Eksterne finanstransaksjoner

 

Eksterne finanstransaksjoner (består av renter, avdrag og utbytte) viser en netto finansinntekt på kr 113,3 millioner, en økning på kr 21,9 millioner fra 2016. Sammenlignet med justert budsjett gir dette merinntekter på kr 10,9 millioner.

Eksterne finanstransaksjoner

Regnskap 2016

Regnskap 2017

Budsjett 2017

Avvik

Finansinntekter

 

 

 

 

Renteinntekter og utbytte

264524

293726

285644

8082

Renteinntekter og utbytte har økt med kr 29,2 millioner (11 prosent) fra 2016. Bakgrunnen for avvik fra budsjett skyldes høyere likviditet, og dermed høyere renteinntekter enn budsjettert, samt høyere utbytte fra noen av selskapene.

  • Kommunen har mottatt renteinntekter fra bankinnskudd og startlån på kr 45,8 millioner.
  • Fra Sandnes tomteselskap KF mottok kommunen renteinntekter på kr 4,2 millioner.
  • Fra Sandnes Parkering KF mottok kommunen kr 1,1 millioner i utbytte.
  • Fra Lyse energi AS (eierandel 19,53 prosent) mottok kommunen renteinntekter på kr 12,2 millioner og utbytte på kr 93,7 millioner.
  • Fra Sandnes eiendomsselskap KF mottok kommunen kr 109,5 millioner i renteinntekter fra ansvarlig lån.
  • Fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS mottok kommunen utbytte på kr 2,8 millioner.
  • Fra Renovasjonen IKS mottok kommunen utbytte på kr 1 million.
  • Fra Forus Næringspark AS mottok kommunen kr 20 millioner i utbytte.
  • Kommunen har mottatt kr 632 182 i forsinkelsesrenter.
  • Kommunen har en urealisert gevinst på kr 2,9 millioner på midler som er plassert langsiktig

Mottatte avdrag på utlån

97699

119120

121909

-2789

Mottatte avdrag på utlån er økt med kr 21,4 millioner (22 prosent). Dette er mottatte avdrag på konserninterne utlån til Sandnes eiendomsselskap KF med unntak av kr 294 000 som er mottatte avdrag på sosiale lån.

Sum eksterne finansinntekter

362223

412846

407553

5293

 

Finansutgifter

 

 

 

 

Renteutgifter og låneomkostninger

77734

88476

94754

-6278

Renteutgifter og låneomkostninger har økt med kr 10,7 millioner (13,8 prosent) fra 2016.

Avdrag på lån

192516

209953

209953

0

Avdrag på lån er økt med kr 17,4 millioner (9,1 prosent) fra 2016. Dette skyldes den planlagte økningen i lånegjeld fra 2016 til 2017. Låneopptaket har i perioderapportene i 2017 blitt redusert uten at avdragene har blitt tilsvarende redusert.

Utlån

558

1127

500

627

Kommunen har lånt ut kr 1,1 millioner i sosiale lån.

Sum eksterne finansutgifter

270809

299557

305207

5650

 

 

 

 

 

Resultat eksterne finanstransaksjoner

91414

113289

102346

10943

Uten utbytte fra Lyse energi AS ville kommunen hatt en netto finansinntekt på kr 19,5 millioner i 2017.

NETTO FINANSUTGIFTER, TUSEN KRONER

 

Som tabellen viser hadde kommunen netto finansutgifter i 2013 og 2014. I 2015-2017 har kommunen netto finansinntekter. Dette skyldes rente- og avdragsinntekter fra Sandnes eiendomsselskap KF.

 

Publisert: 28.03.2017 16:44
Sist endret: 27.03.2018 15:05