Driftsutgiftene

 

Sandnes kommunes driftsutgifter (eksklusive avskrivninger) består av:

 

Driftsutgiftene økte med kr 319,6 millioner (6,4 prosent) fra 2016 til totalt kr 5 336,4 millioner i 2017. Sammenlignet med budsjett er det et avvik på kr 226,5 millioner. I likhet med driftsinntektene er det også på driftsutgiftene enkelte større avvik.

Driftsutgifter Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Avvik budsjett Prosentvis   avvik  
Lønnsutgifter 2492324 2640087 2585059 55027 2,1 %
Lønnsutgiftene har økt med kr 147,8 millioner (5,9   prosent) fra 2016 til 2017. Dette skyldes lønnsoppgjør, lønnsglidning og nye   stillinger i 2017. I tillegg har kommunen indirekte lønnsutgifter gjennom   blant annet kjøp fra kommunale foretak, interkommunale selskap og private   aktører som private barnehager. Det er i 2017 et merforbruk på kr 55   millioner, tilsvarende 2,1 prosent. Dersom det tas hensyn til at   budsjettavviket på refusjoner av sykelønn og fødselspenger på kr 87,9   millioner kunne vært brukt til å øke lønnsutgiftene, ser en at kommunen i   løpet av året har hatt en del vakante stillinger.
Sosiale utgifter 670097 704867 742522 -37655 -5,1 %
Sosiale utgifter har økt med kr 34,8 millioner,   tilsvarende 5,2 prosent fra 2016 til 2017. Avviket er på kr 37,7 millioner,   tilsvarende 5,1 prosent, og skyldes i stor grad mindreforbruk på pensjon.
Kjøp av varer og tjenester   som inngår i tjenesteproduksjon 506714 548645 426719 121926 28,6 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i   tjenesteproduksjonen har økt med kr 41,9 millioner (8,3 prosent) fra 2016. Avviket i 2017 er på kr 121,9 millioner, tilsvarende 28,6 prosent. Dette   avviket fordeler seg på de fleste av kommunens tjenester. Enhetene har dekket merforbruket innenfor sine rammer.
Kjøp av tjenester som   erstatter tjenesteproduksjon 1162503 1232625 1212423 20201 1,7 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter   egenproduksjon har en økning på kr 70 millioner (6 prosent) fra 2016.   Utgiftene ble kr 20,2 millioner (1,7 prosent) høyere enn budsjettert i 2017,   som i stor grad skyldes høyere kjøp av IVAR enn budsjettert.
Overføringer 302475 327817 258416 69401 26,9 %
Overføringer har økt med kr 25,3 millioner (8,4   prosent) sammenlignet med 2016. Økningen gjelder i hovedsak økonomisk   sosialhjelp. Innenfor overføringene er det et budsjettavvik på kr 69,4   millioner (26,9 prosent). En stor del av budsjettavviket gjelder momskompensasjon   drift som har tilsvarende inntekter. 
Avskrivninger 59378 62848 64695 -1847 -2,9 %
Avskrivninger økte med kr 3,5 millioner (5,8   prosent) sammenlignet med 2016, og skyldes en økning av kommunens   anleggsmidler. Avskrivningene er kr 1,8 millioner (2,9 prosent) lavere enn   budsjettert i 2017. 
Fordelte utgifter/interntsalg -176701 -180508 -179996 -512 -0,3 %
Føringene her gjelder fordeling av utgifter eller inntekter fra internsalg (i forhold til bestiller/utfører) mellom kommunale enheter. Mottaker benytter korrekt art i forhold til den tjenesten som mottas, utførende enhet fører mot kostraart 690. I Sandnes kommune er det i hovedsak teknisk som har en slik utførerrolle og som fører inntekter mot  kostraart 690. 
Sum driftsutgifter 5016790 5336381 5109838 226542 4,4 %
Publisert: 28.03.2017 16:43
Sist endret: 12.04.2018 12:40