Stresstest per 31.12.2018

Et uttrykk for den faktiske risikoen i Sandnes kommune sin portefølje er den verdiendring som framkommer ved gjennomføring av en stresstest. Stresstesten er et verktøy for å måle tapspotensialet i porteføljen dersom gitte hendelser inntreffer. Stresstesten viser kommunens potensielle tap ved følgende parametere:

- Renteøkning på 2 prosentpoeng

- 20 prosentpoeng verdinedgang i fond som investerer i utenlandske aksjer

- 30 prosentpoeng verdinedgang i fond som investerer i norske aksjer

Aktiva Balanse % Balanse MNOK Endrings parameter Durasjon Beregnet tap
Gjeld med p.t./flytende rente 75 % 4392 2 %   -87,8
Gjeld med fast rente 25 % 1474      
Samlet bruttogjeld 100 %  5866     -87,8
Startlån - videre utlån   1180 2 %   23,6
Rentekompensasjon   273,2 2 %   5,5
Ansvarlig lån til lyse   390,6 2 %   7,8
Ansvarlig lån i Tomteselskapet   99,6 2 %   2,0
Lån som betjenes av Brann IKS   283 2 %   5,7
Lån knyttet til VAR   1035,3 2 %   20,7
Bankinnskudd   1080,7 2 %   21,6
Sum utlån og bankinnskudd mm.   4342,4 2 %   86,8
Norske sertifikater 0 %   2 % 1,0 0,0
Norske obligasjoner 36 %  40 2 % 2,0 -1,6
Norske aksjer 21 % 23 -30 %   -7,0
Utenl. aksjer 34 % 38 -20 %   -7,5
Innskudd i bank 9 % 10 2 %   0,2
Bankinnskudd med faste vilkår 0 %   2 % 1,0 0,0
Langsiktige finansielle aktiva 100 %  111     -15,9
Samlete finansielle aktiva   4454      
           
Mulig tap vil utgjøre:   -16,9      

 

Stresstesten tar for seg et scenario, i form av at renten stiger
samtidig som aksjekursene faller. Effekten av en renteøkning på 2 prosent vil
utgjøre et tap på 87,8 MNOK for kommunens gjeld med flytende rente. En
renteøkning på 2 prosent vil derimot føre til økte inntekter på utlån og
bankinnskudd med 86,8 MNOK. Netto effekt av en renteøkning på 2 prosent vil
dermed være en økt kostnad på om lag kr 1 million. Dersom scenariet inntreffer
vil resultatet på de langsiktige finansielle aktivaene være et tap på 15,9
MNOK. Når hele porteføljen ses under ett gir scenarioet et urealisert tap på 16,9
MNOK. Kommunen har bygget opp et kursreguleringsfond som er på 47,2 MNOK ved
utgangen av 2018 etter føring av urealisert tap på kr 711 573 for 2018.
Risikoen anses derfor som lav, da et eventuelt urealisert tap vil bli ført mot
fondet og dermed ikke påvirke driften.

 

Publisert: 03.05.2019 14:57
Sist endret: 13.05.2019 10:05