Måloppnåelse for tjenestene

Årsresultatet viser at de fleste enhetene går i balanse i 2018. Det gode resultatet skyldes god økonomistyring i enhetene.

Oppvekst skole

Oppvekst skole har fokus på å tilby en skole med godt læringsmiljø og fokus på mestring for alle elevene. Dette gjøres gjennom målretta tiltak og tidlig innsats.

I tillegg til opplæringsloven og læreplanen arbeider oppvekst skole i tråd med følgende kommunale planer:

Organisasjons- og kompetanseutvikling

For å få et helhetlig fokus på skolelederrollen er det satset på skoleledersamlinger, rektormøter, skoleledernettverk og videreutdanning for skoleledere. Temaer i 2018 har blant annet vært:

 • Et trygt og godt skolemiljø. Opplæringsloven kapittel 9 A.
 • Samskaping om den gode Sandnesskolen.
 • Pedagogisk læringsteknologi.
 • Fagfornyelsen.
 • Analysekompetanse.
 • Ny kvalitetsplan for oppvekst, i samarbeid med oppvekst barn og unge.

Andre ressurser i kompetanseutviklingen:

 • FBU tilbyr kurs, samlinger og veiledning for flerspråklige koordinatorer på skolene.
 • Altona tilbyr kurs, samlinger og veiledning av sosiallærere, miljøarbeidere og assistenter.
 • Trones skole og ressurssenter tilbyr skolene støtte til elever med spesielle behov.
 • Lura skole er ressursskole for utviklende matematikk.
 • Skolering ved UiS av matematikklærere i utviklende matematikk
 • Lærende nettverk for veiledere i pedagogiske IKT og fagfornyelsen.
 • Lærerspesialister.
 • Sandnesskolen er aktivt med i DEKOM (utdanningsdirektoratets desentraliserte ordning for kompetanseutvikling). Sandnes arbeider i partnerskap med kommuner i Jærskolen, Dalane og Universitetet i Stavanger.
 •  “Kompetanse for kvalitet” er et videreutdanningstilbud for lærere. 85 lærere bekreftet deltakelse høsten 2018.
 • Sandnes har et tett samarbeid med BI om videreutdanning for skoleledere.

Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring innbefatter ordinær undervisning, undervisning hjemlet som særskilt norskopplæring (Oppll § 2-8), tegnspråksopplæring (Oppll §2-6) og spesialundervisning (Oppll §5-1).

I flere år har Sandnesskolen hatt lav prosent elever med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven §5-1, men i 2018 steg andelen elever fra 5,8 prosent til 6,7 prosent. Det kan se ut som om andelen fortsetter å stige i 2019.

Andelen elever med behov for særskilt norskopplæring etter opplæringsloven §2-8 har vært på vel 8 prosent over flere år.

Nasjonale prøver

Høsten 2018 ble det gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk for 5. trinn og 8. trinn. I tillegg ble nasjonale prøver i lesing og regning også gjennomført på 9. trinn. Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter. 

Resultatene blir publisert på en skala med et gjennomsnitt på 50 skalapoeng. Prøvene på 9. trinn er de samme som for 8. trinn, derfor er det en forventning om et gjennomsnitt på 54 skalapoeng. Tabellen under viser en positiv utvikling på 5. trinn. På 8. trinn holder skolene samme nivå som tidligere. Fra 8. til 9. trinn har elevene hevet seg med 3 skalapoeng. Resultatene for enkeltskoler varierer fra år til år. Samtidig er det flere skoler med stabile resultater og positiv utvikling.

   Lesing Regning Engelsk
  2017 2018 2017 2018 2017 2018
5. trinn  49 50 50 50 50 52
8. trinn  50 50 51 51 51 51
9. trinn  54 53 54 54      

Tabell 1

Eksamensresultater og grunnskolepoeng

Elevene i Sandnes oppnådde i 2018 bedre eksamensresultater i matematikk, engelsk og norsk hovedmål og sidemål, enn gjennomsnittet i landet.

Grunnskolepoeng i 2018 viser at elevene fra Sandnes fortsetter den positive utviklingen fra 2017. Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle avsluttende karakterer på vitnemålet, standpunkt og eksamen, og dele på antall karakterer. Deretter multipliseres gjennomsnittet med 10. Elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, er ikke med i beregningene. Grunnskolepoengene er med på å danne grunnlaget for opptak til videregående skole.

Grunnskolepoeng 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Sandnes kommune 40,4 41,3 41,4
Rogaland fylke 40,6 41,1 41,5
Nasjonalt 40,8 41,2 41,4

Tabell 2

Elevtallsvekst og gruppestørrelse

Per september 2018 var det 10 140 elever, en vekst på 176 elever fra 2017. Veksten fordeler seg ujevnt på skolene.

Høsten 2018 innførte regjeringen en ny lærernorm. Normen stiller krav til at lærertettheten i ordinær undervisning samlet på 1.-4. trinn er 16 elever. For 5.-10. trinn er kravet en lærertetthet på 21 elever.

Fra høsten 2019 blir tallene 15 elever på 1.-4. trinn og 20 elever på 5.-10. trinn.

Sandnes kommune har skoleåret 2018-2019 lærertetthet på 15,7 på 1.-4. trinn, 18,5 på 5.-7. trinn og 20,4 på 8.-10. trinn. Det vil si at skolene på kommunalt nivå holder seg innenfor kravet, men det nasjonale kravet er at normen skal være gjeldende på skolenivå. Dette medførte at flere skoler måtte tilsette flere lærere høsten 2018.

Voksenopplæring

Sandnes læringssenter ble høsten 2017 med i forsøk med nye modulstrukturerte læreplaner. Hensikten med forsøket er å sikre økt fleksibilitet, høyere motivasjon og raskere gjennomstrømning av deltagere til videregående opplæring og/eller arbeid. Hovedfokuset i 2018 har vært implementering av disse nye læreplanene og hvordan sikre best mulig vurderingspraksis for deltagerne.

Oppvekst barn og unge

Mål for barnehagene er at barn med rett til barnehageplass skal få tilbud om plass, de ansatte skal ha høy kompetanse og innholdet i barnehagen skal være av god kvalitet.

Barnehagedekning

 • Det ble tatt opp søkere til Langgata og Sandvedhaugen barnehager tilsvarende 2 småbarnsavdelinger fra januar 2018.
 • Hana barnehage ble lagt ned fra august 2018 og barna ble overflyttet til andre barnehager før hovedopptaket.
 • Søkermengden til barnehagenes hovedopptak var omtrent som i 2017.
 • Utvidelse av barnehageretten har ført til økt antall søknader for barn som blir ett år i løpet av opptaksåret.
 • Alle barn med barnehagerett fikk tilbud om barnehageplass i 2018.
 • Etter hovedopptaket 2018 var det ledig kapasitet tilsvarende om lag 11 avdelinger. Noen hele avdelinger, men de fleste spredte plasser i flere barnehager. Det var ledig kapasitet i Sandvedhaugen barnehage, Varatun barnehage, Kleivane barnehage, Høle barnehage, Langgata barnehage og barnehager i Lura-området.
 • Opptaket fortsatte gjennom sommeren av søkere som søkte etter frist for hovedopptaket.
 • Opptaket i Ganddal bydel var spesielt utfordrende. Her var det få ledige plasser og dermed vanskelig å samle søsken.
 • Søkere som får tilbud om en barnehageplass som oppleves som lite hensiktsmessig, takker gjerne nei. I hovedopptaket 2018 takket 109 søkere nei til plass.
 • Kleivane barnehage tok i bruk flere avdelinger.
 • Ujevn fordeling av barnehageplassene mellom bydelene i forhold til behov. Flere bydeler har underkapasitet mens andre har overkapasitet.
 • Ny bemanningsnorm og pedagognorm ble innført i de kommunale barnehagene august 2018. Dette førte til en økning av antall ansatte i barnehagene hovedsakelig i form av pedagogstillinger.
 • Overtallige barnehageansatte ble flyttet til barnehager med ledige stillinger.
 • Andel barn 1-5 år med barnehageplass er på 87,9 prosent i 2018, og det er en reduksjon fra 2017 da andelen var på 87,4. ASSS-gjennomsnittet var på 92,0 prosent.

ANDEL BARN 1-5 ÅR MED BARNEHAGEPLASS, PROSENT

Figur 1

Kvalitet og kompetanseheving i barnehagene

Barnehagene har fokus på kvalitet og kompetanse. Høsten 2018 ble ny pedagognorm innført. Dette medførte at antall dispensasjoner fra krav om barnehagelærerutdanning økte, da det ble behov for mange nye barnehagelærere uten at det var nok søkere i markedet.

Det er utarbeidet kompetanseplan gjeldende fra 2017-2018 for alle kompetansetiltak som ble gjennomført i Sandnesbarnehagene i 2018.

