Langsiktig finansielle aktiva

Sandnes kommune vedtok nytt finansreglement 24. april 2017. I det vedtatte reglementet ble det definert en langsiktig portefølje på inntil 200 MNOK. Nytt i reglementet er at kommunen har anledning til å investere i aksjefond for deler av porteføljen. Reglementet definerer tillatt risikonivå og plasseringsbegrensninger for porteføljen.                                                                              De langsiktige midlene skal investeres over en periode. Tidligere har det vært lagt opp til en innfasingsperiode av porteføljen på 2 år. Rådmannen ser det fornuftig å utvide implementeringsperioden til 3 år. Dette er i samsvar med saksutredningen av finansreglementet hvor det framkommer at midlene bør implementeres i løpet av en oppstartsperiode på 2-3 år. Ved å investere midlene på flere tidspunkt i løpet av en periode vil kommunen i mindre grad bli påvirket av kortsiktige svingninger i aksjekursene.                                                                                  Det har blitt plassert midler i totalt fire nye aksjefond (to norske og to globale) i 2018 på totalt 28 MNOK. Det har blitt plassert midler i to norske rentefond i 2018 på totalt 40 MNOK.             Rapporteringen på kommunens langsiktige portefølje er på de aktive midlene som er plassert siden oppstart høsten 2017, dette utgjør et investert beløp på 109,5 MNOK. Den resterende delen av midlene som er definert som langsiktig er plassert i kommunens hovedbank og rapporteres under ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.

Finansreglementets investeringsrammer

Tabellen under viser allokeringsrammene gitt i finansreglementet punkt 6.2.1 og de faktiske vektene mellom aktivaklassene bankinnskudd, rentebærende verdipapirer, kombinasjonsfond og aksjefond. Vektingen er målt på grunnlag av markedsverdien til den plasserte forvaltningskapital ved utgangen av året.

Delportefølje

Minimum

Nøytral

Maksimum

 Faktisk andel

Beløp

A: Bankinnskudd

0 %

5 %

100 %

9 %

10 211 172

B: Rentebærende verdipapirer

0 %

35 %

70 %

 36 % 

40 086 464

Sum delportefølje A og B

 

40 %

 

 45 %

50 297 635

C: Kombinasjonsfond

0 %

10 %

30 %

 0 %

-  

D: Aksjefond
Norske aksjefond

Utenlandske aksjefond

0%

0%

20%

30%

35%

40%

21%

34%

23 280 346

37 718 428

Sum delportefølje C og D

 

60 %

 

55 %

60 998 774

Sum total portefølje

 

100 %

 

100 %

111 296 409

 

Som det framkommer av tabellen over er kommunen innenfor rammene i
finansreglementet. Porteføljen er enda i en implementeringsfase. Som det
framkommer av tabellen er faktisk andel innenfor renteplasseringer noe høye enn
normal portefølje og andel innenfor aksjefond er noe lavere.

Avkastning og porteføljens innhold per 31. desember 2018

2018 var et volatilt år for aksjemarkedene. På global basis var det omtrent kun statsobligasjoner og kontanter som hadde positiv avkastning. Ser man på daglige svingninger i 2018 var de mye høyere enn i 2017.

Oslo børs var lenge et av de ledende aksjemarkedene i 2018, grunnet oljeprisens oppgang i første halvår. Dette snudde og etter et markant fall endte oljeprisen ned 19,5 prosent i 2018 og Oslo børs endte 2019 med en negativ avkastning på -1,8 prosent.

Avkastningen i det globale aksjemarkedet målt ved MSCI AC World i norske kroner endte på -4,1 prosent. Den norske kronen svekker seg ofte under turbulente markeder, dette skjedde også i 2018. Dollar har styrket seg 5,9 prosent mot norske kroner og Euro økte med 1,1 prosent mot norske kroner for året. Valuta hadde derfor en positiv effekt for en investor uten valutasikring, da globale aksjer i lokal valuta fikk en avkastning på -7,7 prosent. 2018 var et år forbundet med geopolitisk usikkerhet, usikkerhet i forbindelse med brexit og handelskrig. Vekstutsiktene de neste årene er nedjustert av flere aktører. Samtidig som at aksjemarkedene stort sett har hatt en svak utvikling så har selskapenes underliggende inntjening vært positiv. Vinnerne i aksjemarkedet i 2018 finner man innenfor de stabile sektorene som helse og forsyning. Av de sektorene som gjorde det svakt finner man materialer og industri, som typisk er mer sensitive til endrede vekstutsikter.

