Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Sandnes kommunes finansreglement gir rammer for hvordan likviditetsbeholdningen skal forvaltes. Tabellen under viser utviklingen i kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål fra utgangen av 2016 til utgangen av 2018. Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er plassert i bankinnskudd i samsvar med rammene i finansreglementet.

(i hele 1000 kr)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

 

Mill NOK

%

Mill NOK

%

Mill NOK

%

Innskudd hos hovedbankforbindelse (1)

1030

85

1191

85

769

80

Innskudd i andre banker

200 

15 

204

15

197

20

Andelskapital i pengemarkedsfond

 

 

 

 

 

 

Direkte eie av verdipapirer

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig samlet kortsiktig likviditet

1230

100%

1395

100%

966

100%

Kommunens gjennomsnittlige avkastning

1,56%

1,40%

1,63%

Avkastning benchmark (3 mnd nibor)

1,07%

1,89%

1,07%

Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort til minimum «investment grade» eller tilsvarende

OK

OK

OK

Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av forvaltningskapital

OK

OK

OK

Bekreftelse på fondseksponering ≤ 10 % av forvaltningskapital

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 måneders løpetid

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Største tidsinnskudd

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Største enkeltplassering (2)

NOK 200 mill

NOK 204 mill

NOK 197 mill

1) Eksklusiv skattetrekkskonto
2) Utenom hovedbankavtale

KommunenTallene i rapporten er bykassetall, eksklusiv de kommunale foretakene. har god likviditet men den er 429 MNOK lavere ved utgangen av 2018 enn ved utgangen av 2017. I tillegg til den kortsiktige likviditeten på 966 MNOK har kommunen 114 MNOK innestående på skattetrekkskonto per 31. desember 2018. Kommunen har 397 MNOK plassert på særvilkårskonto ved utgangen av året, henholdsvis 200 MNOK i SR-bank og 197 MNOK i Sandnes sparebank. Gjennomsnittlig avkastning på disse midlene har vært 1,71 prosent. Gjennomsnittlig avkastning på kommunens samlede kortsiktige likviditet (inkludert særvilkår) har vært 1,63 prosent i 2018.

Figuren under viser kommunens likviditetsbudsjett for 2019. Gjennomsnittlig budsjettert likviditet er på 1 031 MNOK. Bakgrunnen for at likviditeten er synkende utover året, for å så øke igjen er at deler av låneopptaket er lagt til slutten av året.

 Likviditetsprognose 2019

 

 


 


 

 

Publisert: 03.05.2019 13:54
Sist endret: 13.05.2019 09:49