 • Ny forskrift for barnehagens mål og innhold kom høsten 2017:
  Kommunaldirektør har utarbeidet plan for implementering av ny forskrift, og alle barnehager har utarbeidet egen plan for dette arbeidet. Det ble gjennomført fire kursdager for pedagogiske ledere i nye tema i forskriften i 2018.
 • Utviklingsstøttende barnehage:
  Satsingen har som mål å sikre kvalitet i omsorgs- og læringsmiljøet for barna i Sandnesbarnehagene. Satsingen involverer samtlige ansatte i alle kommunale og nær alle private barnehager og barnehagenes støttetjenester. I 2018 fullførte pulje 2 kompetanseløftåret og satsingen i disse barnehagene er nå over i drift. Videreføring og vedlikehold sikres med lærende nettverk. Pulje 3 startet opp høsten 2018, og denne høsten deltok om lag 1 350 barnehageansatte på planleggingsdag med tema fra satsingen.
 • Arbeid med kvalitetsplan i barnehagene:
  Barnehagene legger til grunn kvalitetsplanen i sitt arbeid. Høsten 2018 ble den andre dialogkonferansen gjennomført for styrere i private og kommunale barnehager og rektorer i barneskolene. Dette er et ledd i arbeidet med å utarbeide felles kvalitetsplan for et helhetlig læringsløp for barnehage og skole som skal være klar til bruk høsten 2019.
 • Barne- og ungdomsarbeidere:
  Assistenter med 5 års erfaring fra barnehage får mulighet til å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. 27 ansatte fra kommunale og private barnehager i Sandnes startet på utdanningen i august 2018. Siden 2014 er det nå, gjennom dette tiltaket utdannet om lag 70 nye fagarbeidere i barnehagene i Sandnes.
 • Realfagsprosjektet:
  Oppvekst barn og unge og oppvekst skole har i samarbeid deltatt i realfagsprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet. Sandnes kommune har utviklet sin realfagsstrategi som bygger på den statlige strategien «Tett på realfag». Kommunen har samarbeid med Vitenfabrikken som arrangerer kurs for barnehageansatte og barn i barnehagene i koding og innen naturfag.
 • Arbeid med flerkulturell kompetanse:
  Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) har gjennomført kurs for barnehagene i ulike tema innen flerkulturell kompetanse. De gir også veiledning i barnehagene.
 • Ansatte på dispensasjon fra utdanningskravet:
  Høsten 2018 ble det satt opp kurs med tema fra Rammeplan fra barnehagen som en del av arbeidet for å opprettholde kvaliteten på tilbudet i barnehagene.

Styrket barnehagetilbud

Styrket barnehagetilbud gir tilbud om spesialpedagogisk hjelp på grunnlag av sakkyndig vurdering fra PPT, og tildeler timer til tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med omfattende nedsatt funksjonsevne.

 

2014

2015

2016

2017

2018

Antall barn med vedtak om spesialpedagog

121

121

101

132

140

Timer med spesialpedagog §19 a

325

324

271

333

404

Oppfølgingstimer §19 a

1342

1313

1021

1363

1540

Tilretteleggingstimer §19 g

954

662

801

868

902

Antall barn som kun har vedtak om tilrettelegging

28

28

24

20

20

Antall barn totalt som har vedtak om ekstra ressurser

149

149

125

152

160

Barn som har deltatt i tilbud om sosial ferdishetstrening

     12

18

18

Tabell 3

Antallet barn som mottar hjelp økte noe. Samtidig økte omfanget av timer til spesialpedagogisk hjelp. Flertallet av barn som har spesialpedagogisk hjelp har også tilretteleggingstimer. Økningen av timer til spesialpedagogikk og tilrettelegging førte til en økning i kostnadene utover tildelt budsjett for 2018.

Styrket barnehage deltar i barnehagesatsingen «den utviklingsstøttende barnehagen».

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

 • PPT fokuserer på tett samarbeid med barnehagene, slik at en får gitt så tidlig hjelp som mulig til de barn og barnehager som trenger det.
 • Personalet ved PPT er i en prosess der de i større grad opparbeider seg spesialisert fagkompetanse, samtidig som en opprettholder generalistkompetanse. Dette ønsker en skal bidra til at barn får tidligere hjelp og det blir mindre behov for at det må gjøres sakkyndig utredningsarbeid før barnet får hjelp.
 • PPT har tett samarbeid med skolene. PPT har god kjennskap til den enkelte skoles organisering, kompetanse og eventuelle utfordringer. 
 • Antall nye henvisninger fra skoler har økt fra 2017 til 2018. En kan ikke slå fast om dette er en trend, eller svingning slik en har hatt tidligere år.
 • PPT deltar i fagsatsingene til både barnehage og skole.

PPT

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nye saker totalt inkludert logopedsaker alle år

484

363

415

336

412

448

Nye saker (barn 0-6 år) (fra 2018 inkludert logopedsaker, 55 stk)

195

170

176

133

164

162

Nye saker (barn 6-16 år) (fra 2018 inkludert logopedsaker, 42 stk)

215

184

220

218

244

266

Nye saker (voksne) - blant annet Sandnes Læringssenter

 

 

 

 

 

20

Aktive saker fra tidligere år

747

881

800

886

1060

 

Avsluttede saker

394 415 448 311 283

292

Saker på venteliste per 31.12.

83 33 51 73 38

22

Totalt registrerte saker i virksomheten per 31.12.18

          1569

Tabell 4

Helsestasjonstjenester

Virksomheten har fokus på effektiv utnyttelse av kompetanse og ressurser på tvers av de ulike enhetene i helsestasjonstjenesten.

 • Tjenesten har gjennom flere år blitt styrket gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet. I 2018 ble blant annet svangerskaps- og barselomsorgen styrket.

 • Barsel og svangerskapskontrollen innfridde i 2018 kravene i nasjonal faglig retningslinje ved at hjemmebesøk av jordmor etter utskriving fra sykehus ble innført. Dette ble mulig fordi svangerskap- og barselomsorgen ble styrket, tjenesten er tilført 2,6 årsverk jordmor. Syv årsverk jordmødre betjener nå Sandnes og Forsand kommuner.

  Nye nasjonale faglige retningslinjer for det helsefremmede og forebyggende arbeidet i helsestasjonen ble fullt ut implementert i 2018. Områder som ble styrket i tråd med disse retningslinjene er:

  • Fokus på forebygging, avverging og avdekking av vold, overgrep og omsorgssvikt mot de yngste barna.
  • Helsesykepleiers skolestartundersøkelse på 1. trinn.

Aktivitet helsestasjonstjenester

2014

2015

2016

2017

2018

Gravide hos jordmor

705

633

682

708

762

Fødsler

1105

1058

1033

1058

1053*

Hjemmebesøk til nyfødte av helsesøstre

1054

1013

1021

1031

1010

Oppfølgingsbarn på helsestasjon (Barn med spesielle behov for oppfølging hos helsesøstre eller andre.) (Alder 0-5 år)

2395

2134

2191

2610

2338

Oppfølgingsbarn i skolen (Barn med spesielle behov for oppfølging hos helsesøstre eller andre.) (Alder 6-16 år)

2637

2801

3167

3428

3501

Reisevaksinasjon konsultasjoner

2307

2357

2801

2423

4818

HVP-vaksine / livmorhalskreft ( f o m nov 2016)

    626 

1846

1516

Vaksinering, meningokokk/hjernehinnebetelse

     496

1024

1209

 Tabell 5

* Inkluderer 11 fødsler i Forsand kommune

Familie for Første Gang / Nurse Family Partnership 

Sandnes kommune har siden 2016 deltatt i et statlig prosjekt rettet mot førstegangsforeldre som er eller har vært i en utfordrende livssituasjon. Sommeren 2018 var 75 familier rekruttert. Nye familier rekrutteres fremdeles til prosjektet. Kommunen venter på statlig avklaring på om og hvordan prosjektet skal videreføres.

Barne- og familieenheten (BFE)

Høyt arbeidstrykk har preget virksomheten i 2018.

BFE har i 2018 utarbeidet felles 5-årig strategiplan for virksomheten. Samarbeid med barn og foreldre er hovedsatsing og skal ligge til grunn for videre utviklingsarbeid. FIT (feedbackinformerte tjenester) er en del av satsingene. Målet med å implementere FIT i arbeidet er å øke brukermedvirkning av barn og foreldre, og sikre at hjelpen som gis virker. Til nå er det gjennomført 3 000 samtaler der barn og foreldre har benyttet FIT i sin tilbakemelding på gjennomførte samtaler.

For å håndtere tjenestebehov er tjenesten styrket med tilskuddsmidler. Avdeling barnevern sine tidligere oppsparte fondsmidler er oppbrukt i 2018. Bundne fondsmidler ble i 2018 benyttet til å finansiere lønnsmidler til lavterskel ungdomskontaktstillinger og andre fagstillinger.

BFE, avdeling ressurssenter

Tildeler tjenester til de barn og unge som trenger bistand utover grunntjenestene. Målgruppen er barn i alder 0-18 år og deres foresatte/foreldre. Seksjonen gir tjenester både med og uten vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven. Samarbeider tett med seksjon tiltak (som leverer tiltakstjenester til barnevern).

 • Avdelingen, med unntak av oppsøkende ungdomsteam, er nå samlokalisert.
 • Seksjonen ble gjennom tildelte midler i 2018 utvidet med 3 stillinger. Videre er det økt med 2 finansierte psykologstillinger. Sistnevnte har vært vanskelig å rekruttere.
 • Seksjonen er preget av å ha vært i endring over tid. Det har vært flere rekrutteringsprosesser blant personalet og sterk økning av henvendelser fra innbyggere.
 • Avdelingen har som målsetning å imøtekomme henvendelser med avtale innen en uke. Ved utgangen av 2018 er det 40 familier som venter på hjelp.
 • Den pågående endringen gjør det videre utfordrende å måle tall mot tallene fra tidligere år. Det er sterk økning i antall totale henvendelser til seksjonen. En økning som utfordrer dagens rammer og derav genererer lenger ventetid før en kan gi hjelp.

