Sandnes tomteselskap KF

Foretakets formål

  • Foretakets formål er å bidra til å realisere kommunens utbyggingsvirksomhet gjennom å anskaffe og tilrettelegge arealer til byggeklare tomter i Sandnes kommune for bolig, næringsbygg og offentlige bygg, samt tilrettelegge nødvendige arealer til andre offentlige formål, og overdra disse til tomtekjøpere og til kommunen.
  • I tilfeller der foretaket allerede har aktivitet i kommunegrensen med nabokommuner kan foretaket inngå opsjonsavtaler som favner arealer i to eller flere kommuner. Muligheten benyttes i de tilfeller der det er til fordel for en helhetlig utvikling i samsvar med fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Initiativet skal skje i forståelse med nabokommuner, og engasjementet utløses ved invitasjon om samarbeid fra nabokommuner.
  • Foretaket er innenfor sitt arbeidsområde tillagt oppgaven med å være kommunens aktør og pådriver i utviklingen av senterområder og strategisk prioriterte konsernprosjekter i sentrumsutviklingen, særlig fokus har betydningen av å utøve grunneierrollen i konsernet Sandnes kommune.
  • Foretaket kan engasjere seg i virksomhet med relevans for formålet enten selv eller i samarbeid med andre selskaper.
  • Foretaket kan danne datterselskaper når dette er en hensiktsmessig løsning for formålet med virksomheten.

Økonomisk resultat

 

Regnskapet for 2017 avlegges med et resultat på kr 12,7 millioner. Total egenkapital i foretaket er kr 474 millioner.

Driftsregnskap 2016 2017
Driftsinntekter -76147 -257256
Driftsutgifter 77536 241637
Driftsresultat 1389 -15619
Finansposter -10219 2874
Årsresultat -8830 -12745

 

Aktivitet

Foretaket har hatt lav aktivitet i 2016 i egne prosjekter, mens i datterselskaper og tilknyttede selskaper har aktiviteten vært tilnærmet normal. Ved utgangen av 2016 hadde selskapet eierskap i følgende selskap:

 

Selskap

Eierandel

Datter- selskap

Brattebø Gård AS

70,00 %

Kleivane Utviklingsselskap AS

64,50 %

Sandnes Næringsareal AS

60,00 %

Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS

59,60 %

Bærheim Utvikling AS

60,00 %

Bogafjell Vest Utvikling AS

60,00 %

Hammaren Utvikling AS

78,00 %

Kvelluren Næringseiendom AS

100,00 %

Tilknyttede
  selskaper

Nord-Jæren Utvikling Sandnes AS

39,60 %

Sandnes byutvikling AS

9,90 %

Sørbø Hove AS

36,00 %

Austrått Utvikling AS

6,68 %

Vagle Næringspark AS

20,00 %

I samsvar med gjeldende kommuneplan har foretaket utviklet boligområder i hele kommunen, herunder Sørbø Hove, Kleivane, Bogafjell, Austrått, Sviland, Rossåsen, Malmheim, Hommersåk og Høle. Hele Rådhusmarka, med potensial for 250 boliger, ble solgt høsten 2017. Her er det et krav om at 20 prosent av boligene skal tilpasses førstegangsetablerere. Årsproduksjonen 2017 viser at av totalt 360 solgte boliger er 110 boliger solgt gjennom prosjektkonkurranse. Oppnådde priser er fra 10-15 prosent lavere enn markedet og et prosjekt på Rossåsen lå 25 prosent lavere enn markedet.

Det har vært høy aktivitet i havneparken, det nye rådhuset skal være klart for innflytting i desember 2018. Det første boligprosjektet, Ovalen, hadde byggestart i desember 2017 og detaljregulering av hotelltomten, kvartal A7, startet januar 2018. Områdeplan for midtre del av havneparken skal revideres og det planlegges sluttbehandling av denne våren 2018. Kruse Smith Eiendom AS har målsetning om byggestart av det første boligprosjektet deres høsten 2018.

Bane NOR Eiendom eide en tomt i havneparken, innenfor kvartal A8, som tomteselskapet kjøpte i 2017. Formålet med dette kjøpet er å oppføre et offentlig parkeringsanlegg som skal erstatte parkeringsplassene på Ruten. Tomten har også utbyggingspotensial for et administrasjonsbygg til kommunen. Som en del av oppgjøret ble det avtalt at Bane NOR Eiendom overtar en tomt i Håkon 7’s gate som i dag disponeres til parkering. I samsvar med godkjent områdereguleringsplan for Skeiane planlegger Bane NOR Eiendom bygging av en boligblokk med 20 boenheter på tomten.

