Driftsutgiftene

 

Sandnes kommunes driftsutgifter (eksklusive avskrivninger) består av:

 

Driftsutgiftene økte med kr 386,1 millioner (7,2 prosent) fra 2017 til totalt kr 5 722,5 millioner i 2018. Sammenlignet med budsjett er det et avvik på kr 334,4 millioner. I likhet med driftsinntektene er det også på driftsutgiftene enkelte større avvik.

Driftsutgifter Regnskap 2017 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Lønnsutgifter 2640087 2857776 2725559 132217 4,9 %
Lønnsutgiftene har økt med kr 217,7 millioner (8,2 prosent) fra 2017 til 2018. Dette skyldes lønnsoppgjør, lønnsglidning og nye stillinger i 2018. I tillegg har kommunen indirekte lønnsutgifter gjennom blant annet kjøp fra kommunale foretak, interkommunale selskap og private aktører som private barnehager. Det er i 2018 et merforbruk på kr 132,2 millioner, tilsvarende 4,9 prosent. Dersom det tas hensyn til at budsjettavviket på refusjoner av sykelønn og fødselspenger på kr 126,5 millioner kunne vært brukt til å øke lønnsutgiftene, ser en at kommunen i løpet av året går om lag i balanse på netto lønnsutgifter.
Sosiale utgifter 704867 738141 763335 -25194 -3,3 %
Sosiale utgifter har økt med kr 33,3 millioner (4,7 prosent) fra 2017 til 2018. Budsjettavviket er på kr 25,2 millioner (3,3 prosent), og skyldes i stor grad mindreforbruk på pensjon.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 548645 519202 480598 38604 8,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i   tjenesteproduksjonen er redusert med kr 29,4 millioner (-5,4 prosent) fra 2017. Budsjettavviket i 2018 er på kr 38,6 millioner, tilsvarende 8 prosent. Dette   avviket fordeler seg på de fleste av kommunens tjenester. Enhetene har dekket merforbruket innenfor sine rammer.
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 1232625 1405182 1258748 146434 11,6 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon har en økning på kr 172,6 millioner (14 prosent) fra 2017. Utgiftene ble kr 146,4 millioner (11,6 prosent) høyere enn budsjettert i 2018, som i stor grad skyldes tekniske føringer vedrørende internhusleie
Overføringer 327817 312153 240005 72149 30,1 %
Overføringer er redusert med kr 15,7 millioner (4,8 prosent) sammenlignet med 2017. Innenfor overføringene er det et budsjettavvik på kr 72,1 millioner (30,1 prosent). En stor del av budsjettavviket gjelder momskompensasjon drift som har tilsvarende inntekter. 
Avskrivninger 62848 67187 69000 -1813 -2,6 %
Avskrivninger økte med kr 4,3 millioner (6,9 prosent) sammenlignet med 2017, og skyldes en økning av kommunens anleggsmidler. Avskrivningene er kr 1,8 millioner (2,6 prosent) lavere enn budsjettert i 2018
Fordelte utgifter/internsalg -180508 -177144 -149156 -27988 -18,8 %
Føringene her gjelder fordeling av utgifter eller inntekter fra internsalg (i forhold til bestiller/utfører) mellom kommunale enheter. Mottaker benytter korrekt art i forhold til den tjenesten som mottas, utførende enhet fører mot kostraart 690. I Sandnes kommune er det i hovedsak teknisk som har en slik utførerrolle og som fører inntekter mot kostraart 690. 
Sum driftsutgifter 5336381 5722496 5388088 334408 6,2 %
Publisert: 28.03.2017 16:43
Sist endret: 28.03.2019 18:50