Avdeling ressurssenter

2014

2015

2016

2017

2018

Familieteam (avsluttede saker)

272

407

262

275

 

Psykisk helseteam barn og unge (avsluttede saker)

15

14

18

13

 

Familieteam og psykisk helseteam - totalt antall nye saker/henvendelser

        958

Familieteam og psykisk helseteam - totalt antall avsluttede saker

        846

 Tabell 6

BFE, avdeling barnevern

 • Grunnet høyere krav om dokumentasjon og involvering, har det vært fokus på effektiv utnyttelse av ressurser, samtidig som en opprettholder kvalitet på tjenesten som blir levert.
 • Barnevernsjef har over tid vært bekymret for økende arbeidsmengde for de ansatte og kvaliteten på tjenestetilbudet. Rogaland Revisjon ble høsten 2018 bedt om å gjennomføre revisjon. Resultatet foreligger 1. kvartal 2019.
 • Etter en utflating i antall nye meldinger til tjenesten registreres det en svak økning i 2018.
 • Det registreres liten nedgang i antall barn som mottar tiltak i hjemmet i 2018. Dette kan ha sammenheng med økt andel henlagte undersøkelser.
 • Antall barn under omsorg er fortsatt stabilt. Økning i barn plassert utenfor hjemmet skyldes økning i frivillige plasseringer, det vil si plasseringer med samtykke.

Avdeling barnevern

2014

2015

2016

2017

2018

Nye meldinger

937

993

1078

979

1017

Nye undersøkte saker

728

832

830

776

823

Fristoverskridelse undersøkelser

15

11

16

0

19

Totalt antall barn på hjelpetiltak

322

340

346

326

291

Plasserte barn utenfor hjemmet

122

117

122

123

136

 Tabell 7

SLT ( Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet) 

SLT skal sikre at ressurser i kommunen og politiet er koordinert og målrettet, og skal være pådriver for videreutvikling av samarbeidsformer som ivaretar ungdom i risiko.

Følgende nye aktiviteter og oppgaver har hatt størst prioritet i 2018:

 • Implementering av FLEXid , tiltak rettet mot krysskulturell ungdom. FLEXid er et samarbeidsprosjekt mellom Sola, Stavanger, Randaberg og Sandnes.
 • Forberedt ungdataundersøkelsen 2019, forrige undersøkelse ble gjennomført i 2016.
 • Det har i 2018 vært stor bekymring for en gruppering av ungdommer som bedriver kriminalitet og har en utfordrende atferd som opplevdes truende for andre i det offentlige rom. Disse ungdommene er kartlagt og tiltak iverksatt. Evalueringer har blitt gjennomført jevnlig for å måle effekten av tiltakene. Arbeidet har involvert både Securitas, frivillige organisasjoner, kommunale ressurser og politi.

Levekår

I 2018 ble navneendring vedtatt, fra levekår til helse og velferd, gjeldende fra 1. januar 2019. Levekår har hatt fokus på å levere tjenester som er virkningsfulle, trygge og rettferdig fordelt. Dette gjøres gjennom målrettede tiltak og tidlig innsats. Dyktige og kompetente ledere og medarbeidere sørger for gode og trygge tjenester til innbyggerne.

Levekår arbeider i tråd med sentrale planer for området, blant annet:

 • Plan for psykisk helsearbeid,vedtatt i 2017.
 • En god hverdag – for alle,vedtatt i 2017.
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan, revisjonsarbeid ferdigstilt i 2018.
 • Pårørendestrategi, vedtatt 2018.
 • Plan mot barnefattigdom, vedtatt 2017.
 • Plan for Inkludering og integrering.
 • Boligsosial handlingsplan.

Organisasjonsutvikling og kvalitetsarbeid

I 2018 ble det gjennomført endring av hvordan omsorgstjenestene er organisert. Fra å være 4 geografiske distrikter ble det fra 1. september innført modell med tjenesteinndeling. Alle bo- og aktivitetssentrene ble fordelt i to virksomheter, sykehjem øst og sykehjem vest. Hjemmetjenestene og dagtilbudene ble sammen med Sandnes helsesenter samlet i en virksomhet med navn (EHR) enhet for hjemmetjenester og korttidsrehabilitering.

Bystyret vedtok høsten 2018 at Sandnes matservice og bedriftshelsetjenesten (BHT) skal flyttes til helse og velferd fra 1. januar 2019. BHT er organisert som en enhet under legevakten.

I 2017 kom ny forskrift omhandlende ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. I 2018 er det utviklet prosedyrer for hvordan tjenesteområdet skal implementere denne.

Hverdagsmestring - brukermedvirkning og gode brukerforløp

Hverdagsmestring er en felles strategi for alle tjenestene i levekår og betyr at en vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser og deltakelse står sentralt og fokus skal være brukers ønsker og selvbestemmelse. Dette tydeliggjøres gjennom at tjenestene skal vektlegge «Hva er viktig for deg?» i planlegging og gjennomføring av tjenester.

Arbeidet i KS læringsnettverk for eldre og kronisk syke «gode pasientforløp» og KS læringsnettverk for recovery er gjennomført. Som oppfølging av dette ble det planlagt en helhetlig satsning i levekår som skal arbeide systematisk med hverdagsmestring, brukermedvirkning og gode brukerforløp i alle tjenester. Arbeidet starter opp i 2019. Som en videreføring av recovery-nettverk har fylkesmannen innvilget prosjektmidler til oppstart av Jæren Recovery-college i Sandnes. Dette er et samarbeid mellom flere kommuner, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og ideelle organisasjoner.

Velferdsteknologi

 • Digitale trygghetsalarmer er installert hos samtlige alarmmottakere, rundt 700 alarmer.
 • Sandnes kommune fikk videreført tilskudd under tilskuddsordningen «Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familie». Fokuset i 2018 var å utvikle sanserom samt videreutvikling av gruppetilbud. Prosjektet ble avsluttet 31. desember og fortsetter i ordinær drift.
 • Sandnes kommune har deltatt i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Det er i 2018 anskaffet elektronisk medisineringsstøtte sammen med 22 andre kommuner i Rogaland. Implementeringen starter i 2019.

Digitalisering

 • Tjenesteområde deltar i to nasjonale prosjekter innen digitalisering. Begge har som mål å muliggjøre digital kommunikasjon mellom innbygger og tjenesteyter.
  • DigiSos startet opp 30. november 2018, og i desember var 59 prosent av søknadene digitale.
  • DigiHelse: Kartlegging og uttesting av løsningen startet opp høst 2018 i tre avdelinger. Prosjektet er fortsatt i oppstartsfase med uttesting.
 • Det er inngått forsknings- og utviklingskontrakt mellom EFF og eksternt firma om å utvikle nettbasert verktøy som skal gjøre booking av avlastningsopphold mer fleksibelt, både for kommunen og for brukerne. Det er bevilget midler fra digitaliseringsfondet samt fylkesmannen til dette.
 • Elektronisk meldingsutveksling mellom kommune, fastleger, spesialisthelsetjenesten og NAV er i stadig utvikling. I 2018 startet mottak av elektroniske laboratoriesvar fra Helse Stavanger. Målet er rask og sikker kommunikasjon og bedre samhandling mellom partene. Totalt i levekår ble det i 2018 sendt og mottatt totalt 64 073 meldinger. I 2013 var antallet 10 114.

Frivillig arbeid

Frivillig arbeid er viktig ressurs for tjenesteområdet. Det arbeides målrettet for å øke innsatsen, og sikre god samhandling mellom tjenestene og frivillige.

Det drives godt arbeid med frivillige ute i virksomhetene. Virksomhetene har egne kontaktpersoner, og det er opprettet felles nettverk for disse. De fleste kontaktpersonene har videreutdanning i frivillig arbeid. Mange frivillige har fullført aktivitetsvennkurs eller Røde Kors sitt besøksvenn kurs.

Virksomhetene har utstrakt samarbeid med barnehager, skoler og ulike lag og organisasjoner, som bidrar med sosiale og kulturelle aktiviteter samt samfunnsdeltagelse.

Heldøgnsplasser og hjemmetjenester

Det er fortsatt stort press på heldøgnsplasser og hjemmesykepleie. Det har periodevis vært utfordrende å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset raskt nok, med påfølgende krav om betaling. Antall søknader om heldøgnsplass og servicebolig til eldre var på 2 102 i 2018. Fra 2013 til 2017 ble dekningsgraden av heldøgnsplasser økt fra 21,5 prosent til 23 prosent av andel av befolkningen over 80 år. Neste oppstart av nye heldøgnsplasser er når Lura 4 åpner etter oppussing 1. september 2019. I 2018 ble det ikke åpnet nye plasser. Ved utgangen av året er det 4 personer som venter på korttidsplass eller rullerende opphold. 27 venter på langtidsplass/bokollektiv, av disse var 13 ivaretatt på korttidsplass.

Det er flere ledige serviceleiligheter i borettslag der det er innskudd. Det har vært vanskelig å finne kjøpere til leilighetene og flere takker nei til tilbudet.

Heldøgnsplasser

2014

2015

2016

2017

2018

Antall søknader om heldøgnsplass

1704

1975

2173

2259

2102

Dekningsgrad heldøgnsplasser

22,0%

22,0%

22,0%

23,0%

22,1%

Personer på venteliste til heldøgnsplass

75

55

34

12

31

Tabell 8

Det er betalt omtrent kr 7,8 millioner for utskrivningsklare somatiske pasienter til Helse Stavanger. Antallet utskrivningsklare varierer fra uke til uke og er vanskelig å forutsi.

