anlegg, og prosjektene finansieres av refusjoner fra utbyggingsselskapene. Inntektene er noe lavere enn tilsvarende investeringsutgifter på grunn av mindre tidsforskyvinger mellom år.
• Inntekt for å dekke kostnader vedrørende arbeid utført for andre, kr 22,5 millioner
• Inntekt fra Rogaland brann og redning IKS for ombygging av Sandnes brannstasjon utført i 2011, kr 491 000
• Inntekt fra Sandnes tomteselskap KF som følge av salg av eiendommer i Skeianeområdet, kr 15 millioner
• Momskompensasjon for investeringer på kr 50,6 millioner. I tillegg er det kommet inn justeringsinntekt for merverdiavgift, kr 2,9 millioner, ført som refusjon fra staten.
• Innbetaling fra Stavanger kommune for Sandnes kommunes andel av Enovastøtte til kvikksølvskifte i gatelys, kr 1,4 millioner
• Tilskudd til nytt sykeanlegg på Åse boas, kr 1,3 millioner
• Tapsdeling med Husbanken, kr 595 000
• Tilskudd utbedring Jadarveien, kr 682 000
• Tilskudd til friluftsprosjekter, kr 140 000
• Spillemidler til Hana skole 7er bane, kr 1,2 millioner
• Spillemidler til ny gymsal på Ganddal skole, 5,8 millioner
• Spillemidler til klatretårn på Stangeland barneskole, kr 123 000
• Spillemidler til kunstgressbaner, kr 2,9 millioner
• Spillemidler til Oslikroken turveg, kr 358 000
• Forsinkede utgifter fra tiltakspakken 2016 finansiert med resterende midler, kr 1 million
Investeringsutgifter 288535 405255 485539 -80284 -16,5 %
Investeringsutgiftene økte med kr 116,7 millioner (40,5 prosent) fra 2017.

Hovedtyngden av investeringsprosjektene går over flere år. Hvert enkelt prosjekt styres i henhold til vedtatt totalramme som fastsettes etter forutgående konkurranse. Utgiftene fordeler seg som følger mellom områdene:
 
• Skole - 11 prosent
• Kommune felles - 6 prosent
• Kultur - 1 prosent
• Teknisk - 82 prosent

Investeringsutgiftene er kr 80,3 millioner (-16,5 prosent) lavere enn budsjettert. Differansen skyldes mindreforbruk som følge av forskyvning i framdrift i flere prosjekter. Oversikt og detaljer i forhold til prosjekter med forskyvninger i framdrift og mer/-mindreforbruk i forhold til budsjett finnes i oversikten «Videreføring investeringsmidler Sandnes kommune».
Finansieringstransaksjoner (avdragsutgifter, utlån, avsetning til senere år) 881662 923514 1046115 -122601 -11,7 %
Finansieringstransaksjoner har økt med kr 41,9 millioner (4,7 prosent) fra 2017.

Finansieringstransaksjonene fordeler seg som følger:

• Avdrag på startlån, kr 74,3 millioner.

• Utlån, kr 830,8 millioner. Her er kr 211,1 millioner startlån og kr 609,7 millioner konserninternt lån til Sandnes eiendomsselskap KF og kr 10 millioner til Sandnes Ulf Arena AS.

• Egenkapitalinnskudd til pensjonskassene, kr 17,9 millioner.

• Avsetning til bundne investeringsfond, kr 500 000 er avsatt til ekstraordinær nedbetaling av startlån.

Avviket i forhold til budsjett skyldes hovedsakelig at det er lånt ut mindre til Sandnes eiendomsselskap KF grunnet forsinkelser i investeringsprosjektene.
Finansieringsbehov  943457 1139375 1354586 -215212 -15,9 %
Finansiert slik:          
Bruk av lån inkl. Startlån 686023 868753 1018493 -149740  
Bruk av lån inkludert startlån er på kr 686 millioner.
Mottatt avdrag på utlån 105808 98081 163863 -65782  
Kr 23,9 millioner er avdragsinntekter vedrørende ansvarlig lån til Lyse energi AS og Sandnes tomteselskap KF. Kr 74,2 millioner fra utlån av startlån.
Overføringer fra driftsregnskapet 123136 134023 134023 0  
Overføring fra driftsregnskapet er på kr 123,1 millioner
Bruk av disposisjonsfond 6557 17810 18956 -1146  
Det er i 2018 brukt kr 17,8 millioner av disposisjonsfond, fordelt på
• kr 750 000 til pilotprosjekt RPA (digitaliseringsprosjekt)
• kr 200 000 til TEIS, en integrasjonsplattform
• kr 120 000 til Public 360 integrasjoner
• kr 250 000 til mobilbestilling (digitaliseringsprosjekt)
• kr 4,5 millioner til ny sentral brannmur
• kr 600 000 til inventar Øygard ungdomsskole
• kr 7 millioner til utbygging av nettverk og brannmur
• kr 150 000 til lysavskjerming Smeaheia skole
• kr 310 000 til fleksibel avlastningstjeneste (digitaliseringsprosjekt)
• kr 150 000 til legevaktsbil
• kr 475 000 til meråpent bibliotek i Sandnes bibliotek
• kr 360 000 til bakkescanner
• kr 597 500 til høytrykkspylertralle
• kr 330 000 til kjøp av areal til parkering ved Sviland gravkapell
• kr 2 millioner brukt til prosjekter gjennomført i Snadnes eiendomsselskap KF
Bruk av bundne fond 21934 20708 19251 1456  
• Kr 18,8 millioner gjelder bruk av fond for fullføring av tiltak fra tiltakspakke 2016
• Kr 1,5 millioner gjelder bruk av frikjøp parkeringsfond til finansiering av Sentrum parkeringsanlegg A8
Sum finansiering 943457 1139375 1354586 -215212  
Udekket / udisponert 0 0 0 0  

Teknisk står for den største andelen av investeringsprosjektene med et forbruk på kr 328,7 millioner og et budsjett på kr 368,5 millioner. Utgiftene fordeler seg slik mellom områdene innenfor teknisk, eksklusive anleggsbidragsavtaler:

BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER TEKNISK , MILLIONER KRONER

UTVIKLING I INVESTERINGSUTGIFTER MED FINANSIERING, MILLIONER KRONER

Grafen over viser utgifter til investeringer foretatt i Sandnes kommune og Sandnes eiendomsselskap SK, og finansieringen av disse.

Egenfinansieringen består av mottatte avdrag på ansvarlige lån til Lyse og Sandnes tomteselskap KF, mottatte avdrag på startlån, investeringsinntekter, overføring fra driftsregnskapet og bruk av fond.

Publisert: 28.03.2017 16:53
Sist endret: 28.03.2019 19:35