Investeringene

 

Tabeller, figurer og tekst gjelder investeringer i Sandnes kommune. Byggeprosjekter bestilles hos Sandnes eiendomsselskap KF. Oversikt over investeringene som er gjennomført i Sandnes eiendomsselskap KF er beskrevet i kapittel 9 kommunale foretak, Sandnes eiendomsselskap KF.

Hovedoversikt investeringsregnskapet

INVESTERING Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik Prosentvis avvik ift budsjett
Investeringsinntekter 159308 226740 209931 16808 8,0%
Investeringsinntektene økte med kr 67,4 millioner (42,3 prosent) fra 2016. Investeringsinntektene består av:

• Inntekter knyttet til avgiftsbehandlingsprosjektene, kr 95,9 millioner, beløpet inkluderer justeringsmoms. Dette er avtaler om anleggsbidrag som inngås med utbyggingsselskaper slik at fradragsrett for moms kan oppnås. Gjelder utbyggingen av kommunaltekniske anlegg og prosjektene finansieres av refusjoner fra utbyggingsselskapene. Inntektene er noe høyere enn tilsvarende investeringsutgifter på grunn av mindre tidsforskyvinger mellom år.
• Inntekt for å dekke kostnader vedrørende arbeid utført for andre, kr 7,3 millioner.
• Inntekt fra Rogaland brann og redning IKS for ombygging av Sandnes brannstasjon utført i 2011, kr 494 000
• Salg av nedgravde avfallscontainere, kr 4,2 millioner.
• Periodisering av inntekter fra andre kommuner for røntgenutstyr, kr 597 000
• Forskuttering fra Sandnes tomteselskap KF for salg av brannstasjon, kr 10 millioner, og teiger som ikke ble solgt i 2017, kr 2 millioner.
• Frikjøp parkering fra Sandnes eiendomsselskap KF i forbindelse med bygging av nytt rådhus, kr 32 millioner.
• Momskompensasjon for investeringer på kr 31,5 millioner. I tillegg er det kommet inn justeringsinntekt for merverdiavgift, kr 6,3 millioner, ført som refusjon fra staten.
• Statlige overføringer utgjør kr 6,8 millioner. Dette fordeler seg som følger: kr 2,3 millioner til trafikksikring, kr 1,4 millioner til tilrettelegging for økt sykkelbruk, kr 1,8 millioner til ENØK-tiltak, kr 1 million til nettbrett til skoler og kr 300 000 til Myrå bandybane.
• Tilskudd fra sparebankstiftelsen til lekeplasser, kr 500 000
• Sandnes kommune ble tildelt et totalt engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering i 2017 på kr 87,1 millioner. Kr 29,1 millioner av tilskuddet ble brukt til investeringer gjennomført i Sandnes kommune.
Investeringsutgifter 263966 288535 403463 -114928 -28,5%
Investeringsutgiftene økte med kr 24,6 millioner (9,3 prosent) fra 2016.

Hovedtyngden av investeringsprosjektene går over flere år. Hvert enkelt prosjekt styres i henhold til vedtatt totalramme som fastsettes etter forutgående konkurranse. Utgiftene fordeler seg som følger mellom områdene:
• Eiendom - 1 prosent
• Levekår - 2 prosent
• Kommune felles - 5 prosent
• Barnehage og skole - 4 prosent
• Teknisk - 88 prosent

Investeringsutgiftene er kr 117,4 millioner (-28,9 prosent) lavere enn budsjettert. Differansen skyldes mindreforbruk som følge av forskyvning i framdrift i flere prosjekter. Oversikt og detaljer i forhold til prosjekter med forskyvninger i framdrift og mer/-mindreforbruk i forhold til budsjett finnes i oversikten «Videreføring investeringsmidler Sandnes kommune».
Finansieringstransaksjoner (avdragsutgifter, utlån, avsetning til senere år) 959916 881662 1141407 -259746 -22,8%
Finansieringstransaksjoner er redusert med kr 78,3 millioner (8,2 prosent) fra 2016.

