Sandnes kunst- og kulturhus KF

Foretakets formål

 Sandnes kunst- og kulturhus KF har som formål å

  • drive og utvikle aktiviteten i Sandnes kulturhus og KINOKINO, herunder å finne sin posisjon og kulturprofil lokalt og regionalt
  • tilby innbyggerne et mangfold av profesjonelle kulturytringer på nasjonalt og internasjonalt nivå, med særlig vekt på musikkteater, dans og nyskapende kunstformidling
  • være en ledende screeningarena og møteplass
  • tilby allsidig utvalg av kunst, film, dans og kulturell aktivitet basert på kvalitetskriterier, med tilbud rettet mot unge og nyetablerte utøvere

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk i 2018 på kr 848 612 som går til dekning av merforbruk i 2017. Investeringsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 90 178. Sandnes Kunst- og Kulturhus KF hadde i 2018 samlede driftsinntekter på kr 36,7 millioner. Salgs- og leieinntekter var på kr 14,6 millioner. Regional arena for samtidsdans (RAS) hadde i 2018 inntekter på kr 4,1 millioner.

Driftsregnskap 2017 2018
Driftsinntekter -29910 -36705
Driftsutgifter 32708 37097
Brutto driftsresultat 2798 392
Eksterne finanstransaksjoner -150 -130
Motpost avskrivninger -728 -938
Netto driftsresultat 1920 -676
Interne finanstransaksjoner -1058 -173
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) 862 -849

Tabell 1

Musikalen Billy Elliot hadde premiere i januar 2018. Musikalene er flerårige prosjekter hvor utgifter føres fortløpende og billettinntektene føres i det året forestillingene avvikles. Foretaket hadde som mål at merforbruket i 2017 skulle dekkes inn i 2018.  

Aktivitet

Publikumsbesøket har totalt sett økt med 10,5 prosent fra 2017 til 2018 dersom man ser Sandnes kulturhus og KINOKINO samlet. Publikumsbesøket for 2018 viser en oppgang på Sandnes kulturhus og en nedgang på KinoKino, sammenlignet med 2017. Oppgangen skyldes til dels generelt god publikumsdekning på flere av forestillingene gjennom året, i tillegg til musikaloppsetningen Billy Elliott. Nedgangen skyldes i hovedsak færre arrangementer enn i 2017, samt dårligere snittbesøk på arrangementene gjennom året. Antall egenproduserte og eksternt produserte arrangementer er relativt ulikt fordelt mellom kulturhuset og KINOKINO. På kulturhuset var 45 prosent av arrangementene egenprodusert, mens KINOKINO hadde 71 prosent egenproduksjon. Samlet hadde de to husene 56 prosent egenproduksjon.

Samlet Mål Resultat 2018 Resultat 2017
Antall besøkende 82000 71035 64310
Antall arrangement 300 260 317
Egne arrangement 30 % 56 % 59 %
Andre arrangører 70 % 44 % 41 %

 Tabell 2

 Kulturhuset Mål Resultat 2018 Resultat 2017
Antall besøkende 65000 61738 49114
Antall arrangement 200 150 141

 Tabell 3

KINOKINO Mål Resultat 2018 Resultat 2017
Antall besøkende 17000 9297 15196
Antall arrangement 100 110 176

 Tabell 4

Administrasjon og styre

Ved utgangen av 2018 hadde foretaket 16 fast ansatte fordelt på 12,3 årsverk. Av foretakets ansatte er tolv kvinner og fire menn. Styret består av fire kvinner og fire menn.

Sykefraværet ble i 2018 på 12,3 prosent mot 10,5 prosent i 2017. Det høye sykefraværet skyldes hovedsakelig flere langtidssykemeldinger. Langtidssykmeldinger slår sterkt ut på statistikken i en så liten organisasjon.

Publisert: 29.03.2017 07:32
Sist endret: 29.03.2019 08:22