Interne finanstransaksjoner

 

Interne finanstransaksjoner(består av bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, bruk og avsetninger til fond samt overføring til investeringsregnskapet.) utgjør netto kr 146 millioner.

Det er overført kr 134 millioner til investeringsregnskapet. Videre er det avsatt kr 247,9 millioner til disposisjonsfond som hovedsakelig gjelder virksomhetenes mindreforbruk samt disponering av fjorårets regnskapsmessige mindreforbruk. Det er avsatt kr 33,8 millioner til bundne driftsfond. Bruk av tidligere års avsetninger utgjør til sammen kr 269,7 millioner i 2018.

Interne finanstransaksjoner Regnskap 2017 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik
Bruk av avsetninger        
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 111594 68402 68402 0
Regnskapsmessig mindreforbruk fra 2017 ble disponert i bsak 42/18.
Bruk av disposisjonsfond 74350 151534 132134 19400
Det er i 2018 foretatt bruk av disposisjonsfond på kr 151,5 millioner. Dette gjelder i hovedsak fondsføringer vedtatt i gjeldende økonomiplan 2018-2021 på kr 94,1 millioner (bsak 183/17), kr 24,2 millioner i sak om årsregnskap og årsrapport 2017 (bsak 42/18) samt bruk av fond til inndekning av merforbruk hos resultatenhetene i 2018 på kr 15,6 millioner.
Bruk av bundne fond 36150 49811 51446 -1636
Øremerkede statlige midler settes av til bundne fond når de ikke blir brukt i det gjeldende regnskapsåret. Når midlene brukes påfølgende år, inntektsføres midlene som bruk av bundne fond. I 2018 er det foretatt bruk av bundne fond (øremerkede midler) på kr 49,8 millioner. Dette gjelder blant annet matpenger i SFO og barnehage som ikke ble brukt opp i 2017, bruk av tidligere års mottatte øremerkede tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage, bruk av tiltakspakken 2017, bruk av øremerkede midler knyttet til kommunesammenslåingen med Forsand samt bruk av selvkostfond.
Sum bruk av avsetninger 222095 269746 251982 17764
         
Avsetninger        
Overført til investeringsregnskapet 123136 134023 134023 0
I 2018 ble det budsjetterte beløpet på kr 134 millioner overført til investeringsregnskapet.
Avsatt til disposisjonsfond 191076 247941 189801 58140
I 2018 er det avsatt kr 247,9 millioner til disposisjonsfond. Kr 59,8 millioner gjelder avsetninger i sak om årsregnskap og årsrapport 2017 (bsak 42/18) og kr 69,6 millioner gjelder avsetning vedtatt i 1. perioderapport 2018 (bsak 59/18). I økonomiplan 2018-2021 (bsak 183/17) ble det vedtatt at det skulle opprettes et nytt Digitaliserings- og innovasjonsfond, ved at det omdisponeres kr 36 millioner fra Disposisjonsfond og kr 4 millioner fra Pensjonsfond. Det er i tillegg avsatt kr 13,7 millioner i forbindelse med 2. perioderapport 2018 (bsak 122/18).
Avsatt til bundne fond 104630 33796 25497 8299
Øremerkede statlige midler settes av til bundne fond når de ikke blir brukt i det gjeldende regnskapsåret. Når midlene brukes påfølgende år, inntektsføres midlene som bruk av bundne fond. Det er i 2018 avsatt kr 32,7 millioner til bundne fond. Dette gjelder blant annet regionsentertilskudd i forbindelse med kommunesammenslåingen, desentralisert kompetanseutvikling skole, tilskudd fra kommunal- og moderniseringsdepartementet til byutvikling i sentrale byområder og byromsstrategi, tilskudd fra Miljødirektoratet til klimatilpasninger og tilskudd fra Utdanningsdirektoratet til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage.
Sum avsetninger 418843 415759 349321 66438
         
Sum interne finanstransaksjoner 196748 146013 97339 48674
Publisert: 28.03.2017 16:46
Sist endret: 08.04.2019 10:55