Interne finanstransaksjoner

 

Interne finanstransaksjoner (bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, bruk og avsetninger til fond samt overføring til investeringsregnskapet) utgjør netto kr 196,7 millioner.

Det er overført kr 123,1 millioner til investeringsregnskapet. Videre er det avsatt
kr 191,1 millioner til disposisjonsfond som hovedsakelig gjelder resultatenhetenes mindreforbruk samt disponering av fjorårets regnskapsmessige mindreforbruk. Det er avsatt kr 104,6 millioner til bundne driftsfond. Årets avsetninger til bundne fond gjelder blant annet avsetning til selvkostfond, Husbankens låne-og støtteordninger og andre bundne tilskuddsmidler. Bruk av tidligere års avsetninger utgjør til sammen kr 222,1 millioner i 2017.

Interne finanstransaksjoner

Regnskap 2016

Regnskap 2017

Budsjett 2017

Avvik

Bruk av avsetninger

   

 

 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

58376

111594

111594

0

Regnskapsmessig mindreforbruk fra 2016 ble disponert i bsak 72/17.

Bruk av disposisjonsfond

108313

74350

60731

13619

For   å finansiere tilleggsbevilgninger i perioderapportene og inndekning av   merforbruk hos virksomhetene ble det i 2017 brukt kr 74,4 millioner av   disposisjonsfond. Dette er en reduksjon på kr 34 millioner fra 2016 (-31,4   prosent).

Bruk av bundne fond

46715

36150

27622

8528

Øremerkede statlige midler settes av til bundne fond når de ikke   blir brukt i det gjeldende regnskapsåret. Når midlene brukes påfølgende år,   inntektsføres midlene som bruk av bundne fond.

Sum bruk av avsetninger

213404

222095

199947

22148

 

 

 

 

 

Avsetninger

 

 

 

 

Overført til investeringsregnskapet

90781

123136

122802

334

I 2017 ble om lag det budsjetterte beløpet på kr 122,8 millioner   overført til investeringsregnskapet.

Avsatt til disposisjonsfond

202777

191076

124967

66109

Avsetning til disposisjonsfond er redusert med kr 11,7 millioner (-5,8 prosent) fra 2016. Avsetning til disposisjonsfond består i hovedtrekk av:

  • kr 16,5 millioner er satt av til merutgifter nytt rådhus.
  • Kr 40 millioner er satt av til Sandnes Ulf stadion.
  • Kr 28 millioner er satt av til kursreguleringsfond.

God økonomistyring i kommunen har i 2017 bidratt til at enhetene har kunnet sette av midler til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond, tilsvarende kr 66 millioner.

Avsatt til bundne fond

25994

104630

106217

-1586

Øremerkede statlige midler settes av til bundne fond når de ikke   blir brukt i det gjeldende regnskapsåret. Når midlene brukes påfølgende år,   inntektsføres midlene som bruk av bundne fond.

Sum avsetninger

319552

418843

353986

64857

 

 

 

 

 

Sum   interne finanstransaksjoner

106148

196748

154039

42709

Publisert: 28.03.2017 16:46
Sist endret: 27.03.2018 15:07