Rådmann

Omstilling og engasjement

Ny kommuneplan, omstilling og engasjerte medarbeidere er sentrale stikkord for året 2018. Kvaliteten på tjeneste vi leverer er god og organisasjonen preges av engasjerte og stolte medarbeidere i alle tjenestene.

Planlegging for framtiden er en fellesnevner for noe av aktiviteten i 2018. Ny kommuneplan og sentrumsplan legger føringer for kommunen i mange år framover. Det samme vil en ny Reiselivsstrategi for Nye Sandnes gjøre.

Digitalisering og innovasjon er begrep som stadig flere medarbeidere må forholde seg til. 12 000 Chromebooks er blitt tatt i bruk av elever og lærere i undervisningen i skolene.

Arbeidet med å etablere en ny kommune sammen med Forsand fortsatte og involverte alle tjenesteområdene i løpet av året.

Det er grunn til å merke seg at Sandnes bruker relativt lite ressurser på de store tjenesteområdene sammenlignet med de ti største kommunene i landet.

Netto driftsresultat på 162,3 millioner kroner tilsvarer 2,8 prosent av driftsinntektene. Det gode resultatet skyldes først og fremst god økonomistyring ute i enhetene.

Utviklingen i arbeidsmarkedet bedret seg i løpet av året og arbeidsledigheten ble redusert fra 3,9 til 2,8 prosent.

Av brutto investeringsutgifter på 1,23 milliarder utgjorde større byggeprosjekter innen skole, barnehage, idrett, kultur, helse og omsorg til sammen 574 millioner.

Netto lånegjeld økte med 400 millioner og var ved årsskiftet på 4,1 milliarder som utgjør ca 53 000 kroner per innbygger.

 

Bodil Sivertsen

Rådmann 

 

Bodil Sivertsen

Publisert: 30.03.2017 09:27
Sist endret: 01.04.2019 13:29