Tjenesteområdene

Oversikt tjenesteområdene

Tabellen under viser oppsummering av det økonomiske resultatet etter bruk og avsetninger til disposisjonsfond. Samlet mindreforbruk for tjenesteområdene samt stab, støtte- og fellesutgifter er på kr 24,7 millioner.

TJENESTEOMRÅDENE Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Oppvekst skoler 941199 963663 963969 -306 0,0 %
Oppvekst barn og unge 869880 877007 872817 4190 0,5 %
Levekår 1349587 1314263 1356381 -42118 -3,1 %
Kultur og byutvikling 152079 153734 149151 4583 3,1 %
Delsum tjenestene 3312745 3308667 3342318 -33651 -1,0 %
Teknisk 125790 139984 127128 12856 10,1 %
Organisasjon og økonomi 128054 130128 133167 -3039 -2,3 %
Rådmannen og fellesutgifter 218045 360563 361405 -842 -0,2 %
Delsum stab, støtte- og fellesutgifter 471889 630675 621700 8975 1,4 %
Sum 3784634 3939342 3964018 -24676 -0,6 %

Enkelte resultatenheter har brukt egne disposisjonsfond fra tidligere års avsetninger til å dekke eller redusere merforbruk. Dette utgjør om lag kr 12,7 millioner i 2017 mot kr 12,2 millioner i 2016.

Kommunens økonomireglement forutsetter at resultatenhetene kan få med seg inntil 3 prosent (spesielle regler for teknisk, selvkostområder og enheter med negativ budsjettramme) av netto budsjettramme i mindreforbruk over til neste års budsjett så fremt kommunen totalt sett går med overskudd. Målet med ordningen er å fremme god økonomistyring. For 2017 er reglene for avsetning til disposisjonsfond endret i økonomireglementet. Dersom enhetens disposisjonsfond blir større enn 10 prosent av enhetens netto driftsramme (brutto driftsramme for utførerenhetene og enheter med negativ netto budsjettramme) skal det trekkes 50 prosent til kommunens reservefond (mot 20 prosent dersom disposisjonsfondet er under 10 prosent). Totalt er det foretatt avsetninger til kommunens reservefond på kr 29,9 millioner og kr 35,7 millioner til resultatenhetenes egne disposisjonsfond.

Resultatenheter som har regnskapsmessig merforbruk etter eventuell bruk av fond, må påregne inndragning i etterfølgende årsbudsjett (2018), tilsvarende merforbruket i foregående regnskapsår (2017). Ved spesielle forhold kan bystyret gjøre unntak fra dette

Oppvekst skoler

Ordinær grunnskoleopplæring er i balanse etter avsetning til fond. Voksenopplæringen har et mindreforbruk på kr 308 000 etter avsetning til fond. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 10,8 millioner.

OPPVEKST SKOLER Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Ordinær grunnskoleopplæring 925543 946054 946052 2 0,0 %
Ordinær grunnskoleopplæring er i balanse etter avsetning til fond. De fleste virksomhetene inklusiv senter for flerspråklige barn og unge (FBU) er tilnærmet i balanse eller har mindreforbruk, og har således utvist god økonomistyring. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 8,1 millioner.
Voksenopplæring 15656 17609 17917 -308 -1,7 %
Voksenopplæringen har et mindreforbruk på kr 308 000 etter avsetning til fond. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på kr 582 000.
Sum 941199 963663 963969 -306 0,0 %

Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år til grunnskolesektoren har økt fra kr 90 483 i 2016 til kr 91 198 i 2017, og ligger under gjennomsnittet til ASSS-kommunene som er på kr 97 356 per innbygger. Landsgjennomsnittet er på kr 107 946.

NETTO DRIFTSUTGIFTER PER INNBYGGER 6-15 ÅR TIL GRUNNSKOLESEKTOREN

 

Oppvekst barn og unge

Oppvekst barn og unge har samlet et merforbruk på kr 4,2 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Dette utgjør 0,5 prosent målt mot budsjettrammen. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 2,6 millioner, og bruk av egne disposisjonsfond på kr 5,3 millioner i forbindelse med årsavslutningen.

OPPVEKST BARN OG UNGE Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Barnehager, inkl. fellesområdet 704475 707830 705508 2322 0,3 %
Barnehageområdet, inkludert fellesområdet for oppvekst barn og unge, har et merforbruk på kr 2,3 millioner etter avsetning til fond. Merforbruket skyldes i stor grad mer i utbetaling for Sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner enn det Sandnes har fått refundert for andre barn med plass i Sandnesbarnehager. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 1,8 millioner. 
PPT, BFE og helsestasjonstjenester 165405 169178 167309 1869 1,1 %
PPT, BFE og helsestasjonstjenester er i balanse etter bruk av fond. BFE har hatt ekstra utgifter i forbindelse med omorganisering og relokalisering av deler av tjenesten. PPT har benyttet fondsmidler til fornyelse av datautstyr med mer. Det er brukt kr 2,9 millioner av egne disposisjonsfond. Ved en inkurie ble ikke merforbruket til BFE dekket av fond i 2017, BFE må derfor dekke inn dette i 2018. 
Sum 869880 877008 872817 4191 0,5 %

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunale barnehager har økt fra kr 182 130 i 2016 til kr 183 251 i 2017. Gjennomsnittet for ASSS-kommunene er på kr 202 063 og landsgjennomsnittet er på kr 200 869.

