Sandnes eiendomsselskap KF

Foretakets formål

Sandnes Eiendomsselskap KF (SEKF) har nå vært operativt i fem år. Formålet med foretaket er å ivareta Sandnes kommunes behov for bygg i form av formålsbygg (skoler, barnehager, helse- og omsorgsbygg), administrasjonsbygg og bygg for andre tjenesteprodusenter. I tillegg omfatter bygningsmassen i underkant av 600 boliger.

Hovedaktivitetene er gjennomføring av bestilte investeringsprosjekter, forvaltning og eiendomsutvikling, utleie, innleie, kjøp og avhending av eiendom. Foretaket eier om lag 385 000 m² og leier om lag 40 000 m² bygningsmasse. Kommunen besitter med andre ord betydelige verdier i egen eiendomsmasse. Dette fordrer at foretaket drives etter forretningsmessige prinsipper for eiendomsforvaltning.

 Internleie ble innført for kommunale bygg i 2015. Husleieavtaler skal synliggjøre kostnader, klarlegge roller, bedre arealeffektiviteten og legge til rette for systematisk vedlikehold.

SEKF legger porteføljeprinsipper til grunn for framtidige disposisjoner. Det arbeides mot en variert portefølje bestående av formålsbygg, administrasjonsbygg og boliger.

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk i 2018 på kr 1,9 millioner. Det har vært høy aktivitet i foretaket i 2018 med stort fokus på økonomistyring. Mindreforbruket skyldes høyere leieinntekt fra eksterne leietakere enn budsjettert, samt lavere renteutgifter enn beregnet. Foretaket fokuserer til enhver tid på at graden av vedlikehold av bygningsmassen i forhold til tildelte driftsmidler skal være høy.

Driftsregnskap 2017 2018
Driftsinntekter -534472 -520372
Driftsutgifter 411515 422734
Brutto driftsresultat -122957 -97638
Eksterne finanstransaksjoner 229031 244877
Motpost avskrivninger -114576 -140612
Netto driftsresultat -8502 -6627
Interne finanstransaksjoner 338 -8555
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) -8164 -1928

Aktivitet

Det har også i 2018 vært et høyt aktivitetsnivå i foretaket og antall saker som har vært styrebehandlet gjenspeiler dette. Til sammen er det behandlet 152 saker i 2018. Av større, viktige saker kan følgende trekkes fram:

 • Årsberetning og regnskap SEKF
 • Regnskapsmessig rapportering etter regnskapsloven
 • Løpende rapportering byggeprosjekt.
 • Avleggelse av to forenklede byggeregnskap for investeringsprosjekt med et merforbruk på kr 60 000 og 29 byggeregnskap med et mindreforbruk på kr 128,4 millioner av en total bevilgning på kr 1 241 millioner
 • Løpende rapportering av status på tiltakspakke 2017, til sammen 46 prosjekter
 • Løpende statusrapportering, bygging av nytt rådhus
 • Malmheim Skole, K0
 • Sviland Skole, K0
 • Ombygging av Skeianegata 14, K0
 • Iglemyr Svømmehall, K2 og oppstart bygging
 • K2 småhus Brattebø, samt K2 småhus Dybingen
 • Ny ungdomsskole på Bogafjell, usikkerhetsanalyse og K2
 • Tilstandskartlegging bygningsmasse
 • Ny leieavtale for IT-avdelingen i Sandnes Kommune
 • Evaluering av ENØK satsningen i 2011-2016
 • Driftsbudsjett 2019. Driftsbudsjett 2019 basert på prinsipper om internhusleie samt senere justert forslag basert på rådmannens budsjettforslag / bystyrets vedtatte budsjett 2019. Endelig godkjent budsjett for SEKF 2019 vedtatt i styret 20. februar 2019.
 • Forslag til budsjettinnspill investeringsbudsjett ØP 2019-2022.
 • Kjøp og salg av boliger
 • Totalplan for Ruten områdeplan inkludert S1
 • Utredninger, blant annet etablering av tun med småhus Stokkastø, Håholen 7 leiligheter, vurdering av tomt Figgjo gamle barneskole, salg Svaneveien og nybygg Luragata 31

Status for vedlikehold

Tilstandskartlegging ble gjennomført for alle bygg i 2018, og denne viser at SEKF har et vedlikeholdsetterslep beregnet til kr 726 millioner. Midlene til planlagt vedlikehold har vært langt lavere enn faglig anbefalt. Stram økonomistyring i foretaket kombinert med omprioriteringer og ledige lønnsmidler fra vakante stillinger og langtidssykemelding har resultert i at vedlikeholdsposten har kunnet økes noe i 2018. Det mest bekymringsfulle med lavt vedlikeholdsbudsjett er at dette vil gå ut over de nye byggene som er reist de siste årene, bygg for flertalls milliarder kroner. Også de kommende årene investeres det tungt i nye bygg i kommunen, noe som gjør situasjonen enda mer alvorlig. Tiltakspakkene i 2016 og 2017 har bidratt positivt til å kompensere for lavt kommunalt vedlikehold, disse ekstramidlene er ikke lenger tilgjengelige. Det er derfor gledelig at husleien for 2019 er KPI- justert, noe som gir økt handlingsrom for vedlikehold. Når det gjelder eldre bygg blir disse normalt solgt, revet eller totalrehabilitert, noe som medfører at det totale vedlikeholdsetterslepet er redusert betraktelig i de siste årene.

