Økonomisk resultat

Sandnes kommune fikk i 2018 et netto driftsresultat på kr 162,3 millioner som tilsvarer 2,8 prosent av driftsinntektene. God økonomistyring med mindreforbruk i virksomhetene er hovedforklaringen på det gode resultatet. Sum skatt og rammetilskudd for 2018 er kr 16,3 millioner høyere enn budsjett. Etter avsetninger og overføring fra drift til investering framkommer et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 16,3 millioner.
Publisert: 28.03.2017 13:27
Sist endret: 28.03.2019 16:45