I slutten av 2018 fikk 1 071 brukere hjemmesykepleie. Antallet har vært ganske stabilt men med en liten vekst. Tildelingskontoret har behandlet 1 783 søknader om hjemmetjenester og dagsenter for eldre. Det er en økende andel av yngre brukere og brukere med mer komplekse problemstillinger. Andelen brukere over 80 år har falt fra 58 prosent i 2010 til 49,8 prosent i 2018.

Alder

0-66 år

67-79 år

Over 80 år

Fordeling i prosent

23,1%

27,1%

49,8%

Tabell 9

Tilbud for demente

Dagsentrene på Austrått og Lura bo- og aktivitetssenter gir et tilrettelagt tilbud for brukere med demens. Tilbudet startet med prosjektmidler fra staten og er nå innarbeidet i driften.

Høsten 2018 ble det ansatt demenskoordinator som er kontaktperson for personer med demens og deres pårørende. Demenskoordinator leder hukommelsesteamet som har ansvar for demensutredning i samarbeid med fastlegene. Demenskoordinator planlegger hvordan oppfølging skal systematiseres. VIPS metodikk (personsentrert omsorg) er tatt i bruk på demensavdelinger.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er metode for rehabilitering av hjemmeboende slik at de skal oppleve økt mestring og livskvalitet basert på egne mål. I 2018 fikk 262 personer vedtak om hverdagsrehabilitering av totalt 345 henvendelser. Antallet henvendelser har gått ned fra 2017 noe som kan forklares med at de som henvender seg er mer treffsikre i forhold til hvem som har nytte av tjenesten.

Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser

EFF (enhet for funksjonshemmede) har arbeidet aktivt med å ta i bruk en felles faglig plattform, positiv adferdsstøtte (PAS). PAS er en metodisk prosess som brukes blant annet for å forebygge og redusere utfordrende adferd.

Skaret avlastningssenter ble ferdigstilt høsten 2018 og tatt i bruk fra januar 2019. Senteret inneholder 25 avlastningsplasser, fem barneboliger og en avdeling som skal romme tilsynstilbud før/etter skoletid samt i skolens fridager. Senteret er funksjonelt og skal være spydspiss for velferdsteknologi som er tilpasset brukerne.

Erstatningsbolig i Mikkelsbærstien på Bogafjell, for Hanamyrveien, ble tatt i bruk i 2018. Fortsatt har 35 personer med psykisk utviklingshemming eller fysisk funksjonshemming behov for omsorgsbolig. Av disse er 11 under 18 år.

Kommunen fikk tildelt fem VTA arbeidsplasser fra NAV Rogaland. Enheten satser mye på etablering av dagtilbud/ jobb for målgruppen og i høst ble det startet opp to nye tilbud. Sentrumsgruppa for unge, fysisk funksjonshemmede og blå avdeling på Vågsgjerd. Dette er etterlengtede og viktige tilbud som supplerer det tilbudet kommunen har fra før.

Jæren øyeblikkelig hjelp

Sandnes kommune er vertskommune for det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet i Klepp, Time, Gjesdal og Sandnes. Sandnes overtok driften av Jæren øyeblikkelig hjelp i april 2017. I medio 2018 inngikk kommunen ny vertskommuneavtale. Fra april 2018 kjøper Forsand kommune plasser på Jæren øyeblikkelig hjelp. Totalt har det vært 674 innleggelser i somatisk behandlingstilbud (hvorav 384 fra Sandnes) og 36 i døgntilbud for pasienter med psykisk helse- eller rusmiddelproblemer (hvorav 15 fra Sandnes). Jæren øyeblikkelig hjelp har hatt 70 prosent belegg i snitt i 2018.

Legevakten

I april 2017 flyttet legevakten inn i nye lokaler sammen med Jæren øyeblikkelig hjelp og ambulansetjenesten. Psykososialt kriseteam ble vedtatt flyttet til legevakten og organisert med fast beredskap. Personer fra mestring, helsesykepleiere, sykepleiere fra legevakt og Jæren øyeblikkelig hjelp bemanner teamet. Faste team og forutsigbarhet om hvem som tar ansvar er svært tjenlig. Teamet har hatt to faglige samlinger.

Ny akuttforskrift gir økte krav til kompetanse hos legevaktens helsepersonell og styrket krav til beredskap og utrykning. I løpet av våren kommer ny veileder til høring. Den blir retningsgivende for drift og utvikling. Økte krav, flytting til store egnede lokaler og samlokaliseringen med Jæren øyeblikkelig hjelp, gjør at legevakten har utredet hvordan en kan utvide samarbeidet med nabokommunene for å gi robuste legevaktstjenester i fremtiden.

Legetjenester

Kommunen har 63 fastleger som alle er selvstendig næringsdrivende og fire årsverk fast ansatte sykehjemsleger. Mange har bistilling i kommunen som sykehjemslege og i helsestasjon/skolehelsetjenesten. I 2018 ble det opprettet to nye fastlegehjemler. Til tross for markert nedgang i søkere til fastlegehjemler fikk kommunen kvalifiserte kandidater til de nye hjemlene og til tre ledige (to gikk av med pensjon). Ved årsskiftet var det om lag 800 ledige listeplasser. Kommunen mottok kr 200 000 fra Helsedirektoratet som stimuleringstilskudd til de to nye fastlegene.

Fysio- og ergoterapi

Virksomheten har kontinuerlig fokus på prioriteringer og effektiv ressursutnyttelse. Det er økt pågang til tjenestene, samt mer komplekse og sammensatte enkeltbrukere. Vedtatte prioriteringsnøkler sikrer at det er de mest hjelpetrengende som får hjelp først. Det er fortsatt lang ventetid på tjenestene.

I 2018 er det brukt tre ekstra årsverk i tjenester til barn (prosjektmidler helsestasjon og skolehelsetjeneste). Det er også opprettet et motorisk vurderingsteam i tjenester til barn. Virksomheten har fått innovasjonsmidler til tidlig innsats for barn med risiko for å utvikle CP.

Rus- og psykisk helsesenter

Fokusområder i Mestringsenheten (gir tjenester til voksne innen områdene psykisk helse og rus) i 2018:

  • Mestringsenheten arbeider kontinuerlig med prosesser for å målrette tjenestene, og recovery er det faglige grunnlaget for disse prosessene (fokus på brukers ressurser, brukermedvirkning og brukeransettelser).

  • Tilbakemelding fra brukere sikres blant annet gjennom innføring av FIT (Feedback Informerte Tjenester), et systematisk tilbakemeldingsverktøy som gir grunnlag for fortløpende evaluering av behandlingskontakten.
  • Det er et mål å sikre tidlig innsats og tilgjengelige rus- og psykisk helsetjenester. Mestringsenheten har blant annet opprettet mottak- og oppfølgingssenter (MO) for å kunne møte henvendelser om rusutfordringer umiddelbart. I 2018 tok MO-senteret imot nær 500 henvendelser. Info-hjelpen ble etablert i 2018, for å sikre et lavterskel kontaktpunkt ved spørsmål om psykisk helse. Om lag 1 000 innbyggere henvendte seg for å be om råd og hjelp. Prosjektet Rask psykisk helsehjelp gikk over i drift i 2018 og ga bistand til 404 innbyggere med mildere psykiske vansker. Evalueringer viser gode resultater.
  • I 2016 ble det opprettet FACT-team (Fleksibel Assertive Community Treatment er et samarbeidsprosjekt med spesialisthelsetjenesten for å sikre helhetlige ambulante tjenester til mennesker med omfattende utfordringer knyttet til samtidig rus og psykiske lidelser og som er vanskelige å nå gjennom ordinær tjenesteorganisering). Tiltaket får prosjektmidler fra Fylkesmannen og søkes videreført i 2019.
  • Flere boligprosjekter er ferdigstilt for målgruppen, men fortsatt er det mange bostedsløse som venter på tilrettelagte boliger.
  • Hanamyrveien ble etablert med 12 nye samlokaliserte boliger for psykisk helse i 2018.
  • Sandnesveien 299 ble ferdigstilt og innflyttet høsten 2018 og har plass til 27 beboere fordelt på akuttboliger og leiligheter.
  • I 2018 gjennomførte fylkesmannen tilsyn med helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester i NAV til personer med samtidig rus og psykisk lidelse. Kommunen fikk ingen avvik eller merknader.

NAV

Arbeidsledigheten i Sandnes er på 2,8 prosent ved utgangen av 2018 og redusert med 30 prosent fra 2017.

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp er redusert med 2,5 prosent. Antallet som mottok sosialhjelp i mer enn 6 måneder er redusert med 7,5 prosent. Av unge med sosialhjelp er antallet redusert med 13 prosent. Men antallet unge med sosialhjelp som hovedinntekt er økt noe. Likevel viser gjennomgang at unge med sosialhjelp som hovedinntekt får tett oppfølging og hoveddelen får overgang til andre ytelser eller arbeid.

NAV

2014

2015

2016

2017

2018

Antall brukere med økonomisk sosialhjelp

1568

1770

1971

2080

2028

Tabell 10

UKA (Ung Kompetent Arbeidssøker) er kommunens tiltak for å møte aktivitetskrav for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år. Tiltaket er et strukturert tilbud for unge som mottar sosialhjelp med fokus på motivasjon, avklaring, praktisk arbeid og jobbsøking. I 2018 deltok 230 unge i UKA. Over halvparten av deltakerne ble avsluttet til arbeid, skole eller arbeidstrening.

