Tjenesteområdene

Oppvekst skole

Tjenesteområdet skole består av totalt 28 skoler, Altona (ressurssenter for skolene i forhold til håndtering av mobbing og utfordrende elevadferd), senter for flerspråklige barn og unge (FBU - bistår skolene i arbeidet med å innfri minoritetsspråklige elevers rettigheter) og Sandnes læringssenter (voksenopplæring).

Fakta om Sandnesskolen 2016 2017 2018
Barneskoler 21 20 20
Barneskoleelever 7038 7242 7383
Ungdomsskoler 7 7 7
Ungdomsskoleelever 2751 2722 2754
Kombinerte skoler 1 1 1

Oppvekst barn og unge

Tjenesteområdet barn og unge er satt sammen av relativt ulike tjenester rettet mot barn. Det omfatter barnehager, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern, helsestasjonstjenesten og styrket barnehage. 

Fakta om barnehager 2016 2017 2018
Antall kommunale barnehager 26 26 27
Antall private barnehager 41 41 41
Barnehagedekning 88,50 % 87,40 % 87,90%
Antall barn i barnehager 4928 4896 4857

Levekår

Tjenesteområdet består av to sykehjemsenheter, EHR (enhet for hjemmetjenester og rehabilitering), EFF (enhet for funksjonshemmede), legevakt, legetjenester, Aktiv kompetansebygging i Sandnes (AKS), boligtjenesten, flyktningenheten, samordning, fysio- og ergoterapi, mestringsenheten og NAV. Fra 1. januar 2019 vil området endre navn til helse og velferd, og også inkludere enhetene Sandnes matservice og BHT (bedriftshelsetjenesten).

Fakta om sykehjem og hjemmetjenester 2016 2017 2018
Antall omsorgsboliger eldre 52 52 52
Antall sykehjemsplasser 420 453 452
Antall omsorgsboliger for funksjonshemmede 149 169 172
Antall omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser 67 64 68
Antall brukere som får hjemmetjenester 1330 1302 1354
Antall vedtatte brukertimer i hjemmetjenesten per uke* 4232 3274 5412
Antall på søkerliste for heldøgnsplass for eldre per 31.12 34 12 34
Antall på søkerliste for heldøgnsplass for personer med nedsatt funksjonsevne per 31.12 21 31 35

 * Feil tall innrapportert i 2016 og 2017. Tallet for 2018 er totalt for hverdagsrehabilitering, hjemmehjelp og ordinær hjemmesykepleie (i 2017 kun for hjemmesykepleie).

Kultur og byutvikling

Tjenesteområdet kultur- og byutvikling består av følgende enheter: Byggesak, geodata, plan, samfunnsplan, landbruk, kultur, Sandnes bibliotek og Sandnes kulturskole.

Fakta om kultur og byutvikling 2016 2017 2018
Antall behandlede byggesaker 1598 1422 1485
Saksbehandling fradeling av byggeklare tomter 61 dager 53 dager 54 dager
Besøk per kinoforestilling 47,5 39,9 38,1
Netto driftsutgifter til museer per innbygger 76 84 82

Teknisk

Teknisk består av resultatenhetene bydrift, byggdrift, park, idrett og vei, prosjektstyring, VA-drift, Sandnes matservice og teknisk felles.

Fakta om teknisk 2016 2017 2018
Behandlede meldinger, Meld Feil 2946 3425 3776
Kommunal vei 345 km 348 km 350 km

Organisasjon

Tjenesteområdet organisasjon består av følgende enheter: Dokumentsenter, BHT, IT, HR, politisk sekretariat og servicekontoret.

Fakta om organisasjon 2016 2017 2018
Antall henvendelser servicekontoret 47567 43990 50871
Gjennomsnittlig svarprosent servicekontoret 92,17 % 95,3 % 92,5%
Antall lærlinger 90 103 120

Økonomi

Økonomi består av Sandnes kemnerkontor samt enhetene budsjett og analyse, anskaffelser og lønn og regnskap. Økonomi skal gi støttetjenester til alle enhetene i kommunen i form av administrative oppgaver og rådgivning.

Fakta om økonomi 2016 2017 2018
Antall utgående faktura 130550 128839 129235
Antall lønnsoppgaver* 12938 12846 14523
Andel arbeidsgiverkontroller av totalt antall arbeidsgivere 5,00 % 5,00 % 5,00%
Innkjøp regulert i rammeavtaler (millioner kroner) kr 286 kr 295 kr 346

*Inklusivt pensjonskassen i 2018

Publisert: 30.03.2017 09:53
Sist endret: 27.03.2019 14:54