Sandnes parkering KF

Foretakets formål

Sandnes Parkering KF har som formål å

  • være en aktiv og konkurransedyktig leverandør av tjenester som bidrar til vitalisering av byens handels-, service-, kultur- og botilbud
  • videreutvikle parkeringstilbudet og tilgjengelighet til dette ved alene, eller sammen med andre offentlige eller private aktører, å legge til rette for nødvendig antall parkeringsplasser
  • håndheve gitte bestemmelser i tråd med lov, regelverk og gjeldende parkeringspolitikk i henhold til delegert myndighet
  • forvalte parkeringsfondet, som sammen med foretakets overskudd, skal anvendes til forbedringer av parkeringstilbudet

Datterselskapet Sandnes Parkeringsdrift AS har som formål å drifte private parkeringsanlegg- og plasser.

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet for foretaket i 2018 avlegges med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1,2 millioner mot kr 2,8 millioner i 2017. Pliktige avsetninger og utbytte til bykassen, kr 1,1 millioner, er avsatt. Likviditeten er god og foretaket har ingen langsiktige lån. Egenkapitalen utgjør kr 55,5 millioner og kortsiktig gjeld er på kr 2,9 millioner. Langsiktig gjeld er utelukkende pensjonsforpliktelser og utgjør kr 11,4 millioner. Kommunens bundne parkeringsfond, jamfør plan- og bygningslovens § 28-7, 3. ledd om frikjøp parkering, forvaltes i henhold til vedtektene av foretaket. Per 31. desember 2018 utgjør det bundne parkeringsfondet kr 18,7 millioner.

Driftsregnskap 2017 2018
Driftsinntekter -19871 -19306
Driftsutgifter 17901 19101
Brutto driftsresultat -1970 -205
Eksterne finanstransaksjoner -409 -559
Motpost avskrivninger -1379 -1379
Netto driftsresultat -3758 -2143
Interne finanstransaksjoner 932 932
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) -2826 -1211

 Tabell 1

Årsresultatet før skatt og årsoppgjørsdisposisjoner for datterselskapet Sandnes Parkeringsdrift AS viser for 2018 et underskudd på kr 209 807, mot et overskudd på kr 16 359 i 2017.

Aktivitet

I 2018 har arbeidet med prosessen knyttet til kommunikasjon fortsatt, og det tyder på at en gradvis forbedring finner sted. Det er god struktur på personalmøter og medbestemmelsesmøter.

Også i 2018 har foretaket mistet parkeringsplasser. Reduksjonen har først og fremst kommet som en følge av veiprosjektene, byggeprosjekter i sentrum og utleie av veiareal. Innføringen av bomring har ført til endring av parkeringssituasjonen i byen, og antallet el-biler som langtidsparkerer gratis øker betydelig. Samarbeidet med Sandnes kommunes ulike etater og avdelinger har vært svært bra, og er en viktig forutsetning for at vi skal lykkes. Foretaket er et aktivt medlem i Trafikksikkerhetsutvalget i kommunen.

Foretaket får fortsatt positive tilbakemeldinger fra Time kommune på arbeidet som utføres der, og de ønsker å utvide selskapets aktivitet på Bryne. Foretaket konkurrerte om drift av offentlig og privatregulert parkering i Sola, men vant dessverre ikke oppdraget. Årsaken antas å være at vi ikke kunne tilby teknisk support 24/7.

Foretaket har behandlet i alt 362 søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Av disse har 104 blitt innvilget, og 258 har fått avslag på søknaden. I alt 39 avslag har i 2018 blitt klaget inn for kommunens klagenemnd, og en av disse fikk medhold i sin klage. I 2017 var det 18 saker som ble oversendt klagenemnda. Av disse fikk en klage medhold. Økning av antallet klager i forhold til i fjor utgjør 116,7 prosent. Det antas at dette muligens kan skyldes nye bomringer. Foretaket administrerer totalt om lag 736 parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Antall ileggelser har hatt en nedgang på om lag 1,3 prosent fra 2017 til 2018. Det har vært en økning i antall klager på 29,8 prosent. Økningen i antall klager kan tilskrives betydelig økning i bruk av EasyPark-appen til betaling, hvor feiltasting av registreringsnummer ofte oppgis som årsak. Videre antas det at de økte satsene for kontrollsanksjon til kr 600 og parkeringsgebyr til kr 900 bidrar til økning i antall klager.  

  2017 2018
Ilagte gebyrer og avgifter 9670 9543
Klager 815 1042
Klager i % 8,4 % 10,9 %

 Tabell 2

I alt 20 klagesaker av totalt 1042 er i 2018 blitt anket til Parkeringsklagenemnda, og foretaket fikk medhold i alle med unntak av en.

Administrasjon og styre

Ved utgangen av 2018 hadde Sandnes Parkering KF 14 faste ansatte, hvorav ti er ansatt som trafikkbetjenter og fire i administrative funksjoner. Teknisk fagleder og trafikkbetjent/tekniker kombinerer tekniske vedlikeholdsoppgaver med kontrolloppgaver. Det er i tillegg én fastlønnet og én timelønnet vikar.

Ledergruppen består av daglig leder, administrativ fagleder og teamleder. Foretaket kjøper administrative tjenester fra Sandnes kommune innen regnskap og lønn, IKT, vedlikehold av gategrunn med offentlige parkeringsplasser samt andre områder når dette er mulig og hvor foretaket mottar konkurransedyktige tilbud.

Styret i foretaket er sammensatt av fire menn og tre kvinner. Av foretakets ansatte er syv kvinner og syv menn.

Datterselskapet Sandnes Parkeringsdrift AS har ingen ansatte, men kjøper tjenester som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving fra foretaket i henhold til avtale. Økonomien i de to selskapene er strengt adskilt for å sikre at konkurransedirektivet blir ivaretatt.

Bedriften er lokalisert i Holbergsgaten 15. Det fysiske arbeidsmiljøet er bra, med lyse kontorer, garderobeforhold og fellesrom. Det arbeides med vurdering av barriere mot publikum av hensyn til sikkerhet. Bedriften ønsker å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø, og i 2018 har det vært arbeidet videre med bedret kommunikasjon. Åpenhet, tydelighet, respekt, ansvar og profesjonalitet i alle ledd sammen med godt humør og arbeidsglede har vært nøkkelord. Blant de ansatte er det spredning i alder, kjønn og yrkesbakgrunn. Det er nå valgt eget verneombud i foretaket som har gjennomgått nødvendig opplæring i samarbeid med Hovedverneombudet.

Gjennomsnittlig sykefravær var på 30,53 prosent i 2018, mot 34,1 prosent i 2017. Det har vært noen få langtidssyke og kronikere som gir store utslag på fraværsstatistikken. Fraværet er fortsatt høyt, og mangelen på nærvær representerer en betydelig utfordring. Det jobbes fortsatt aktivt med å få redusert dette. Selskapet samarbeider nært med HR- og HMS-avdelingen i Sandes Kommune, NAV og fagforeningene. Foretaket forsøker å legge forholdene til rette for å kunne utnytte restarbeidsevne hos arbeidstakere som er syke innenfor rammene av det som er mulig ut fra personlige og driftsmessige hensyn.  

Publisert: 29.03.2017 07:33
Sist endret: 27.03.2019 08:36