NAV Sandnes erfarer at vel 30 prosent av brukerne av økonomisk sosialhjelp har forsørgeransvar for barn under 18 år. NAV har økt barneperspektivet i tjenestene gjennom kompetanseutvikling, utarbeiding av rutiner og implementering av verktøy. Det er delt ut 400 opplevelseskort til barn i lavinntektsfamilier for å sikre mulighet til deltakelse.

En økende andel av de som mottar sosialhjelp over tid har lave norskkunnskaper og dette er til hinder for samfunns- og arbeidsdeltakelse. NAV Sandnes har fått tilskuddsmidler fra fylkesmannen til prosjekt som retter seg mot denne gruppen. Prosjektet bistår om lag 45 brukere til enhver tid, med mål om norskopplæring og arbeidsrettede tiltak og jobb. Tiltaket viser gode resultater.

Bolig

 Gjennom målrettet arbeid på flere boligsosiale områder og tilgang i boligmarkedet, er ventelisten stabilisert i 2018. Det er likevel fortsatt behov for å framskaffe ulike typer boliger til vanskeligstilte. Ved inngangen til 2019 venter 53 husstander på bolig. 34 av disse har utfordringer knyttet til rus og har behov for oppfølging fra rustjenestene for å mestre et boforhold. Flere av disse har behov for særskilt tilrettelagte botilbud, slik som småhus. Antallet er lavere enn ved inngangen til 2018 og forklares delvis med innflytting i Sandnesveien 299. I tillegg har nær 30 innbyggere med rusvansker blitt tildelt ordinære boliger for vanskeligstilte.

Det er få familier med barn på ventelistene og disse får bolig etter kort tid. Det jobbes systematisk med mål om at vanskeligstilte barnefamilier kan få overgang til egen eid bolig gjennom startlån og eventuelt tilskudd. Nær 60 prosent av utlånet i 2018 gikk til barnefamilier. Det totale utlånet for startlån var kr 211 millioner.

I 2018 var det en nettotilvekst på 24 kommunalt eide boliger til vanskeligstilte, ikke medregnet Sandnesveien. Antallet innleide boliger ble redusert på grunn av færre bosatte flyktninger. Totalt disponerer Boligtjenesten 637 boliger til vanskeligstilte. Det var høy tildeling av boliger i 2018 med 150 tildelte enheter. Det var en økning i antall tildelinger til personer med rusvansker.

Midlertidig botilbud

2014

2015

2016

2017

2018

Antall brukere midlertidig bolig

230

186

135

104

132

Midlertidig bolig, kostnad mill. kr

21,9

14,3

7,4

6,7

6,9

 Tabell 11

Behovet for midlertidig bolig har økt noe i 2018, men botiden er kortere. 48 bostedsløse brukere har fått bistand fra boveileder i NAV for å komme ut fra midlertidig botilbud eller forebygge at det blir nødvendig, og etablere seg i varige boforhold.

BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE, VENTELISTE OG TILDELTE BOLIGER, PER 31.12, 2014-2018

Figur 3

AKS

Aktiv kompetansebygging i Sandnes (AKS) er kommunens tilbud til personer som ikke klarer å nyttiggjøre seg av NAV sine ordinære tilbud om arbeidsavklaring, kompetanse og forberedelse til arbeidslivet. I 2018 flyttet UKA, (kommunens tiltak for aktivitetsplikt) til AKS sine lokaliteter. Det gir økt samarbeid mellom NAV og AKS og et bedre og mer tilrettelagt aktivitetstilbud for deltakerne i UKA.

  • 55 deltakere har vært i AKS i 2018.
  • 51,5 prosent av deltakerne i AKS har gått videre til jobb, skole eller andre arbeidsmarkedstiltak.
  • I tillegg kommer UKA-deltakerne som har vært i AKS, totalt 207 unge under 30 år.

I 2018 ble dagslaget styrket og har nå 10 plasser i lavterskel arbeidstilbud for personer med rusavhengighet. Tiltaket er svært populært blant aktuelle brukere. I tråd med Plan mot barnefattigdom ble utstyrspoolen etablert i 2018. Her kan skoler og barnehager låne fritidsutstyr til barn fra lavinntektsfamilier. Det er behov for å øke omfanget av utstyr.

Flyktninger

I 2018 bosatte Sandnes 75 flyktninger, inkludert fem enslige mindreårige. Dette var i tråd med IMDi sine anmodninger. I tillegg kommer 20 familiegjenforente. Behovet for bosetting ble betydelig redusert i 2018, og totalt var antallet bosatte om lag halvparten av antallet i 2017. Men det høye bosettingsantallet i 2016 og 2017 har krevd fortsatt høy kapasitet i tjenestene. Tjenestene må hele tiden være fleksible, og tilpasse seg nye behov og situasjoner blant annet gjennom flere midlertidige ansettelser. Mer enn halvparten av de bosatte er barn og unge. En stor del av de nybosatte kommer som kvoteflyktninger direkte fra flyktningleirer og trenger tett og langvarig oppfølging.

Nyankomne flyktninger har både en rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet (Det gir norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller arbeid). 321 personer har deltatt i introduksjonsprogrammet og alle startet opp innen den lovfestede fristen på tre måneder. Dette er nær 100 flere enn i 2016.

50 prosent av de 65 personene som avsluttet programmet i 2018 gikk til jobb eller videregående opplæring. Når en teller med de som gikk til videre grunnskoleopplæring, avsluttet totalt 80 prosent til skole og/eller arbeid.

Arbeidsmarkedet krever kvalifisert arbeidskraft og mange ankommer med svært lite skolegang. Dette medfører at flere enn tidligere fortsetter i grunnskoleopplæring. I 2018 fikk 38 flyktninger rett på utvidet introduksjonsprogram i inntil tre år. Mange av disse gikk over til et fireårs program gjennom jobbsjansen C i NAV. Dette er et statlig finansiert prosjekt for å gi flyktninger mulighet til å få skolegang og utdanning med mål om varig arbeidstilknytning.

Flyktningeenheten har på grunn av lavere behov for bosetting av enslige avviklet egen avdeling for enslige mindreårige og sammen med boligtjenesten avviklet mange bokollektiv. Enslige mindreårige får timebasert miljøterapeutisk oppfølging etter behov.

Om lag 50 frivillige var i 2018 engasjert i Flyktningeenhetens arbeid og støtter opp for bedret integrering. Arbeidet videreføres.

Kultur og byutvikling

Byutvikling

Byutviklingen skjer i et samspill mellom ulike aktører, og er avhengig av godt samspill mellom offentlig og privat sektor. Fokus har vært en bærekraftig areal- og samfunnsutvikling for å skape levende tettstedsområder og en attraktiv by.

Kommunens utbyggingsprogram har som målsetting å legge til rette for 700 nye boliger per år i Sandnes kommune. For 2018 er tallene 291 godkjente og 407 ferdigstilte. 

Plan og byggeaktivitet

2014

2015

2016

2017

2018

Boliger - godkjente

866

586

573

475

291

Boliger - ferdigstilte

822

697

522

705

407

Tabell 12 
 
Samfunnsplan

Samfunnsplan består av kommuneplanlegging, byutvikling, overordnet areal- og transportplanlegging, klima- og miljøspørsmål, samfunnsendringer, folkehelse og økt tilrettelegging for befolkningens deltakelse i planprosesser. Arbeidet har regionalt fokus på interkommunalt plansamarbeid innenfor areal og transport.

I løpet av 2018 har avdelingen særlig arbeidet med:

 • Forslag til kommuneplan ble ferdigstilt og lagt ut på høring våren 2018. Høsten 2018 ble et justert forslag lagt ut på tilleggshøring. Uavklarte innsigelser fra statlige og regionale myndigheter medførte at enkelte punkter ble sendt til mekling, som blir avholdt i februar 2019. Det er ventet et endelig vedtak på kommuneplan i mars 2019. Folkehelsearbeidet er en integrert del av forslaget til ny kommuneplan.
 • Interkommunal kommunedelplan for Forus. Gjennom 2018 har fokus i arbeidet vært utarbeidelse av omforent planforslag som  ble lagt ut på høring høsten 2018. Et eget medvirkningsopplegg med eget fellesopplegg i forbindelse med IKDP Forus er gjennomført. En tilleggshøring er ventet vinteren 2019.
 • Byvekstavtale for Nord-Jæren. Arbeidet med å reforhandle avtalen og bidra til utvikling av revidert handlingsprogram for bypakken gjennom deltakelse i arbeidsgruppene for sykkel og gange. Det er opprettet en intern prosjektgruppe på tvers av avdelinger for arbeidet med bymiljøpakken.
 • Regionalplan for Jæren del 1 ble utarbeidet høsten 2018. Planen skal ut på høring vinteren 2019, og arbeidet med del 2 fortsetter utover 2019.
 • Representerte Sandnes kommune i byutredningen trinn 2, et regionalt innspill til ny nasjonal transportplan.
 • Arbeidet med revidert miljø- og klimaplan. Et utkast til plan skal ut på høring våren 2019. Innkaller og koordinerer møtene i markarådet.
 • Mulighetsstudie og analyser for lokalsentera ble ferdigstilt våren 2018. Medvirkningsopplegg i forbindelse med mulighetsstudier og analyser av lokalsentera er gjennomført.
 • Det er satt i gang et arbeid hvor man ser på klimatilpasning i sentrum.
 • Et arbeid med verdikartlegging av friluftsområder, startet høsten 2018.
 • Det er gjort forberede arbeid med byromstrategi og undersøkelse om boligpreferanser. Høsten 2018 ble det mottatt støtte til dette arbeidet fra KMD.
 • Levekårsundersøkelsen 2017 ble fremlagt høsten 2018.

