Brukerresultat

Fornøyde brukere.                                                                                                                                                   Resultatene og responsen fra de ulike brukerundersøkelsene har generelt et positivet resultat. Undersøkelsene er viktige for å videreutvikle kommunens tjenestetilbud.

Oppvekst skole

I Sandnesskolen gjennomføres utdanningsdirektoratets undersøkelser for elever og foresatte årlig.

Elevundersøkelsen

Resultatene viser at en klarer å opprettholde den positive utviklingen en har hatt i Sandnesskolen over tid. Resultatet ligger omtrent på samme nivå som Rogaland fylke og landssnittet. Elevundersøkelsen for 2018 viser kun mindre justeringer på de ulike indikatorene. Elevene er fortsatt godt fornøyd med støtten fra både foresatte og lærerne.

 

Nasjonalt -7.trinn

Rogaland -7.trinn

Sandnes -7.trinn

Nasjonalt -10.trinn

Rogaland -10.trinn

Sandnes -10.trinn

Høst 2017

7,2 %

7,2 %

6,2 %

8,3 %

7,0 %

5,8 %

Høst 2018

6,9 %

6,4 %

6,3 %

7,0 %

5,9 %

5,6 %

Tabell 1 Mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Tallene viser at det er noe mer mobbing på 7. trinn enn 10. trinn. Det er lavere andel som blir mobbet i Sandnes enn det nasjonale gjennomsnittet på begge trinn. Sandnes har også en lavere andel elever som blir mobbet enn fylket samlet. Kommunaldirektør har fokus på skolemiljøet, og rådgiver i kommunaldirektørens stab bistår skolene i arbeid mot mobbing.

Alle elevene på 5.-10. trinn har deltatt i undersøkelsen, men utviklingen som det refereres til over, er basert på besvarelsene fra elevene på 7. og 10. trinn. Dette fordi utdanningsdirektoratet legger samme utvalg til grunn for tallene som offentliggjøres på www.skoleporten.no

Foreldreundersøkelsen

 Undersøkelsens spørsmål omhandler hvordan foreldrene oppfatter læringsmiljøet til sine barn og hvordan samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Svarprosenten var i 2018 på 55,1 prosent, som er noe høyere enn nasjonalt snitt og markant høyere enn tidligere år.

Resultatene i foreldreundersøkelsen 2018 viser at Sandnesskolen er på samme nivå som i 2017 på de fleste områder. På spørsmålet om skolen håndterer mobbing av elever på en god måte får Sandnesskolen samme resultat som fylkessnittet og nasjonalt snitt.

Foreldreundersøkelsens spørsmål om SFO viser positiv utvikling på alle områder sammenlignet med tidligere år. Foreldrene er fornøyde med trivselen i SFO og opplever at personalet bidrar til et godt sosialt miljø for barna.

Oppvekst barn og unge

 • I kommunale og private barnehager arrangeres det felles brukerundersøkelse annet hvert år. I november 2018 ble utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse benyttet for andre gang. Svarprosenten var på 69 prosent. Resultatene er uendret i forhold til 2016, resultatet er med marginale forskjeller representative likt som fylkes- og nasjonalt resultat.
 • Oppvekst barn og unge har i 2018 hatt fokus på å utvikle tjenesten i tråd med brukernes behov. Målet er at barn og unge skal oppleve seg som de voksnes viktigste samarbeidspartner. Til arbeidet blir det brukt metoder og ressurser fra ForandringsfabrikkenMitt Liv.
 • Barne- og familieenheten har implementert FIT (Feedbackinformerte tjenester) i hele virksomheten.

Levekår

I 2018 har det vært fokus på å øke graden av brukermedvirkning og tilbakemeldinger:

 • Pårørende- og brukerperspektivet er premisser i fag- og temaplanene som er utarbeidet.

 • Spørsmålet «Hva er viktig for deg» skal stilles til brukere av tjenestene.
 • Levekår har utarbeidet en egen pårørendestrategi som ble vedtatt i januar 2018.

 • Mestringssenheten har fokus på brukermedvirkning og brukertilbakemeldinger. Enheten har i 2018 implementert FIT i flere avdelinger. FIT gir kvalitetssikret tilbakemelding på individ- og systemnivå, for å sikre recovery-orienterte og nyttige tjenester.

 • Mestringsenheten har etablert bruker- og pårørendeforum med fire årlige treff. Enheten har 10 ansatte med erfaringskompetanse. Dette er både erfaringskonsulenter og fagpersoner med egen erfaring innen psykisk helse og rus, som bidrar med nyttig og komplementerende kompetanse inn i tjenestene. Flere avdelinger har gjennomført pårørendesamlinger.

 • Det er brukerråd ved alle bo- og aktivitetssentre.

 • VIPS metodikk (personsentrert omsorg) er tatt i bruk på demensavdelinger. Det handler om å ta hensyn til hvordan brukeren opplever sin situasjon og verden rundt seg.

 • NAV har utviklet systematisk brukerevaluering av alle gruppemøter og kurs som gjennomføres. Videre gir deltakere i ulike utviklingsprosjekter tilbakemeldinger som nyttes videre i tjenesteutviklingen. På individnivå gir digitalisering av brukerdialogen brukeren økt eierskap for egne aktivitetsplaner og letter dialogen mellom bruker og NAV.

 • Flyktningenheten har etablert brukerråd som sikrer nyttige brukertilbakemeldinger. Alle kurs i introduksjonsordningen blir evaluert av deltakerne, i tillegg til at nybosatte gjennomfører enkle tilbakemeldingsskjema.

 • Det er innført systematisk brukermedvirkning og pårørendesamarbeid i alle avdelinger i EFF.

 • EFF har gjennomført informasjonsmøte om verdigrunnlaget og rammeverket PAS (positiv atferdsstøtte) for pårørende.

 • AKS gjennomførte i høst en enkel brukerundersøkelse som skal gjennomføres to ganger per år. Deltakerne tilbakemeldte at de var stort sett fornøyde.

 • Årlig informasjonsmøte med foresatte og de som venter på bolig for personer med funksjonsnedsettelser er avholdt.

 • Boligsosial arbeidsgruppe har avholdt informasjonsmøter for nabolag i forbindelse med etablering av småhus.

 • Boligsosial arbeidsgruppe har gjennomført informasjonsmøter til bydelsutvalg.

Kultur og byutvikling                                 

På plan og byggesaksavdelingene har det vært gjennomført brukermedvirkningsprosesser med næringsforeningen med sikte på å bedre og sikre smidige prosesser og økt kvalitet på planer og byggesaker. Byggesak har i tillegg gjennomført dialogmøter med profesjonelle kunder for å sikre god og bedre flyt i byggesaksprosessen.

Som ledd i arbeidet med ny kommuneplan og sentrumsplan har det vært gjennomført flere medvirkningsprosesser, både gjennom digitale løsninger, samt workshops og dialogmøter med ulike interessentgrupper.

Teknisk

Tjenesten har ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2018.

 

Publisert: 13.03.2017 13:28
Sist endret: 21.03.2019 12:01