Driftsregnskapet

Brutto driftsresultat

I 2018 ble brutto driftsresultat (differansen mellom brutto driftsinntekter og driftsutgifter, og viser resultatet av driften før finansposter) negativt  med kr 91 000, mens det i 2017 var positivt med kr 89 millioner. Korrigert for avskrivninger er brutto driftsresultat i 2018 positivt med kr 67,1 millioner, mens det i 2017 var kr 151,9 millioner.

Hovedtall driftsregnskap 2014 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsresultat 125662 1930 66950 89013 -91

I 2014 var skatteveksten på 4,3 prosent, og dette medførte at veksten i driftsinntektene ble redusert med 3,5 prosentpoeng fra 2013.

I 2015 var skatteveksten på 2,9 prosent. Veksten i driftsinntektene ble dermed lavere enn veksten i driftsutgiftene. Innføring av internhusleie forklarer 5,1 prosentpoeng av økningen i driftsutgiftene på 8,4 prosent. Uten økning i internhusleien ville økningen i driftsutgiftene vært på 3,3 prosent, noe som var lavere enn økningen i driftsinntektene.

Skatteveksten fra 2015 til 2016 ble på 4,4 prosent. Veksten i driftsinntektene ble på 4,5 prosent, mens veksten i driftsutgiftene ble på 3,2 prosent. Reduksjoner som følge av omstillingsprosjektet og god økonomistyring i virksomhetene bidro til lavere vekst i driftsutgiftene enn tidligere år.

I 2017 var veksten i driftsinntektene noe høyere enn veksten i driftsutgiftene, med en vekst på henholdsvis 6,7 prosent og 6,4 prosent. Veksten i driftsinntekter skyldtes blant annet høyere refusjon for ressurskrevende brukere og tilskudd til enslige mindreårige flyktninger. Det var ingen vekst i skatteinntektene fra 2016 til 2017, men sum skatt og rammetilskudd ble kr 21 millioner høyere enn budsjett som følge av lavere inntektsutjevning. Driftsutgiftene hadde en større økning i utgifter til lønn og sosiale utgifter.

I 2018 har veksten i driftsinntektene vært noe lavere enn veksten i driftsutgiftene med en vekst på henholdsvis 5,5 prosent og 7,2 prosent. Veksten i driftsinntektene skyldes en teknisk endring i regnskapsføringen av overføringer til Sandnes eiendomsselskap KF. Veksten i driftsutgiftene skyldes økning i lønn og sosiale utgifter samt regnskapsteknisk endring av overføring til Sandnes eiendomsselskap KF

DRIFTSUTGIFTER OG INNTEKTER, PROSENTVIS ENDRING

 

Netto driftsresultat

For å sikre en fornuftig formuesforvaltning, har teknisk beregningsutvalg anbefalt at netto driftsresultat (Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt) i prosent av inntektene er minst 1,75 prosent. Netto driftsresultat ble på kr 162,3 millioner for bykassen i 2018, og utgjør 2,8 prosent av kommunens driftsinntekter. Opprinnelig budsjettert netto driftsresultat for 2018 var på 0,4 prosent, mens justert netto driftsresultat var 1,8 prosent. Sandnes kommune har store investeringsbehov framover, og bør ha en høy egenfinansiering av investeringene. Det er satt som mål i økonomiplanen for 2019-2022 at netto driftsresultat skal være 3 prosent.

Tusen kroner

 

2014

2015

2016

2017

2018

Netto driftsresultat

123

150

218

265

162

De kommunale foretakene har i tillegg et netto driftsresultat på kr 12,4 millioner. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, inkludert de kommunale foretakene, utgjør 3,0 prosent. 

Figuren under viser regnskapstall for perioden 2014-2018, mens perioden 2019-2022 viser prognosen i økonomiplan 2019-2022. Netto driftsresultat for alle landets kommuner samlet ble positivt med 2,1 prosent i 2018. Dette er en del lavere enn fjoråret, da netto driftsresultat for alle kommunene var positivt med 3,5 prosent

NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTENE

 

Gjennomsnittlig netto driftsresultat for ASSS-kommunene eksklusiv Oslo ble på 2,2 prosent i 2018, men det er store forskjeller mellom kommunene. 

NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTENE, ASSS-KOMMUNENE

Regnskapsmessig resultat

Regnskapet for Sandnes kommune viser et regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 på kr 16,3 millioner for bykassen. Dette mindreforbruket kan disponeres i 2019. De kommunale foretakene har til sammen et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 15,5 millioner.

REGNSKAPSRESULTAT (BYKASSEN) MILLIONER KRONER

 

Konsernregnskap

Tabellene under viser oppsummert hovedoversikt for bykassen og for konsernet. Her framkommer fullstendig oversikt over konsernregnskapet (inkludert de kommunale foretakene).  I elimineringskolonnen er eliminering av de konserninterne artene(arter som gjelder kjøp og salg av tjenester og overføringer mellom kommunen og de kommunale foretakene. I balansen er det gjeld og fordringer mellom kommunen og de kommunale foretakene som er eliminert), summert for alle selskapene. Sum konsern framstår da som summen av kommunen og alle de kommunale foretakene, fratrukket elimineringskolonnen.