Tiltakspakke 2017

I 2017 ble Sandnes kommune tildelt en statlig tiltakspakke for økt aktivitet i næringslivet. Midlene ble fordelt til både drifts- og investeringsprosjekter. SEKF har fått ansvar for en samlet budsjettramme på kr 43,9 millioner. SEKF overførte kr 31,5 millioner til driftsprosjekter og resterende, kr 12,45 millioner, til investeringsprosjekter. I tillegg er det overført kr 1,5 millioner ekstra fra teknisk til SEKF som følge av behov for sikring av et bygg. Midlene har i hovedsak gått til vedlikehold av bygg innen skole- og levekårsområdene. Kr 43,1 millioner ble brukt i løpet av 2017 og 2018 og kr 2,3 millioner er satt av på bundet fond. Prosjektene er ferdigstilt og det gjenstår noen få sluttfaktura. Det er underforbruk i forhold til budsjettramme.

Administrasjon og styre

Ved utgangen av 2018 var det 26 ansatte i selskapet, 11 kvinner og 15 menn. Foretaket kjøper i tillegg inn tre årsverk til offentlige anskaffelser fra kommunen. Disse har kontorsted i foretakets lokaler. Sykefraværet i 2018 var på 7,1 prosent mot 3,2 prosent i 2017. Økningen i sykefraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger.

Styret består av seks medlemmer, hvorav tre menn og tre kvinner. Det er personlige varamedlemmer, hvor kjønnsfordelingen er tre menn og tre kvinner.

Investeringene

Tabeller, figurer og tekst gjelder investeringer som gjennomføres i Sandnes eiendomsselskap KF. Sandnes kommune bestiller sine byggeprosjekter av eiendomsselskapet.

Hovedoversikt investeringsregnskapet

INVESTERING Regnskap 2017 Regnskap 2018 Årsbudsjett 2018 Avvik budsjett Prosentvis avvik
Investeringsinntekter 307169 204245 264793 -60548 -23 %

Investeringsinntektene er redusert med kr 102,9 millioner (33,5 prosent) fra 2017. Investeringsinntektene består av
• Inntekter knyttet til salg av kommunale eiendommer, kr 7,5 millioner. Dette gjelder salg av kommunale gjennomgangsboliger, samt salg av en prestebolig på Sandved. Det er også utbetalt kr 1,35 millioner til eierne i foreldreinitiativ II med bakgrunn i mindreforbruk i byggeprosjektet. 
• Momskompensasjon på kr 120,9 millioner, inkludert tilbakeholdt mva på kr 12,5 millioner. 
• Statlige overføringer på kr 72,1 millioner. Følgende tilskudd fra Husbanken, tall i millioner kr:

  • Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon kr 24 millioner
  • Foreldreinitiativet II kr 13,9 millioner
  • Smørbukkveien 13, boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser kr 4 millioner
  • Boligsosial handlingsplan. kjøp av 20 boenheter pr år kr 3,2 millioner
  • Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelse, 12 plasser kr 16,1 millioner.

Det er også mottatt kr 900 000 i støtte fra Enova knyttet tl Energisentralen ved Riskahallen, samt kr 7,5 millioner fra spillemiddelordningen for Giskehallen og kr 2,5 millioner i forsikringsutbetalinger.

 

Investeringsutgifter 766706 820665 985912 -165246 -17 %

Investeringsutgiftene som ble ført i Sandnes Eiendomsselskap KF har økt med kr 54 millioner (7 prosent) fra 2017.

