Økonomisk resultat

Sandnes kommune fikk i 2017 et netto driftsresultat på kr 265,2 millioner som tilsvarer 4,9 prosent av driftsinntektene. God økonomistyring med mindreforbruk i resultatenhetene, høyere skatt og rammetilskudd enn budsjettert samt høyere tilskudd til ressurskrevende brukere er hovedforklaringene på det gode resultatet. Etter avsetninger og overføring fra drift til investering framkommer et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 68,4 millioner.
Publisert: 28.03.2017 13:27
Sist endret: 04.04.2018 09:54