Samfunnsplan har et særlig ansvar for å utarbeide statistikk og analyse knyttet til samfunnsutvikling, folkehelse og overordnet areal- og transportplanlegging.

Oppdaterte befolkningsframskrivinger, som er kunnskapsgrunnlag for mange av kommunens virksomheter, ble lagt fram sommeren 2018. Det har også blitt gjort analyser som forberedelse til kommuneplan, særlig knyttet til boligreserve og behov for offentlig areal, i tillegg til levekårsundersøkelsen.

Plan

Gjennomsnittlig tid for behandling av en plansak, fra mottatt komplett planforslag til endelig godkjenning i bystyret er redusert fra 352 dager i 2017 til 320 dager i 2018.

Plan og byggeaktivitet

2014

2015

2016

2017

2018

Godkjente reguleringsplaner

25

30

22

35

19

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

41

31

37

21

15

Tabell 13

Sentrale planer som ble ferdigstilt og godkjent av bystyret i 2018 er områdeplan for Aun5 på Austrått, detaljregulering for Forsvarets skyte- og øvingsfelt på Vatne/Svartemyr og detaljregulering for fortau langs Fv 220 Figgenveien.

Utbyggingsavtaler

Det ble i 2018 startet forhandlinger om 24 utbyggingsavtaler. Av disse er 15 signert. 12 avtaler om momsrefusjon er inngått, herav 8 avtaler etter anleggsbidragsmodellen og 4 justeringsrettsavtaler. Stab utbyggingsavtaler har videre gjennomført 32 grunnerverv/rettighetserverv i 2018.

Byggesak

Det er stadig stor aktivitet knyttet til bygging i Sandnes og noe opp i antall saker fra forrige år. For 2018 fortsetter utviklingen med et økende antall søknader om dispensasjon. Byggesak har økt fokus på tilsyn for tettere dialog med bransjen og på den måten å jobbe forebyggende.

For 2018 har det vært en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknader med treukers frist på kun 13 dager. Søknader med tolvukers lovpålagt frist har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 44 dager for søknader uten dispensasjon og 46 dager for saker med dispensasjon.

Byggesak

2017

2018

Sum byggesøknader

916

1002

-Herav søknader med dispensasjon

275

420

Sum delingssøknader

110

164

-Herav dispensasjon via planendring

62

74

Sum tilsyn

148

319

- Herav ulovlighetsoppfølging

71

52

Sum klagesaker

77

82

Sum saker behandlet

1174

1485

Tabell 14

Søknadsprosessen gjøres stadig mer effektiv, tilgjengelig og brukerrettet. Antall henvendelser til servicekontoret viser stadig et høyt antall henvendelser til avdelingen og byggesaksveilederne på servicekontoret. Det er fremdeles et stort behov for veiledning om regler, planer, hvilke arbeider som er søknadspliktig og ikke minst hvordan utforme en søknad. Det er også et stort behov for å veilede kunden gjennom deres byggesak, som også går via andre enheter i kommunen.

Plan- og byggeaktivitet

2014

2015

2016

2017

2018

Antall henvendelser besvart av byggesaksveileder på servicekontoret

3604

3897

4176

4021

3252

Tabell 15

Geodata

2018 er det arbeidet med ny driftsløsning for kommunens kartdata. Samtidig foretas det en oppgradering og tilpasninger for en fellesløsning i samband med kommunesammenslåingen. Dette arbeidet forsetter i 2019. Det har vært fokus på kvalitetsheving i matrikkelen, og det er utført en del feilretting som del av oppgavene som må gjøres i kommunereformprosessen. Kommunen nærmer seg full dekning i gateadresser. Dette arbeidet vil fortsette, men er avhengig av at nye gatenavn blir vedtatt i en del områder. Digitalisering av eldre analoge planer forsetter også, og det har vært gjort mye bra arbeid her som kommunen vil dra stor nytte av.

Geodata

2015

2016

2017

2018

2018%-vis utført

Saksbehandlingstid fradeling tomter

73

61

53

54

 

Restansesaker matrikkelføring

124

102

103

81

 

Antall digitaliserte eldre reguleringsplaner(*1)

126

173

231

284

73,5%

Antall omadresserte matrikkeladresser

747

910

1399

1864

94,5%

 Note 1: I prosjektet er det totalt 386 analoge planer. Prosentsatsen i tabellen er beregnet ut fra dette. Det vil sannsynligvis ikke være behov for å digitalisere samtlige planer.

Tabell 16

Det har vært en markert nedgang i seksjoneringssaker, men produksjonen av arbeid etter matrikkelloven har vært høy.

Kultur

Innbyggerne skal ha mulighet til å utforme og delta i kulturaktiviteter på egne premisser samt rett til kulturopplæring. Kommunen skal være en god samarbeidspartner for byens mangfoldige kunst- og kulturliv, og ha tilstrekkelige og egnede arenaer for kulturaktivitet og kulturformidling.

Kulturavdelingen

Kulturavdelingen støtter det lokale kulturlivet og legger til rette for kulturaktivitet for barn, unge og eldre. Tilskudd, veiledning og tilgjengelige lokaler og utstyr skal stimulere både amatører og profesjonelle utøvere i deres produksjon. Kulturavdelingen bidrar til å gi innbyggerne mulighet for medvirkning, gjennom arbeidet med Sandnes unge bystyre og Sandnes innvandrerråd. Kultur virker på tvers av ulike sektorer, i samspill med mange eksterne og interne samarbeidspartnere.

Kulturaktivitet

Aktivitet 2017

Aktivitet 2018

Antall medlemmer i aldersgruppen   6-19 år i lag og foreninger (eksklusiv idrett) som mottar driftstilskudd (1)

3508

4778

Prosent av den totale befolkningen i aldersgruppen 6-19 år

24,6%

33,0%

Oversikt over arrangement og prosjekt som har mottatt tilskudd

 

 
 •   Åpne kulturarrangement

43

42

 •   Driftstilskudd til organisasjoner som ivaretar lokal kulturproduksjon

5

5

Oversikt over tildelte husleietilskudd ved bruk av Sandnes kunst- og kulturhus

 

 
 •   Antall søkere

26

27

 •   Antall forestillinger

48

47

 •   Publikum

16505

20200

Antall timer lag og foreninger bruker private bydelshus (2)

5656

6138

Antall lag og foreninger som bruker kommunale bydelshus

230

240

Totalt antall besøk i kommunale bydelshus/fritidssentre

157449

180450

 •   Ganddal, Riska og Bogafjell – ungdomsbesøk

15354

22401

 •   Ganddal, Riska og Bogafjell – utleiebesøkende

22095

35049

 •   Lura bydelshus, Varatun Gård og Langgata 54

120000

123000

Antall besøk av barn og unge opp til 25 år bydelshus/fritidssentre

93000

108500

Besøk/grupper til tilrettelagte tjenester

 

 
 •   Tilrettelagte tilbud, 1-3 ganger per uke

350

410

 •   Åpne arrangement, 2-8 ganger per måned

210

230

 •   Faste ukentlige gruppetilbud

30-34

35

Gjennomførte utsmykkingsprosjekt

 

1

Note 1: Tallene gjelder ett år før overskriften i kolonnen. Innrapporteres i april.

Tabell 17

Søkere om plass til kommunens tilbud om ferieaktiviteter «Kongesommer» økte med 40 prosent dette året. Det har også vært en økning i antall barn og unge som oppsøker de kommunale kultur- og fritidstilbudene. Bystyret gjorde vedtak om innføring av Sandnes kommunes integreringspris, og førsteutgaven i 2018 gikk til Figgjo AS. Juryen grunnla valget av Figgjo slik: «Det var innstilt mange gode kandidater til prisen, men komiteen vektla denne gangen viktigheten av at den gode integreringen føres ut i livet, også i arbeidslivet». Det toårige Folkehelseprosjektet som ble igangsatt på de kommunale bydelshusene ble ferdigstilt dette året, og det er etablert flere nye sosiale møteplasser på de kommunale bydelshusene som et resultat av prosjektet.

Det har vært en økning i antall arrangement i sentrum for byens innbyggere. Byfesten ble arrangert for andre gang i samarbeid med Sandnes sentrum og Vertskapet i Sandnes. 10-årsmarkeringen for kulturhovedstadsåret har vært sentralt. Barnas By hadde tema «Drømmebyen Sandnes». I tillegg markerte flere aktører i kommunen jubileet, blant annet med RAS-biennale i mars, utstillingen «Øglænd i 150», gebursdagsfest for byen i Vitenfabrikken, jubileumsfeiring på Vågen-skolen, Viva 50 år og Sandvedparken 30 år. Nytt av året var Kulturnatt på byens utesteder.

Sandnes kulturskole

Sandnes kulturskole er kommunens senter for estetisk undervisning, aktivitet og opplevelse for barn og unge og et faglig ressurssenter for kulturlivet i Sandnes. Skolen skal gi et tilpasset tilbud til alle barn og unge som ønsker det.