Finansieringstransaksjonene fordeler seg som følger:
• Avdrag på startlån, kr 71,7 millioner.
• Utlån, kr 694,3 millioner. Her er kr 235,6 millioner startlån og kr 458,7 millioner konserninternt lån til Sandnes eiendomsselskap KF.
• Egenkapitalinnskudd til pensjonskassene, kr 17,4 millioner.
• Kjøp av resterende aksjer i Nygaardshagen Parkering AS, kr 7,5 millioner
• Avsetning til bundne investeringsfond, kr 90,7 millioner. Dette fordeler seg som følger: kr 18,3 millioner er avsetning til fond for tiltakspakkene 2017, kr 37,4 millioner er satt av på fond til frikjøp parkering, kr 20 millioner til diverse tiltak i 2. perioderapport 2017, og kr 15 millioner er avsatt til ekstraordinær nedbetaling av startlån.

Avviket i forhold til budsjett skyldes hovedsakelig at det er lånt ut mindre til Sandnes eiendomsselskap KF grunnet forsinkelser i investeringsprosjektene.
Finansieringsbehov  1064573 943457 1334938 -391481 -29,3%
Finansiert slik:          
Bruk av lån inkl. Startlån 800296 686023 1033983 -347960  
Bruk av lån inkl. Startlån er på kr 686 millioner.
Mottatt avdrag på utlån 90370 105808 153863 -48055  
Kr 23,9 millioner er avdragsinntekter vedrørende ansvarlig lån til Lyse energi AS og Sandnes tomteselskap KF. Kr 81,9 millioner fra utlån av startlån.
Salg av aksjer og andeler          
Bruk av tidligere års udisponert          
Overføringer fra driftsregnskapet 90781 123136 122802 334  
Overføring fra driftsregnskapet er på kr 123,1 millioner
Bruk av disposisjonsfond 4555 6557 6557 0  
Det er i 2017 brukt kr 6,6 millioner av disposisjonsfond, fordelt på
• kr 210 000 til nye PCer Hana skole
• kr 577 000 til beiteklipper
• kr 2,5 millioner til redskapsbærer/maskin
• kr 347 000 til bil til Byggdrift
• kr 133 000 til arbeidsbrakke til Bydrift
• kr 300 000 til ladepunkter for EL-sykkel
• kr 750 000 til kulvert i Maudlandsveien
• kr 200 000 til sentrum parkeringsanlegg A8
• kr 1,5 millioner til internettløsning i idretts- og svømmehaller
Bruk av ubundne investeringsfond          
Bruk av bundne fond 78571 21934 17734 4200  
• Kr 8,2 millioner gjelder bruk av fond for fullføring av tiltak fra tiltakspakke 2016.
• Kr 8,7 millioner gjelder bruk av GASS fond til gjennomføring av GASS prosjekter.
• Kr 5 millioner til ekstraordinær nedbetaling av startlån
Sum finansiering 1064573 943457 1334938 -391481  
Udekket / udisponert 0 0 0 0  

Teknisk står for den største andelen av investeringsprosjektene med et forbruk på kr 252,9 millioner og et budsjett på kr 353,2 millioner. Utgiftene fordeler seg slik mellom områdene innenfor teknisk:

BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER TEKNISK 2017, MILLIONER KRONER

UTVIKLING I INVESTERINGSUTGIFTER MED FINANSIERING, MILLIONER KRONER

Grafen over viser utgifter til investeringer foretatt i Sandnes kommune og Sandnes eiendomsselskap SK, og finansieringen av disse.

Egenfinansieringen består av mottatte avdrag på ansvarlige lån til Lyse og Sandnes tomteselskap KF, mottatte avdrag på startlån, investeringsinntekter, overføring fra driftsregnskapet og bruk av fond.

Publisert: 28.03.2017 16:53
Sist endret: 27.03.2018 15:08