Eksterne finanstransaksjoner

 

Eksterne finanstransaksjoner(består av renter, avdrag og utbytte) viser en netto finansinntekt på kr 95,2 millioner, en reduksjon på kr 18,1 millioner fra 2017. Sammenlignet med justert budsjett gir dette merinntekter på kr 11 millioner.

 

Eksterne finanstransaksjoner Regnskap 2017 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik
Finansinntekter        
Renteinntekter og utbytte 293726 280413 270864 9549
Renteinntekter og utbytte er redusert med kr 13,3 millioner (-4,5 prosent) fra 2018, og skyldes i hovedsak at kommunen i 2018 ikke mottok kr 20 millioner i utbytte fra Forus Næringspark AS slik som i 2017. Bakgrunnen for avvik fra budsjett skyldes høyere likviditet og dermed høyere renteinntekter enn budsjettert.
• Kommunen har mottatt renteinntekter fra bankinnskudd og startlån på kr 46,3 millioner.
• Fra Sandnes tomteselskap KF mottok kommunen renteinntekter på kr 4,2 millioner.
• Fra Lyse energi AS (eierandel 19,53 prosent) mottok kommunen renteinntekter på kr 12,6 millioner og utbytte på kr 97,7 millioner.
• Fra Sandnes eiendomsselskap KF mottok kommunen kr 116,8 millioner i renteinntekter fra ansvarlig lån.
• Fra Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS mottok kommunen utbytte på kr 1,5 millioner.
• Fra Renovasjonen IKS mottok kommunen utbytte på kr 1 million.
• Kommunen har mottatt kr 906 143 i forsinkelsesrenter.
• Kommunen har en urealisert tap på kr 711 573 på midler som er plassert langsiktig.
Mottatte avdrag på utlån 119120 128695 129898 -1203
Mottatte avdrag på utlån er økt med kr 9,6 millioner (8 prosent). Dette er mottatte avdrag på konserninterne utlån til Sandnes eiendomsselskap KF med unntak av kr 611 841 som er mottatte avdrag på sosiale lån.
Sum eksterne finansinntekter 412846 409108 400762 8345
         
Finansutgifter        
Renteutgifter og låneomkostninger 88476 86830 90421 -3591
Renteutgifter og låneomkostninger er redusert med kr 1,6 millioner (-1,9 prosent) fra 2017. Avvik fra budsjett skyldes noe lavere rente på sertifikatlån samt lavere låneopptak enn forutsatt.
Avdrag på lån 209953 225201 225201 0
Avdrag på lån er økt med kr 15,2 millioner (7,3 prosent) fra 2017. Dette skyldes den planlagte økningen i lånegjeld fra 2017 til 2018. Låneopptaket har i perioderapportene i 2018 blitt redusert uten at avdragene har blitt tilsvarende redusert.
Utlån 1127 1872 970 902
Kommunen har lånt ut kr 1,9 millioner i sosiale lån. 
Sum eksterne finansutgifter 299557 313903 316592 -2689
         
Resultat eksterne finanstransaksjoner 113289 95205 84170 11034

Uten utbytte fra Lyse energi AS ville kommunen hatt en netto finansutgift på kr 2,5 millioner i 2018.

NETTO FINANSUTGIFTER, TUSEN KRONER

 

Som tabellen viser hadde kommunen netto finansutgifter i 2014. I 2015-2018 har kommunen netto finansinntekter. Dette skyldes rente- og avdragsinntekter fra Sandnes eiendomsselskap KF.

 

Publisert: 28.03.2017 16:44
Sist endret: 28.03.2019 19:19