KORRIGERTE BRUTTO DRIFTSUTGIFTER I KR PER BARN I KOMMUNAL BARNEHAGE

 

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet har økt fra kr 77 243 i 2016 til kr 81 087 i 2017. Sammenlignet med ASSS-kommunene har Sandnes lavest kostnad per barn, og ligger langt under snittet på kr 144 709.

NETTO DRIFTSUTGIFTER PER BARN I BARNEVERNET

 

Levekår

Levekår har et samlet mindreforbruk på kr 42,1 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Dette utgjør 3,1 prosent målt mot budsjettrammen. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 29,5 millioner, og bruk av egne disposisjonsfond på kr 10 millioner i forbindelse med årsavslutningen.

LEVEKÅR Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Levekår felles og samordningstjenester 36755 -29242 12099 -41341 -341,7%
Levekår felles og samordning har et samlet mindreforbruk på kr 41,3 millioner etter avsetninger. Levekår felles har mindreforbruket, mens samordning går i balanse. Årsaken til mindreforbruket er høyere refusjon for ressurskrevende brukere enn budsjettert inntektskrav. 
Omsorgstjenestene 638318 593273 593272 1 0,0%
Omsorgstjenestene er i balanse etter bruk av fond. Det er foretatt bruk av egne disposisjonsfond på totalt kr 3,5 millioner. Årsaken til fondsbruken er at omsorgstjenestene har gitt tjenester til noen nye ressurskrevende brukere i 2017, samt noen investeringer i inventar og utstyr som senger på bo- og aktivitetssentrene.
Enhet for funksjonshemmede 128961 295334 295334 1 0,0%
Enhet for funksjonshemmede går i balanse etter avsetninger til eget disposisjonsfond på kr 724 000.
Helse- og rehabiliteringstjenester 231583 256321 256724 -403 -0,2%
Helse- og rehabiliteringstjenester har et mindreforbruk på kr 403 000 etter avsetninger. Mindreforbruket skyldes  fysio-/ergoterapi og mestringsenheten. Det er satt av kr 5,4 millioner til enhetenes disposisjsonsfond.
Sosiale tjenester 236359 198576 198952 -376 -0,2%
Sosiale tjenester har et mindreforbruk på kr 376 000 etter avsetninger til egne disposisjonsfond på kr 229 000. Mindreforbruket skyldes i sin helhet AKS. Flyktningenheten og boligtjenesten har hatt merforbuk på kr  2,9 millioner som er dekket ved bruk av fond.
Sum 1271976 1314262 1356381 -42118 -3,1%

Sandnes brukte i 2017 kr 12 893 i netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger. Dette er en reduksjon på kr 339 i forhold til 2016. Sandnes ligger under ASSS-gjennomsnittet som er på kr 15 738 per innbygger. Landsgjennomsnittet er på kr 17 262 per innbygger.

NETTO DRIFTSUTGIFTER PLEIE OG OMSORG PER INNBYGGER 67 ÅR OG OVER

 

Bidrag til livsopphold har fra 2016 til 2017 økt med kr 4,6 millioner, og bidrag til boutgifter har hatt en økning på kr 3,8 millioner. Dette tilsvarer en økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp på 8,2 prosent fra 2016 til 2017.

ØKONOMISK SOSIALHJELP 2013-2017, MILLIONER KRONER

 

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år har hatt en økning på 7,1 prosent, fra kr 2 118 i 2016 til kr 2 269 i 2017. Sandnes ligger overgjennomsnittet til ASSS-kommunene som er på kr 2 000.

NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL ØKONOMISK SOSIALHJELP PER INNBYGGER 20-66 ÅR

 

Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling har et samlet merforbruk på kr 4,6 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 2,3 millioner, og bruk av egne disposisjonsfond på kr 2 millioner i forbindelse med årsavslutningen.