Elever i kulturskolen

2014

2015

2016

2017

2018

Musikk

1212

1224

1248

1309

1284

Andre kunst- og kulturuttrykk

667

850

917

932

943

Skolekorps/kor

700

700

700

700

816

Totalt

2579

2774

2865

2941

3043

Tabell 18

Kulturskolen fikk i UTS i sak 60/15 befestet oppdraget om å være et lokalt ressurssenter for hele lokalsamfunnet, i tillegg til å drive undervisning for elever opptatt etter søknad. Arbeidet baserer seg også på kulturutredningen 2014, som sier at kulturskolen er blant de viktigste ytringskulturarenaer og et av kulturpolitikkens viktigste verktøy i arbeidet med å styrke kulturens egenverdi og samfunnsvirkninger – «rettferdighet, mangfold, demokrati og ytringsfrihet». Utredningsarbeidet fikk i økonomiplan 2018-2021 tittelen «Sandnes kulturskole som lokalt ressurssenter – en utredning av muligheter», og ble startet i 2018. Arbeidet med rapporten fokuserer på hvordan kulturskolens arbeid kan videreføres, og forbedres innenfor områdene en kulturskole for alle, det frivillige kulturlivet og kommunale kulturordninger. Rapporten vil legges fram til politisk behandling juni 2019.

Sandnes bibliotek

Biblioteket skal være en smeltedigel og et arnested for kultur og kunnskap, stimulere til frie tanker og ytringer, skape gode dialoger og være en arena for samfunnskritikk og debatt, lokalt, regionalt og i form av digitale løsninger og digital kommunikasjon.

Sandnes Bibliotek

2014

2015

2016

2017

2018

Utlån

265938

269383

278939

272182

264482

Hovedbibliotek Sandnes sentrum

236694

233124

250533

237756

228007

Høle

11914

12349

9526

10138

10082

Riska

14615

15894

9322

14154

13624

e-bøker

2715

8016

9558

10134

12769

Besøk

288940

294622

293101

285049

289873

Hovedbibliotek Sandnes sentrum

253394

254420

253418

243719

248316

Høle

17546

22202

21684

21757

21801

Riska

18000

18000

18000

19573

19756

Arrangement

5155

6705

9515

6992

9261

 Tabell 19

Det generelle besøket går litt opp i 2018 sett i forhold til 2017, og utlånet går litt ned. At utlånet går ned er en generell trend i Norge, og mye skyldes nedgang i musikkutlån som tidlige var stort. Utlånet av e-bøker stiger jevnt. Antall arrangement var litt over 200, herav 50 klassebesøk, Litteraturfestivalen Litt. Sandnes og flere arrangement i samarbeid med andre aktører slik som språkkafe og kodeklubb.

Sandnes bibliotek forsetter med stor vekst i antall besøk på arrangement. Det har de siste fem årene vært et satsningsområde for biblioteket. Ny forskrift for Folkebibliotek ble iverksatt i 2014 og bibliotekene ble lovpålagt aktiv formidling og møteplass funksjon i lokalsamfunnet. Biblioteket har i denne perioden hatt en besøksvekst fra 3 300 til 9 261 i år 2018. En økning på 180 prosent. Biblioteket satser videre på å øke leselyst blant nye og eksisterende brukere og vil videreutvikle blant annet littSandnes, Sommerles og Legolørdag. Nye satsingsområder vil være å øke formidling av kunnskaps- og faglitteratur.

Teknisk

Effektiv drift og forvaltning med fokus på innbyggerne

Tjenesteområde teknisk arbeider kontinuerlig med effektivisering av driftsoppgavene. Teknisk har i 2018 hatt fokus på digitalisering og automatisering, med hensikt å forbedre, forenkle og gi nye tilbud og økt merverdi for kommunens innbyggere. Innføringen av ny type nivåmålinger ved miljøstasjonene har i 2018 gitt svært gode effektiviseringsresultater i form av en økning av fyllingsnivå fra 49 prosent i 2017 til 86 prosent i 2018.

Sandnes kommune har nå rundt 50 robotklippere i bruk for å klippe alle typer gressplener som driftes av kommunen, inkludert fotballbaner, gravplassområder, parker og grøntanlegg i tilknytning til kommunale bygg. Det gir mulighet for å håndtere økt klippeareal innenfor kostnadsrammen, og gir en god vedlikeholdsstandard.

Saksbehandlingstiden på tekniske planer er redusert i løpet av 2018.

Innbyggere i Sandnes fikk i 2018 også tilbud om å motta månedlige fakturaer for vann, avløp og renovasjon.Vann, avløp og renovasjon oppdaterte i 2018 appen «Renovasjon i Sandnes». Den nye appen er tilgjengelig for både Android og iOS, og erstatter den tidligere versjonen. Via appen kan du bestille henting av både grovavfall og farlig avfall, finne miljøstasjon, få hjelp til sortering og melde inn avvik via Meld Feil i tillegg til å få varsel om tømming.

I 2018 har ambulerende driftsoperatørtjenester blitt testet gjennom en prøveordning som har omfattet om lag 50 bygg.

Sandnes matservice har også i 2018 gjennomført måltidsveiledning med gjennomgang av prosedyrer og rutiner for helsepersonell ved bo- og aktivitetssentrene. Målet er å forbedre måltidsopplevelsen for beboere i kommunale institusjoner. I tillegg har Sandnes matservice utvidet egenproduksjonsandelen av menyen.

Teknisk oppgraderte i 2018 den store pumpestasjonen på Skjæveland, fullførte sanering av avløpsnettet i Parkveien med sidegater, og ferdigstilte første del av arbeidet med ny kulvert i Stangelandsåna. Arbeidet med framføring av vann levert av IVAR til Høle ble også ferdigstilt i 2018.

Sandnes kommune fikk i september 2018 pris for beste nettside innenfor emnet gravplassinformasjon. Prisen ble delt ut av Norsk gravplassforening på foreningens årsmøte. Høsten 2018 ble en ny navnet minnelund og lapidarium på Sandnes gamle gravlund åpnet.Tilbudet gir de som velger kremasjon tilbud om en ny gravtype, der navn settes på en felles stein.

I slutten av juni ble midlertidig beredskapsbro over Figgjo-elven, ved gamle Bråstein stasjon, tatt i bruk etter at den gamle broen ble stengt for motorisert ferdsel grunnet brudd i deler av bærekonstruksjonen. Den nye broen ble bygget på under en uke av Statens vegvesen, med god hjelp av medarbeiderne i teknisk.

Teknisk vil tilpasse forvaltning og drift til forventede klimaendringer og ivareta miljøhensyn

Vårt fokus på overvannshåndtering, og behov for å kunne håndtere overvann lokalt, øker som følge av endringer i klima og nedbørsmønster. Helhetlig plan for Storånavassdraget, inklusiv flomanalyse ble vedtatt tidlig i 2018. Dette er et viktig redskap for å ivareta flomkapasiteten i vassdraget, for forbedret vannkvalitet og ivaretakelse av alle kvalitetene i og langs vassdraget. Det ble i 2018 utarbeidet klimamodell for nedslagsfeltet til Stangelandsåna. Teknisk gjennomførte i 2018 et prosjekt om overvannshåndtering i Eidsvollsgaten, der ulike løsninger for fordrøyning og håndtering av overvann er etablert og testet.

På Vatne driftsstasjon ble det høsten 2018 idriftsatt et anlegg som omgjør park- og hageavfall til biokull. Den første jordblandingen med biokull ble ferdig produsert før jul, klar til levering i Havneparken. Energien vil kunne erstatte deler av naturgassen som benyttes til oppvarming i driftsleiren på Vatne. Sammen med produksjonen av biokull er tiltaket klimanegativt, da biokullet binder karbon stabilt over tid. Det finnes i dag ikke tilsvarende anlegg i Norge.

Fokus på plast i naturen har gjort at Sandnes kommune i 2018 endret sine retningslinjer for bygging av kunstgress. Det benyttes nå TPE-granulat i kunstgressbaner, eksempelvis ved planlagt skifte av kunstgress i Sandnes idrettspark. TPE er granulat som ikke er laget av oppmalte bildekk. Det er i 2018 også etablert en kunstgressbane ved Smeaheia skole, der det er benyttet en spesiell type kunstgress. Banen er bygd opp med en prefabrikert padding under gresset som gjør at gummigranulat ikke er nødvendig. Gresset fylles kun med sand. Dette er den første banen i Sandnes kommune med denne oppbyggingen.

Masseutskifting og drenering av et felt på Soma gravlund og et felt på Høyland gravplass ble gjennomført i 2018. Dette er prøveprosjekt for bedre overvannshåndtering på gravplassene. Planen er å høste noe erfaring med metodevalg her før vi eventuelt gjennomfører flere dreneringsprosjekter på gravplassene.

Arbeidet med å erstatte gatelys som inneholder kvikksølv med mer energieffektive og miljøvennlige LED-lys har fortsatt i 2018.

Teknisk skal legge til rette for økt aktivitet og for en sunn og aktiv livsstil for hele befolkningen

Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for perioden 2018-2028, Aktive Sandnes, ble rullert i 2018. Den gir en oppdatert politisk strategi på feltene idrett, friluftsliv og til dels grønt. Rulleringen ble vedtatt i bystyret i desember 2018.

Sandnes kommune ble i november godkjent av Trygg Trafikk som trafikksikker kommune. Sertifiseringen har som hensikt å få økt fokus på trafikksikkerhet og bedre rutiner i samtlige virksomheter i kommunen.

I 2018 ble satsingen på sykkel i Sandnes revitalisert. Målet er å få opp sykkelandelen fra dagens 5 prosent til 10 prosent i 2021, uten å få flere ulykker. Sykkelsatsingen startet sent i 2018 i form av feiing, rydding og fjerning av vegetasjon langs sykkelveier i kommunen. Fase 1 av ordningen med elbysykler ble lansert i Sandnes kommune i august. Den omfatter tilrettelegging med 25 sykler og ladestativer utplassert på Hana, Ganddal og deler av Trones.

