Driftsinntektene

 

Sandnes kommunes driftsinntekter består av:

 

De samlede driftsinntektene hadde i 2017 en økning på kr 341,7 millioner eller 6,7 prosent fra 2016. Sammenlignet med budsjett er det brutto merinntekter på kr 330,9 millioner (6,5 prosent) i 2017.

Det er til dels store avvik mellom regnskap og budsjett innenfor de enkelte inntektsartene. Merinntekter har i hovedsak motpost på utgiftssiden og avviket framkommer da det ikke er foretatt tilsvarende balanserte budsjettendringer. I dette avsnittet vil kun hovedavvikene bli kommentert. Resultatenhetene styrer etter netto driftsrammer og kan i hovedsak omdisponere midler etter behov. I avsnittene om tjenesteområdene vil det bli fokusert på avvik i forhold til netto budsjettrammer. 

Driftsinntekter

Regnskap 2016

Regnskap 2017

Budsjett 2017

Avvik budsjett

Prosentvis avvik

Brukerbetalinger

194378

194913

198268

3355

1,7 %

Brukerbetalingene er tilnærmet på samme nivå som 2016, men ligger litt under budsjettet for 2017.

Andre salgs og leieinntekter

405026

422808

391973

-30835

-7,9 %

Andre salgs- og leieinntekter er økt med kr 17,8 millioner (4,4 prosent) fra 2016, og har et avvik sammenlignet med budsjett 2017 på kr 30,8 millioner (7,9 prosent). Dette avviket fordeler seg på mange av kommunens tjenester. Det største avviket er innenfor kommunale avgifter samt tilknytningsavgift som har merinntekter på kr 14,2 millioner.

Overføringer med krav til motytelse

571211

686355

427301

-259055

-60,6 %

Overføringer med krav til motytelse hadde en stor økning fra 2016 på kr 115,1 millioner (20,2 prosent). Sammenlignet med budsjett ble det et avvik på kr 259,1 millioner (60,6 prosent). Budsjettavviket gjelder hovedsakelig

  • refusjoner fra staten på kr 83,7 millioner, som hovedsakelig skyldes høyere refusjon for ressurskrevende brukere enn budsjettert.
  • refusjoner vedrørende sykdom og svangerskap på kr 87,9 millioner
  • momskompensasjon drift (tilsvarende motpost på utgiftssiden) på kr 57,2 millioner

Rammetilskudd fra staten

1496945

1616307

1617634

1327

0,1 %

Rammetilskuddet har hatt en vekst på kr 119,3 millioner (8 prosent) sammenlignet med regnskapet for 2016. Sammenlignet med budsjett er det mottatt kr 1,3 millioner (0,1 prosent) mindre enn budsjettert i 2017. Dette skyldes at kommunen har betalt mer i inntektsutjevning enn budsjettert. Innbyggertilskuddet, skjønnstilskuddet og veksttilskuddet ble som budsjettert. Rammetilskuddet er ytterligere analysert i avsnitt om frie inntekter i kapittel om driftsregnskapet.

Andre statlige overføringer

124696

217499

198603

-18896

-9,5 %

Andre statlige overføringer hadde en vekst på kr 92,8 millioner (74,4 prosent) fra 2016 til 2017. Det er et avvik sammenlignet med budsjett på kr 18,9 millioner, tilsvarende 9,5 prosent. Avviket gjelder i hovedsak høyere statstilskudd til flyktninger.

Andre overføringer

23194

20184

15752

-4432

-28,1 %

Andre overføringer hadde en nedgang på kr 3 millioner fra 2016 (13 prosent). Det er et avvik på kr 4,4 millioner sammenlignet med budsjett, tilsvarende 28,1 prosent. Avviket skyldes i hovedsak refusjon for barn i barnehager i andre kommuner (må ses i sammenheng med kostnadene som er ført på utgiftssiden).

Inntekts- og formuesskatt

2268290

2267326

2245000

-22326

-1,0 %

Skatteinngangen 2017 ble kr 22,3 millioner høyere enn justert årsbudsjett. Dette er på samme nivå som skatteinngangen for 2016 (0 prosent vekst). Skatteinngangen er ytterligere analysert i eget avsnitt under frie inntekter.

Sum driftsinntekter

5083740

5425394

5094531

-330863

-6,5 %

Publisert: 28.03.2017 16:41
Sist endret: 27.03.2018 10:06