 

Hovedoversikt driftsregnskap

Sandnes kommune

Sum konsern

Sum driftsinntekter

5722405

5747486

Sum driftsutgifter

5722496

5644424

Sum eksterne finansinntekter

409108

170704

Sum eksterne finansutgifter

313903

313916

Resultat eksterne finanstransaksjoner

95205

-143212

Netto driftsresultat

162301

174687

Sum bruk av avsetninger

269746

301643

Sum avsetninger

415759

444494

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

16288

31836

 

Hovedoversikt investeringsregnskap

Sandnes kommune

Sum konsern

Sum inntekter

189394

475300

Sum utgifter

405255

1316513

Sum finansieringstransaksjoner

923514

314547

Finansieringsbehov

1139375

1155760

Sum finansiering

1139375

1155760

Udekket/udisponert

-  

 -  

 

Hovedoversikt balanseregnskap

Sandnes kommune

Sum konsern

EIENDELER

 

 

Sum anleggsmidler

16952662

18601474

Sum omløpsmidler

1963114

2508586

SUM EIENDELER

18915775

21110060

Sum egenkapital

6355175

8212203

Sum langsiktig gjeld

11644034

11701275

Sum kortsiktig gjeld

916566

1196582

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18915775

21110060

MEMORIAKONTI

 

 

Ubrukte lånemidler

168070

168070

Motkonto for memoriakontiene

-168070

-168070

Frie inntekter

Kommunens frie inntekter består av skatt og rammetilskudd. De frie inntektene kan kommunen disponere fritt, uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Inntektene blir fordelt til kommunene og fylkeskommunene gjennom inntektssystemet. I 2018 ble de frie inntektene kr 16,3 millioner høyere enn justert budsjett. 

Frie inntekter 2018 Regnskap 2017 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik  Vekst 2017-2018 %-vis vekst 2017-2018
             
Skatt 2267326 2335661 2351500 -15839 68335 3 %
             
Rammetilskudd og skjønnstilskudd            
Innbyggertilskudd  1616220 1715976 1715092 884 99756  
Skjønnstilskudd  5433 1596 202 1394 -3837  
Veksttilskudd 35178 10386 10386 0 -24792  
Regionsentertilskudd   8097 8097 0 8097  
Inntektsutjevning -40524 -23229 -53075 29846 17295  
Sum rammetilskudd og skjønnstilskudd 1616307 1712827 1680702 32124 96520 6 %
             
Sum skatt og rammetilskudd 3883633 4048488 4032202 16285 164855 4 %

 

Skatteinntektene for Sandnes ble i 2018 kr 68,3 millioner høyere enn i 2017, og tilsvarer en skattevekst på 3 prosent. Det er likevel kr 15,8 millioner lavere enn justert budsjett (per 1. perioderapport ble skatteanslaget oppjustert med kr 16,5 millioner). Skatteinngangen for landets kommuner samlet sett ble kr 4 milliarder høyere enn det regjeringen opprinnelig la opp til, og skatteveksten for landet ble på 3,8 prosent for kommunene. Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet ble kun på 99,7 prosent for Sandnes i 2018. Til sammenligning var skatt per innbygger i Sandnes på 116,4 prosent av landsgjennomsnittet i toppåret 2014.

Skatteveksten per innbygger fra 2017-2018 for alle landets kommuner ble 3 prosent. For Sandnes ble den kun 1,9 prosent. Alle ASSS-kommunene (Bærum, Stavanger, Oslo, Kristiansand, Bergen, Drammen, Tromsø, Trondheim, Fredrikstad, Sandnes) hadde vekst i skatt per innbygger i 2018 sammenlignet med fjoråret. Stavanger hadde den laveste veksten i skatt per innbygger blant ASSS-kommunene med 0,9 prosent, mens Tromsø hadde den høyeste veksten med 4,5 prosent.

SKATTEVEKST 2017-2018, ASSS-KOMMUNENE SAMMENLIGNET MED SKATTEVEKST PER INNBYGGER

 

 

Rammetilskudd

Skatteinngangen må ses i sammenheng med den inntektsutjevnende delen i rammetilskuddet. Akkumulert inntektsutjevning for Sandnes knyttet til skatteinngangen for 2018 ble på kr 23,2 millioner, mot et budsjett på kr 53,1 millioner. Lavere skatteinntekter enn budsjettert i Sandnes kombinert med høyere skatteinntekter på landsbasis enn anslått medførte kr 29,8 millioner i lavere inntektsutjevning for Sandnes.

Innbyggertilskuddet ble kr 884 000 høyere enn budsjettert. Dette gjelder kompensasjon til kommunene i revidert nasjonalbudsjett 2018 (RNB) for å heve beløpsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for 3-5-åringer samt økt innbyggertilskudd som følge av inntektsoppgjøret for fastlegene. Skjønnstilskuddet ble kr 1,4 millioner høyere enn budsjettert og gjelder utbetaling av ubrukte skjønnsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på slutten av året. Veksttilskuddet og regionsentertilskuddet ble som budsjettert. Samlet er det dermed kr 32,1 millioner i merinntekter sammenlignet med budsjett for rammetilskuddet.

SKATT PER INNBYGGER (LØPENDE KRONER)

 

Skatt per innbygger (ved måling av skatt per innbygger benyttes innbyggertallet per 1. januar i budsjettåret) har i perioden 2014 til 2018 økt med 4,2 prosent for Sandnes. For landet har veksten i perioden vært på 21,7 prosent. De siste årene har skatt per innbygger i Sandnes nærmet seg landsnivået, og i 2018 hadde Sandnes kommune lavere skatt per innbygger enn landsgjennomsnittet. Sandnes hadde i 2018 skatteinntekter på 99,7 prosent av landsgjennomsnittet. Sandnes hadde en økning i skatt per innbygger fra 2017 til 2018 på kr 568 per innbygger, og endte på kr 30 600 per innbygger.

SKATTEINNTEKTER PER INNBYGGER I SANDNES I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET

 

SKATT PER INNBYGGER

Publisert: 28.03.2017 13:28
Sist endret: 02.04.2019 11:20