Tidlig i juli ble Luravika badeplass åpnet med ny sandstrand og et godt tilrettelagt grøntområde like ved. To parkeringsplasser på Gramstad er i løpet av 2018 oppgradert og utvidet. Det er i 2018 gjennomført sikkerhetskontroll av alle kommunale lekeplasser. Oppgradering av tre lekeplasser ble fullført, inkludert lekeplassen i Sandvedparken, som ble åpnet i april 2018 etter totalrenovering. Trimparken på Sandnes stadion ble ferdigstilt i starten av juni. Parken innbyr til all slags trening innen styrke og bevegelighet der egen kroppsvekt brukes som vekt. Den er tilpasset rullestolbrukere. Trimparken er åpen for alle året rundt.

Organisasjon

Organisasjon har definert følgende overordnede mål i 2018:

 • Yte de beste og mest effektive administrative tjenester til enhver tid.
 • Tilrettelegge for at hele befolkningen aktivt kan delta og bli hørt i lokaldemokratiet.
 • Gi rom for mangfold gjennom åpenhet og respekt for ulikhet.
 • Utnytte ny teknologi og vektlegge innovasjon.
 • Være en attraktiv arbeidsplass som legger til rette for faglig utvikling og kompetansestyrking.
 • Sandnes kommune skal være en inkluderende arbeidsgiver og en helsefremmende arbeidsplass.
 • Beredskap som prioritert tema innenfor fysisk planlegging.
 • Vektlegge tverrsektorielt samarbeid og informasjonsdeling.
 • Legge aktivt til rette for kompetanseheving og jobbkvalifisering.
 • Sikre personopplysninger som Sandnes kommune behandler i henhold til GDPR (General data protection regulation).
 • Være brukerorientert i utviklingen av fremtidens tjenester.

Hovedfokus og ressursbruk i 2018 har vært planlegging og innflytting i nytt rådhus og kommunesammenslåing med Forsand. Begge deler har krevd betydelige ressurser fra organisasjon, spesielt fra servicekontoret og HR samt fra dokumentsenteret som har kartlagt alt av arkiv i begge kommunene for å ha oversikt og kontroll på hva som finnes før sammenslåingen.

I forbindelse med utflyttingen fra gammelt rådhus har dokumentsenteret veiledet virksomhetene om kassasjon av gammelt materiale og tatt imot mengder med dokumenter fra diverse kontorer som leveres videre til depot.

Beredskap

 • Kommunen har jobbet med en ny helhetlig risikoanalyse, arbeidet ble ferdigstilt i 2018.
 • Årlig arrangeres det sikkerhetskonferanse.
 • Opprettholder det lokale samvirke og det regionale samarbeidet.
 • I 2018 har kommunen opprettet doktorgrad (phd) stilling. Kandidaten undersøker klimatilpasninger og sikkerhetsvurderinger av områder med ustabile grunnforhold, og studien kan gi viktige svar med tanke på at kommunen ønsker å utvikle byen med en sterkere grad av fortetting i sentrum med høyere bygninger og risiko for ras/utglidning.
 • Vaktordning for psykososiale beredskapen ble vedtatt og iverksatt i 2018.

 

Organisasjon har gjennom 2018 hatt fokus på digitalisering.

 Dokumentsenteret har jobbet tett med virksomheter for å utvikle smidige og digitale arbeidsprosesser, og få en del av disse inn i Public 360 hvor vi har kontroll på opplysningene. Det er opprettet et nytt direktørområde fra 1. januar 2019 innovasjon og digitalisering for å sette ytterligere fokus på bruk av ny teknologi, forbedre arbeidsprosesser og effektivisere. Organisasjon skal i fremover ha hovedfokus på drift, i arbeidet med nye IT løsninger.

GDPR (general data protection regulation) - implementering av nye personvernforordning 2018 har vært en prioritert oppgave.

Rogaland revisjon startet en revisjon av området informasjonssikkerhet. Formålet med revisjonen er å vurdere kommunens systemer og rutiner for informasjonssikkerhet, med spesielt henblikk på kommunens organisatoriske tiltak. Foreløpig tilbakemelding er at kommunen totalt sett har implementert rutiner for informasjonssikkerhet og personvern på en god måte. Revisjonen med anbefalinger vil bli sendt til politisk behandling i 2019, og eventuelle tiltak vil bli iverksatt. Kommunen har opprettet rollen som personvernombud. Det er ikke definert stillingsstørrelse. Dersom «trykket» på rollen blir krevende må det vurderes en definert stillingsprosent. På informasjonssikkerhetsområdet har det blitt tildelt ressurser, i forbindelse med det nye direktørområdet.

Økonomi

Kommunens virksomheter skal være fornøyd med den hjelpen de mottar fra økonomiavdelingen.

Økonomi ønsker å levere tjenester av høy kvalitet. Det er fokus på kompetanseutvikling hos personalet og at en kan bistå virksomhetene hurtig.

Innfordringen skal være blant de beste i landet.

Målet for skatteinnfordringen knyttet til restskatt for personlige skattytere, er å være blant de fem beste storkommunene i landet. Sammenlignet med de ti største kommunene i 2018 havnet Sandnes på syvendeplass når det gjelder prosentvis innbetalt restskatt av total restskatt for personlige skatteytere.

For arbeidsgiverkontrollen er det mål om å gjennomføre kontroll hos minst fem prosent av antall arbeidsgivere i kommunen. I 2018 ble det gjennomført 133 kontroller, og dette var innfor målsetningen.

Arbeidsprosesser skal effektiviseres og digitaliseres.

eHandel styrer kommunens bestillinger mot inngåtte avtaler, dette gjør at varer blir bestilt til avtalte priser og betingelser, som gir reduserte innkjøpskostnader. At kommunen klarer å holde en høyere avtalelojalitet gjør kontraktene mer attraktive, noe som igjen fører til økt konkurranse om fremtidige avtaler.

eHandel har i 2018 hatt en økning i bruk på 9 prosent sammenlignet med 2017, og det blitt bestilt varer for kr 28,2 millioner. I 2018 var det 858 brukere i eHandel fordelt på 173 forbruksenheter. Systemet består av 18 ulike avtaler, og det vil i 2019 arbeides for å få lagt inn enda flere avtaler. I 2019 vil fokuset være å øke bruken av eHandel ytterligere, dette oppnås blant annet ved at:

 • Flere avtaler gjøres tilgjengelig i eHandel.
 • Ansatte får god opplæring og veiledning for riktig bruk av eHandel.
 • Øke kvaliteten på avtalene i eHandel.

I 2018 har vi fortsatt bruken av SAS innkjøpsanalyse. Systemet skal gi en automatisk og systematisk oversikt over alle innkjøp, samt foreta priskontroll på varelinjenivå. Dette gir svar på hvorvidt innkjøpene er gjort i henhold til kommunens avtaler og betingelser. Sandnes kommunes mål med et slik verktøy er å øke avtalelojalitet, forbedre oppfølging av kontrakter, øke andelen/dekning av avtaler og forhindre arbeidslivskriminalitet.

Løsningen med elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) gir merverdi i form av elektronisk støtte i løpet av hele konkurransegjennomføringen og kontraktsperioden. Det sikrer økt sporbarhet, standardisering og oppfølging. Løsningen vil være tilgjengelig i løpet av 2019 slik at den inneholder funksjonalitet for drag-and-drop av filer og elektronisk signering av kontrakt, noe som vil høyne effektiviteten ved bruk av løsningen ytterligere. Det er innført ny rutine der alle konkurranser (inkludert frivillig kunngjøring under del I av regelverket) blir sendt via anskaffelser slik at konkurransen gjennomføres ved hjelp av KGV.

I tråd med strategi for digitalisering har lønn og regnskap fjernet tilnærmet alle manuelle arkiv og lagrer nå bilag elektronisk.

På lønn utprøves nye digitale løsninger som medfører effektivisering av prosesser og fjerner/reduserer manuelle arbeidsoperasjoner og papir.

 • Lønnsdokumentasjonen arkiveres i Public 360. Det vil redusere behovet for arkivering og gjøre det enklere å finne igjen dokumentasjon.
 • Manuelle registreringer av lønnsdata er erstattet med digital innlesing fra Excel filer.
 • Gat er tatt i bruk for alle enheter, for registrering av sykefravær og korttidsfravær, samt variable tillegg.

Som arbeidsgiver har kommunen fått pålegg fra myndighetene om å ta imot digitale sykemeldinger fra januar 2018. I den forbindelse har kommunens systemleverandør- Visma, utviklet integrasjon mellom NAV og kommunens lønnssystem til import av sykemeldinger, eksport av lederopplysninger og innsending av inntektsopplysninger.

Det er nå innført digital innlesing av sykemeldinger og digital innsending av inntektsopplysninger og krav om refusjon fra NAV på sykepenger.

Om lag 90 prosent av alle inngående fakturaer til kommunen kom elektronisk i 2018. Over halvparten av de elektroniske fakturaene gikk gjennom fakturamottak, resten var merket for automatisk videresending i systemet uten manuell behandling. Elektronisk faktura er mer vanlig og etterspørres oftere både blant private organisasjoner og bedrifter.

99 prosent av utgående faktura sendes elektronisk. Bruk av eOrdre har hatt en økning på om lag 30 prosent i 2018 sett i forhold til 2017.

Elektroniske faktura 2014 2015 2016 2017 2018
Andel inngående efaktura 39 % 56 % 75 % 85 % 90%
Antall registrerte eOrdrer 80 470 780 760

1015

Tabell 20

Publisert: 13.03.2017 13:29
Sist endret: 01.04.2019 08:44