Hovedoversikter

Hovedoversikt driftsregnskap Regnskap 2018 Budsjett 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Regnskap 2017
Driftsinntekter        
Brukerbetalinger 204308 199271 195789 194913
Andre salgs- og leieinntekter 444990 423858 422310 422808
Overføringer med krav til motytelse 803893 465002 287689 686355
Rammetilskudd 1712827 1680702 1672000 1616307
Andre statlige overføringer 197460 179657 134666 217499
Andre overføringer 23266 32267 25866 20184
Skatt på inntekt og formue 2335661 2351500 2335000 2267326
Eiendomsskatt 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 5722405 5332257 5073320 5425394
         
Driftsutgifter        
Lønnsutgifter 2857776 2725559 2602170 2640087
Sosiale utgifter 738141 763335 735528 704867
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 519202 480598 440657 548645
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1405182 1258748 1237524 1232625
Overføringer 312153 240005 231160 327817
Avskrivninger 67187 69000 69000 62848
Fordelte utgifter -177144 -149156 -109429 -180508
Sum driftsutgifter 5722496 5388088 5206610 5336381
         
Brutto driftsresultat -91 -55831 -133290 89013
         
Finansinntekter        
Renteinntekter og utbytte 280413 270864 273501 293726
Mottatte avdrag på utlån 128695 129898 135328 119120
Sum eksterne finansinntekter 409108 400762 408829 412846
         
Finansutgifter        
Renteutgifter og låneomkostninger 86830 90421 99421 88476
Avdrag på lån 225201 225201 225201 209953
Utlån 1872 970 500 1127
Sum eksterne finansutgifter 313903 316592 325122 299557
         
Resultat eksterne finanstransaksjoner 95205 84170 83707 113289
         
Motpost avskrivninger 67187 69000 69000 62848
Netto driftsresultat 162301 97339 19417 265150
         
Interne finanstransaksjoner        
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 68402 68402 0 111594
Bruk av disposisjonsfond 151534 132134 54063 74350
Bruk av bundne fond 49811 51446 23953 36150
Sum bruk av avsetninger 269746 251982 78016 222095
         
Overført til investeringsregnskapet 134023 134023 95056 123136
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 247941 189801 0 191076
Avsatt til bundne fond 33796 25497 2377 104630
Sum avsetninger 415759 349321 97433 418843
         
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 16288 0 0 68402

 

Hovedoversikt investeringsregnskap Regnskap 2018 Budsjett 2018 Opprinnelig budsjett 2018 Regnskap 2017
Inntekter        
Salg av driftsmidler og fast eiendom 23 5000 5000 16
Andre salgsinntekter 502 0 0 4678
Overføringer med krav til motytelse 111599 98872 0 175740
Kompensasjon for merverdiavgift 50575 69446 56738 31481
Statlige overføringer 10256 3750 2250 2325
Andre overføringer 16439 0 0 12500
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0
Sum inntekter 189394 177068 63988 226740
         
Utgifter        
Lønnsutgifter 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 343956 457352 368698 253590
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 6536 6500 0 168
Overføringer 54762 21687 300 34775
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 2
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum utgifter 405255 485539 368998 288535
         
Finanstransaksjoner        
Avdrag på lån 74284 140000 140000 71707
Utlån 830831 888815 1046508 694284
Kjøp av aksjer og andeler 17898 17300 17300 24949
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 500 0 0 90722
Sum finansieringstransaksjoner 923514 1046115 1203808 881662
         
Finansieringsbehov 1139375 1354586 1508818 943457
Dekket slik:        
Bruk av lån 868753 1018493 1249104 686023
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 98081 163863 163863 105808
Overført fra driftsbudsjettet 134023 134023 95056 123136
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 17810 18956 795 6557
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 20708 19251 0 21934
         
Sum finansiering 1139375 1354586 1508818 943457
Udekket/udisponert 0 0 0 0

 

Hovedoversikt balanseregnskap Regnskap 2018 %-andel Regnskap 2017 %-andel
EIENDELER        
         
Anleggsmidler        
Faste eiendommer og anlegg 3588699 19,0 % 3322777 18,8 %
Utstyr, maskiner og transportmidler 156984 0,8 % 98323 0,6 %
Utlån 1584531 8,4 % 1456875 8,3 %
Konserninterne langsiktige fordringer 5718294 30,2 % 5230059 29,7 %
Aksjer og andeler 420207 2,2 % 402309 2,3 %
Pensjonsmidler 5483947 29,0 % 4892593 27,8 %
Sum anleggsmidler 16952662 89,6 % 15402936 87,4 %
         
Omløpsmidler        
Kortsiktige fordringer 406500 2,1 % 353482 2,0 %
Konserninterne kortsiktige fordringer 45213 0,2 % 43219 0,2 %
Premieavvik 329594 1,7 % 289059 1,6 %
Aksjer og andeler 61015 0,3 % 34278 0,2 %
Obligasjoner 40086 0,2 % 0 0,0 %
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1080706 5,7 % 1505817 8,5 %
Sum omløpsmidler 1963114 10,4 % 2225854 12,6 %
         
SUM EIENDELER 18915775 100,0 % 17628790 100,0 %
         
EGENKAPITAL OG GJELD        
         
Egenkapital        
Disposisjonsfond 635691 3,4 % 557094 3,2 %
Bundne driftsfond 134759 0,7 % 150827 0,9 %
Ubundne investeringsfond 6010 0,0 % 6010 0,0 %
Bundne investeringsfond 85650 0,5 % 105805 0,6 %
Regnskapsmessig mindreforbruk 16367 0,1 % 68481 0,4 %
Kapitalkonto 5476697 29,0 % 4719428 26,8 %
Endring i regnskapsprinsipp 0 0,0 % 0 0,0 %
Sum egenkapital 6355175 33,6 % 5607645 31,8 %
         
Langsiktig gjeld        
Pensjonsforpliktelser 5767833 30,5 % 5545590 31,5 %
Sertifikatlån 2925000 15,5 % 2714000 15,4 %
Andre lån 2941202 15,5 % 2842396 16,1 %
Konsernintern langsiktig gjeld 10000 0,1 % 10000 0,1 %
Sum langsiktig gjeld 11644034 61,6 % 11111986 63,0 %
         
Kortsiktig gjeld        
Annen kortsiktig gjeld 888254 4,7 % 860638 4,9 %
Konsernintern kortsiktig gjeld 28313 0,1 % 48521 0,3 %
Sum kortsiktig gjeld 916566 4,8 % 909159 5,2 %
         
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 18915775 100,0 % 17628790 100,0 %
         
MEMORIAKONTI        
Ubrukte lånemidler 168070   428478  
Motkonto for memoriakontiene -168070   -428478  
Publisert: 13.03.2017 13:23
Sist endret: 05.04.2019 13:48