Driftsinntektene

 

Sandnes kommunes driftsinntekter består av:

 

De samlede driftsinntektene hadde i 2018 en økning på kr 297 millioner (5,5 prosent) fra 2017. Sammenlignet med budsjett er det brutto merinntekter på kr 390,1 millioner (7,3 prosent) i 2018.

Det er til dels store avvik mellom regnskap og budsjett innenfor de enkelte inntektsartene. Merinntekter har i hovedsak motpost på utgiftssiden og avviket framkommer da det ikke er foretatt tilsvarende balanserte budsjettendringer. I dette avsnittet vil kun hovedavvikene bli kommentert. Virksomhetene styrer etter netto driftsrammer og kan i hovedsak omdisponere midler etter behov. I avsnittene om tjenesteområdene vil det bli fokusert på avvik i forhold til netto budsjettrammer.

 

Driftsinntekter         Regnskap 2017 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Brukerbetalinger 194913 204308 199271 -5037 -2,5 %
Brukerbetalingene er om lag kr 9,3 millioner høyere enn for 2017, og ligger litt over budsjettet for 2018. 
Andre salgs og leieinntekter 422808 444990 423858 -21132 -5,0 %
Andre salgs- og leieinntekter er økt med kr 22,2 millioner (5,2 prosent) fra 2017, og har et avvik sammenlignet med budsjett 2018 på kr 21,1 millioner (5,0 prosent). Dette avviket fordeler seg på mange av kommunens tjenester.
Overføringer med krav til motytelse 686355 803893 465002 -338891 -72,9 %

Overføringer med krav til motytelse hadde en stor økning fra 2017 på kr 117,5 millioner (17,1 prosent). Sammenlignet med budsjett ble det et avvik på kr 338 millioner (72,9 prosent).

• refusjoner fra staten på kr 39,8 millioner, som hovedsakelig skyldes føringer med motpost i driften Budsjettavviket gjelder hovedsakelig

• refusjoner vedrørende sykdom og svangerskap på kr 126,5 millioner

• momskompensasjon drift (tilsvarende motpost på utgiftssiden) på kr 59,6 millioner

Rammetilskudd fra staten 1616307 1712827 1680702 -32125 -1,9 %
Rammetilskuddet har hatt en vekst på kr 96,5 millioner (6 prosent) sammenlignet med regnskapet for 2017. Sammenlignet med budsjett er det mottatt kr 32,1 millioner (1,9 prosent) mer enn budsjettert i 2018. 
Andre statlige overføringer 217499 197460 179657 -17803 -9,9 %
Andre statlige overføringer hadde en nedgang på kr 20 millioner (9,2 prosent) fra 2017 til 2018. Det er et avvik sammenlignet med budsjett på kr 17,8 millioner, tilsvarende 9,9 prosent. Avviket gjelder i hovedsak høyere statstilskudd til flyktninger. 
Andre overføringer 20184 23266 32267 9001 27,9 %
Andre overføringer hadde en økning på kr 3,1 millioner fra 2017 (15,3 prosent). Det er et avvik på kr 9 millioner sammenlignet med budsjett, tilsvarende 27,9 prosent. 
Inntekts- og formuesskatt 2267326 2335661 2351500 15839 0,7 %
Skatteinngangen 2018 ble kr 15,8 millioner lavere enn justert årsbudsjett. Dette er om lag kr 68,3 millioner høyere enn skatteinngangen for 2017 (3 prosent vekst). Skatteinngangen er ytterligere analysert i avsnittet om frie inntekter
Sum driftsinntekter 5425394 5722405 5332257 -390149 -7,3 %
Publisert: 28.03.2017 16:41
Sist endret: 05.04.2019 10:06