Sandnes havn KF

Foretakets formål

Sandnes havn KF har som formål å

  • drive havnen med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte
  • sørge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov
  • legge til rette for rimelig og sikker sjøtransport, regulert av havne- og farvannsloven

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet for foretaket avlegges med et driftsresultat i 2018 på kr 9 millioner mot et driftsresultat på kr 5,2 millioner i 2017. Regnskapsmessig resultat etter avsetninger viser balanse mot et mindrefrobruk på kr 932 000 i 2017. Sandnes Havn KF har i 2018 foretatt investeringer for kr 11,9 millioner.

Driftsregnskap 2017 2018
Driftsinntekter -14 122 -17 916
Driftsutgifter 13 653 14 234
Brutto driftsresultat -469 -3 682
Eksterne finanstransaksjoner -888 -620
Motpost avskrivninger -3 875 -4 720
Netto driftsresultat -5 232  -9022
Interne finanstransaksjoner 4 300 9022
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) -932 -

Tabell 1

Havneforetakets heleide Sandnes Havneterminal AS, hadde i 2018 en omsetning på kr 25,3 millioner mot kr 15,5 millioner i 2017. Foreløpig urevidert resultatregnskap viser et overskudd på kr 1,5 millioner mot et underskudd på kr 750 000 i 2017. Flere oljerelaterte oppdrag har gitt økte inntekter hvorav Martin Linge prosjektet har vært det største. Denne type oppdrag er viktige for å sikre aktivitet i perioder når det er lite gods. 

Aktivitet

Total godsmengde over de offentlige havneanleggene var i 2018 på 197 699 tonn mot 213 114 tonn i 2017, noe som tilsvarer en reduksjon på 7,2 prosent. Det er flere henvendelser på denne tid enn på tilsvarende tid i fjor og det er en generell optimisme hos flere viktige aktører. Økningen i inntekter skyldes i hovedsak at to nye lagerbygg er utleid samt at Martin Linge prosjektet medførte høy aktivitet i en periode i 2018.

Administrasjon og styre

Sandnes havn KF
I Sandnes havn KF er det tre fast ansatte, alle menn. Sykefraværet i havneforetaket var 0 prosent i 2018, som i 2017. Foretaksstyret har syv medlemmer og består av tre kvinner og fire menn. 

Sandnes hevneterminal AS
Sandnes havneterminal AS har 13 fast ansatte. Sykefraværet i 2018 var på 2,1 prosent mot 1,2 prosent i 2017. Økningen skyldes i hovedsak ikke jobbrelaterte forhold. Styret har fire medlemmer og består av tre menn og en kvinne.

Publisert: 29.03.2017 07:34
Sist endret: 29.03.2019 08:17