Delportefølje Kjøpsdato Kostpris Markedsverdi per 31.12.18 Avkastning 2018 Avkastning 2018 % Andel av  porteføljen 31.12.2018
Surnadal Sparebank[1] 25.08.2017 10000000 0 123421 1,2 % 0 %
Hjelmeland Sparebank[2] 25.08.2017 10000000 0 123757 1,2 % 0 %
Sandnes Sparebank[3] 16.10.2017 10000000 10211172 179293 1,8 % 9 %
Totalt delportefølje A   30000000 10211172 426471 1,4 % 9 %
B:   Rentebærende verdipapirer            
DI   Norsk Kort Obligasjon juni og nov 20000000 20033307 33307 0,2 % 18 %
DnB   Obligasjon (III) juni og nov 20000000 20053157 53157 0,4 % 18 %
Totalt delportefølje B   40000000 40086464 86464 0,3 % 36 %
C:   Kombinasjonsfond   0 0 0 0,0 % 0 %
Ingen   beholdning
Totalt delportefølje C   0 0 0 0,0 % 0 %
D:   Norske aksjefond            
KLP   Aksje Norge Indeks II 01.09.2017 7000000 7474205 -148723 -2,0 % 7 %
Danske Norske   Aksjer Institusjon I 16.10.2017 5500000 5447875 -174788 -3,1 % 5 %
Arctic Norwegian Equities 22.03.2018 5500000 5578346 78346 1,4 % 5 %
Nordea Norge Pluss 15.10.2018 5500000 4779920 -720080 -13,1 % 4 %
Utenlandske   aksjefond            
KLP   Aksje Verden Indeks 01.09.2017 10000000 10756990 -496551 -4,4 % 10 %
ACM Global Core Equity RX 17.10.2017 9000000 9680186 -82280 -0,8 % 9 %
Ardevora Global Long Only SRI 22.03.2018 9000000 8877885 -122115 -1,4 % 8 %
Stewart Investors   Worldwide  11.10.2018 8000000 8403367 403367 5,0 % 8 %
             
Totalt delportefølje D   59500000 60998774 -1262824 -2,8 % 55 %
Sum total portefølje   109500000 111296410 -749889 -0,9 % 100 %

1) Innskuddskonto 12 mnd binding fast årlig rente 1,95%. Utløpt høsten 2018.

2) Innskuddskonto 12 mnd binding flytende årlig rente 3 mnd nibor + 80 pkt. Utløpt høsten 2018.

3) Innskuddskonto med 31 dagers varslingsfrist for uttak, flytende rente 3 mnd nibor + 50 pkt.

Allokering

Som det framkommer av kommunens finansreglement punkt 6.1.3 er det en begrensning ved plassering i obligasjonsfond på 15 prosent av porteføljen per fond. Som det framkommer av tabellen over utgjør plassering i rentefond 18 prosent per fond av porteføljen per 31. desember 2018. Noe av bakgrunnen for dette er fallende aksjekurser mot slutten av 2018. Det er lagt opp til ytterligere implementering av midler i aksjefond i 2019 og dette forholdet vil da endre seg.

Utviklingen i 2018

Kommunen hadde en urealisert tap på porteføljen i aksjefond på -2,8 prosent i 2018, dette utgjør kr 1 262 824. Kommunen hadde per 31. desember 2018 en avkastning på -0,9 prosent for den langsiktige porteføljen. Til sammenligning hadde kommunen en gjennomsnittlig rente på 1,63 prosent på innskuddskonto i hovedbank i 2018.