Tusen kroner

KULTUR OG BYUTVIKLING Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Kultur og byutvikling felles 35555 37498 37179 319 0,9 %
Kultur og byutvikling felles har et merforbruk på kr 319 000. Merforbruket skyldes rettssaker som det søkes fritak for.
Byutvikling 36145 38415 34712 3703 10,7 %
Byutvikling har et merforbruk på kr 3,7 millioner etter bruk og avsetninger. Skattefinansierte tjenester har et mindreforbruk på kr 396 000. 
Kultur og fritid, bibliotek og kulturskole 80379 77822 77260 562 0,7 %
Kultur, bibliotek og kulturskole har et merforbruk på kr 562 000 etter avsetninger som gjelder planlagt merforbruk i kulturavdelingen.
SUM 152079 153735 149151 4584 3,1 %

Netto driftsutgifter til kultur per innbygger har økt fra kr 2 004 i 2016 til kr 2 305 i 2017. Gjennomsnittet for ASSS-kommunene er kr 2 546. Kultur omfatter aktivitetstilbud for barn og unge, bibliotek, kino, museer, kunstformidling, idrett, musikk og kulturskole, andre kulturaktiviteter og drift/vedlikehold av kultur- og idrettsbygg/-anlegg.

NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL KULTUR PER INNBYGGER

 

Øvrige områder

Øvrige områder har et samlet merforbruk på kr 9 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 19,8 millioner, og bruk av egne disposisjonsfond på kr 500 000 i forbindelse med årsavslutningen. Merforbruket gjelder i hovedsak teknisk.

ØVRIGE OMRÅDER Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Teknisk 125790 139984 127128 12856 10,1 %
Teknisk har et merforbruk på kr 12,9 millioner etter avsetninger. Avviket skyldes i stor grad selvkostområdet VAR, som har et underskudd etter planlagt bruk av fond. Skattefinansierte tjenester på teknisk har et samlet merforbruk på kr 2,1 millioner etter avsetning til fond. 
Organisasjon 87013 88361 91400 -3039 -3,3 %
Organisasjon har et samlet mindreforbruk på kr 3 millioner etter avsetninger. Mindreforbruket gjelder hovedsakelig ubrukte omstillings- og digitaliseringsmidler, restriktiv vikarbruk og bruk av IT midler. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 2,6 millioner.
Økonomi  41041 41767 41767 0 0,0 %
Økonomi går i balanse etter avsetninger til fond.  Det er innhentet kr 1,5 millioner i innkjøpsinnsparinger på årets resultat. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 254 000.
Rådmannens stabsenheter 23003 25132 25227 -95 -0,4 %
Rådmannens stabsenheter har et samlet mindreforbruk på kr 95 000 etter avsetninger. Mindreforbruket skyldes stram styring av utgifter til informasjonstiltak både hos næringssjefen og kommunikasjon. Det er foretatt avsetninger til eget disposisjonsfond på totalt kr 808 000.
Eiendom 90807 90779 91528 -749 -0,8 %
Eiendom har et mindreforbruk på kr 749 000. Under dette området ligger budsjettoverføring til Sandnes eiendomsselskap KF for renhold, energi og vaktmesterordningen. I tillegg budsjetteres internhusleie for bygg som ikke er ferdigstilte her inntil de er ferdige og blir fakturert, samt internhusleie for bygg som ikke er  i bruk av tjenesteområdene. Mindreforbruket skyldes lavere utbetalinger til Sandnes eiendomsselskap KF for internhusleie og renhold, som følge av forskyvninger i framdrift i byggeprosjekter i 2017. Det er avsatt kr 2,9 millioner til eget disposisjonsfond.
Kommunens fellesutgifter 84159 223733 223733 0 0,0 %
Kommunens fellesområde gikk i balanse i 2017, etter avsetning til eget disposisjonsfond på kr 2 millioner. 
• Fellesområdet hadde mindreforbruk på prosjekter og merforbruk på tap på krav, kontigenter, forsikring, oppreisningsordningen til barnevernsbarn og tilskudd til andre religiøse formål. 
• Kommunens lønnsreserve ble som budsjettert i 2017, og avsatte midler ble brukt opp.
• Pensjonsområdet hadde totalt et mindreforbruk, inklusiv avvik på de enkelte enhetene, på om lag kr 9,9 millioner. Sandnes kommune har per 31. desember 2017 et akkumulert positivt premieavvik på pensjon på kr 289 millioner, noe som er en økning på om lag kr 14 millioner sammenlignet med 2016. I 2017 ble det ikke avsatt midler til pensjonsfondet, totalt er fondet på kr 142,5 millioner ved utgangen av 2017. Fondet burde vært på samme nivå som akkumulert premieavvik, for å forebygge at økende amortisering medfører reduksjon i tjenestene i årene framover. 
• AFP og seniortiltak hadde et merforbruk på kr 3,9 millioner i 2017.
Politisk virksomhet 20076 20918 20918 0 0,0 %
Politisk virksomhet går i balanse etter avsetning til fond. Det er foretatt avsetninger til eget disposisjonsfond på totalt kr 138 000.
SUM 471889 630674 621701 8973 1,4 %
Publisert: 28.03.2017 16:57
Sist endret: 12.04.2018 15:18