 Majoriteten av investeringsprosjektene går over flere år. Hvert enkelt prosjekt styres i henhold til vedtatt totalramme som fastsettes etter forutgående konkurranse. Utgiftene fordeler seg som følger

• Skolebygg - 34 prosent

• Barnehager - 3 prosent

• Bygg innen helse - 24 prosent

• Felles kommunale bygg - 28 prosent

• Kultur- og idrettsbygg - 11 prosent

 Investeringsutgiftene er kr 165,2 millioner (16,7 prosent) lavere enn budsjettert. Dette skyldes at noen forskyvninger i framdriftsplan til prosjektene ikke er fanget opp i perioderapportene, der en skal foreta budsjettjustering for at årsbudsjettet skal framstå som reelt. En del forskyvninger blir imidlertid ikke kjent før etter at 2. perioderapport er vedtatt. En annen faktor er at kalkylene i økonomiplanen lages før entrepriseform er valgt. Når entrepriseform velges kan dette påvirke når belastninger i prosjektet kommer, uten at dette påvirker sluttkostnad. Noen prosjekter har også fått utsatt oppstart på grunn av manglende avklaringer i konsernet, manglende godkjenninger eller manglende byggeklare tomter. Videre har en også gjennomført flere byggeprosjekt med mindreforbruk i forhold til budsjett i 2018. Oversikt og detaljer i forhold til prosjekter med forskyvninger og mer-/mindreforbruk i forhold til budsjett finnes i vedlegget «Videreføring av ubynyttede investeringsmidler SEKF 2018»

Finansieringstransaksjoner (avdragsutgifter, utlån, avsetning til senere år) 7420 622 622    
Det er avsatt kr 622 000 til bundet investeringsfond. Dette er midler fra tiltakspakkene i 2017 som ikke er brukt i løpet av 2018.  
Finansieringsbehov  466957 617043 721741 -104698 -15 %
Finansiert slik:          
Bruk av lån (konserninternt lån) 458708 609679 714378 -104698  
Sandnes eiendomsselskap KF mottar lån fra Sandnes kommune til finansiering av investeringsprosjekter som gjennomføres av eiendomsselskapet. Det konserninterne lånet tilpasses behovet for midler som eiendomsselskapet til enhver tid har for å betale sine utgifter.
Bruk av bundne fond 8249  7363 7363    
Bruk av midler som ble satt på fond for tiltakspakken 2017 i 2017.
Sum finansiering 466957 617043 721741 -104698 -15% 
Udekket / udisponert 0 0 0 0  

BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 2018, MILLIONER KRONER

Byggeprosjektene har et forbruk på kr 821 millioner, mens budsjettet var på kr 986 millioner. Utgiftene fordeler seg slik mellom områdene (med fordelte kostnader for miljøtiltak):

De største byggeprosjektene innenfor de ulike områdene har i 2018 vært:

Skolebygg:

 • Figgjo skole, forbruk kr 91,9 millioner
 • Utvidelse av Skeiane ungdomsskole, forbruk kr 111,7 millioner
 • Utvidelse av Buggeland skole, forbruk kr 3,7 millioner
 • Ny ungdomsskole på Bogafjell, forbruk kr 28,1 millioner
 • Skaarlia skole, forbruk kr 3 millioner
 • Malmheim skole, utvidelse og modernisering, forbruk kr 1,1 millioner
 • Sviland skule, forprosjekt ombygging, forbruk kr 1,5 millioner
 • Rehabilitering skoler, rullerende midler, forbruk kr 16,3 millioner
 • Utendørsanlegg skoler, rullerende midler, forbruk kr 2,9 millioner

 

Barnehagebygg

 • Rehabilitering barnehager, rullerende midler, forbruk kr 14,1 millioner
 • Utendørsanlegg barnehager, rullerende midler, forbruk kr 0,9 millioner

 

Bygg innen levekår

 • Nytt avlastningssenter med barnebolig i Skaarlia, forbruk kr 62,7 millioner
 • Rusvernet på Soma, forbruk kr 31,5 millioner
 • Boliger for vanskeligstilte, forbruk kr 1,8 millioner
 • Boligsosial handlingsplan, overtatt 29 boenheter for til sammen kr 56,1 millioner
 • Tilpasninger i Hanamyrveien, forbruk kr 2,8 millioner
 • Rehablitering av kommunale boliger, forbruk kr 4 millioner
 • Boliger for vanskeligstilte, Syrinveien, forbruk kr 11,7 millioner
 • Småhus, forbruk kr 2 millioner
 • Rehabilitering omsorgsbygg, rullerende midler, forbruk kr 5,5 millioner

 

Felles kommunale bygg

 • Nytt rådhus, forbruk kr 214,1 millioner
 • Hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp og ambulansestasjon, forbruk kr 16,3 millioner
 • Rehablitering Skeianetunet, forbruk kr 4 millioner
 • Sentrum parkeringsanlegg, forbruk kr 1,8 millioner

 

Kultur- og idrettsbygg

 • Iglemyr svømmehall, forbruk kr 67,1 millioner
 • Austråtthallen, utbedring tak, forbruk kr 2,4 millioner

 

Miljø- og enøktiltak

 • Enova program, energibesparende tiltak i bygg, forbruk kr 7,3 millioner
 • Ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg på Lura boas, forbruk kr 3 millioner
 • Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg, forbruk kr 5,4 millioner
Publisert: 29.03.2017 07:36
Sist endret: 27.03.2019 14:03