Utvikling siden oppstart

Kommunen startet forvaltningen av langsiktige midler i september 2017. Totalt har midlene hatt en samlet pengevektet avkastning på 2,9 prosent siden oppstart, noe som utgjør en verdiøkning på kr 2 169 331.

Siden oppstart har aksjefondene hatt en samlet pengevektet avkastning på 8,3 prosent. Den samlede verdiøkningen på aksjefondene har vært kr 1 498 774. Renteplasseringene har hatt en avkastning på 2 prosent siden oppstart, dette utgjør en verdiøkning på kr 670 557.

Relativ avkastning

I tabellen under framkommer porteføljens relative avkastning, altså forskjellen mellom kommunens plasseringer sin avkastning og referanseindeksens avkastning.

Aktivaklasse Investering Avkastning Referanseindeks Avkastning
    referanseindeks
Avvik
Investering
Bankinnskudd Surnadal sparebank 1,2 %      ST1X[4] 0,5 % 0,7 %
  Hjelmeland sparebank 1,2 % ST1X 0,5 % 0,7 %
  Sandnes sparebank 1,8 % ST1X 0,5 % 1,3 %
Rentebærende verdiapirer DI Norsk Kort Obligasjon 0,2 % ST1X 0,3 % -0,1 %
  DnB   Obligasjon (III) 0,4 % ST4X [5] 0,7 % -0,3 %
Kombinasjonsfond Ingen beholdning IA     IA
Norske aksjefond KLP Aksje Norge Indeks II -2,0 % OSEFX[6] -2,2 % 0,3 %
  Danske Norske Aksjer -3,1 % OSEFX -2,2 % -0,9 %
Institusjon   I
  Arctic Norwegian Equities 1,4 % OSEFX 1,1 % 0,3 %
  Nordea Norge Pluss -13,1 % OSEFX -10,0 % -3,1 %
Globale aksjefond KLP Aksje Verden Indeks -4,4 % MSCI AC World[7] -4,1 % -0,3 %
  ACM Global Core Equity RX -0,8 % MSCI AC World -4,1 % 3,2 %
  Ardevora Global Equities SRI -1,4 % MSCI AC World 2,3 % -3,6 %
  Stewart Investors Worldwide 5,0 % MSCI AC World -1,2 % 6,2 %

4) Oslo børs statsobligasjonsindeks 0,25 år

5) Oslo børs statsobligasjonsindeks 3 år

6) Oslo børs fondsindeks

7) Morgan Stanley Capital International all Country World Index 

Som det framkommer av tabellen har noen av investeringene gjort det bedre enn referanseindeksen mens andre har gjort det dårligere.

Samlet har aksjefondene en meravkastning utover referansen på 0,5 prosent i 2018. De norske aksjefondene ligger samlet 0,6 prosent bak Oslo Børs Fondsindeks, mens de internasjonale aksjefondene ligger samlet 1,3 prosent foran MSCI AC World i 2018.

Etisk gjennomlysning

Sandnes kommune sine etiske retningslinjer innenfor finansforvaltninger framkommer i finansreglementets kapittel 3.2. Rådmannen er opptatt av at kommunens investeringer skal være etisk forsvarlig og har løpende oppfølging på området. 

Kommunen har i samarbeid med Grieg Investor valgt fondsforvaltere med tydelig etisk fokus. Kommunen har per 31. desember 2018 plassert midler i aksjefond hos syv ulike forvaltere; KLP, Danske Bank, Arctic, Nordea, ACM Bernstein, Ardevora og Stewart. Alle disse syv aktørene følger minimum samme etiske prinsipper som Sandnes kommune, og har blant annet bundet seg til UN Global Compact.

I tillegg til UN Global Compact følger de fondene kommunen er investert i også Statens pensjonsfond utland (SPU) sin ekskluderingsliste. Dette betyr at dersom SPU ekskluderer nye selskaper må også fondene selge seg ut av disse selskapene. Dette innebærer at kommunen p.t. ikke eier aksjer som er ekskludert av SPU og rådmannen anser dermed kommunens plasseringer i aksjefond som etisk forsvarlige.

 


 

 

 

Publisert: 03.05.2019 14:25
Sist endret: 13.05.2019 10:01