Rådhuseiendommen ble solgt rett før jul i 2017. Kjøper planlegger for at den gamle delen av rådhuset skal rehabiliteres og leies ut til helserelatert virksomhet. Den «nye» delen av bygget planlegges sanert og erstattet med to til tre nybygg for kontorformål.

Områdeplanen for Ruten ble vedtatt i bsak 63/17 i mai 2017. I planen er det satt av arealer til kollektivterminal, festplass og bypark samt areal til bygg med et utbyggingspotensial på 22 500 m2. Dette gir potensial for å kunne tilby kontorarbeidsplasser til store selskaper, statlige og kommunale virksomheter på et av regionens største kollektivknutepunkt.

På Hesthammer (Hommersåk sentrum) ble et område på 31 dekar regulert til næringsformål i 2017. Opparbeidelse av infrastruktur har startet. Målet er å legge grunnlaget for utvikling av eksiterende samt etablering av nye arbeidsplasser i bydelen. Tilgangen til lokale næringsarealer er en del av samlet strategi om å tilby varierte byggeklare næringsarealer i Sandnes.

En viktig del av tomteselskapets virksomhet er å framskaffe tomter til kommunens eget behov. Det siste året er det arbeidet med følgende prosjekter:

Sted

Formål

Iglemyr

Svømmehall

Bogafjell

Kommunale boliger med personalbase

Figgjo

Kombinert barne- og ungdomsskole

Skaarlia

Avlastningsboliger for barn med funksjonshemming

Brattebø

4 Småhus

Dybingen

2 tomter til småhus

Hakon 7.gate

Kommunale boliger

Sørbø Hove HUP 1

Tomt med plass til 14 - 16 boliger

Sørbø Hove B11

12 boliger

Framtidsutsikter

Foretaket vil i tiden framover ha fokus på å framheve Sandnes som attraktiv næringsadresse. For å lykkes med dette er det viktig at kommunen har tilstrekkelig næringsareal å tilby, både på kort og lang sikt. Etter foretakets vurdering har kommunen sikret tilstrekkelig med tomter til kontorformål i sentrum, havneparken og Skeiane for mange år framover. Men for tomter til arealkrevende virksomheter er situasjonen en annen, dagens reserver vil holde i knappe seks-sju år framover. Erfaringsmessig tar det 10-15 år fra nye næringsområdene kommer inn i kommuneplan til den første virksomheten kan flytte inn. Dersom kommunen skal klare å holde målsetningen om at næringstomter skal være «hyllevare» i Sandnes så haster det med å få større områder disponert til næringsformål. Foretaket har på bakgrunn av dette foreslått at 250 dekar på Foss-Eikeland og 100 dekar på Bærheim disponeres til næringsformål. Dersom dette blir omdisponert til næringsareal vil det sikre kommunen næringsareal i et langt tidsperspektiv. Foss-Eikeland vurderes som særskilt attraktivt da det ligger i nær tilknytning til Vagle og den nye godsterminalen, dette bygger opp under intensjonen om «mer gods på jernbanen».

Tilgangen på varierte næringsarealer, for relokalisering og nyetablering av virksomheter er et viktig verktøy for å kunne gjennomføre fortetting langs bussveien og byomforming i prioritert byutviklingsakse. Å kunne tilby virksomheter som må flyttes, reelle alternativer er et strategisk næringspolitisk valg. Bystyret har gitt foretaket oppgavene med å framskaffe og utvikle disse jamfør eierstrategien. Erfaringene fra denne måten å arbeide på i utviklingen av havneparken er gode.

Det skal satses på transformasjon og fortetting langs bussveien. Et av satsningsområdene er Luravika hvor foretaket, sammen med Bane NOR Eiendom, har gjennomført et mulighetsstudie som viser at området har potensial for inntil 2000 nye boliger tett inntil bussveien. Området er foreslått omdisponert til utbyggingsområde i kommuneplanprosessen.  

Sandnes kommune er en kommune i vekst og med det følger behov for tomter til offentlig formål. Foretaket arbeider tett sammen med Sandnes eiendomsselskap KF, kommunens planavdeling og boligtjenesten for å sikre nok areal i framtiden til disse behovene. Tilrettelegging av egnede tomter for småhus for personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri vil ha særskilt prioritet. Det vil også arbeides konkret med å finne tomt til framtidig sentrumsskole samt en ny svømmehall.

I oppdraget gitt av bystyret skal foretaket også gjennomføre salget av gjenstående kommunale eiendommer innenfor Skeiane planen i Haakon 7’s gate. Salgene omfatter gamle Høyland Sparebank, servicekontorbygget og helsehuset. Disse eiendommene vil bli lagt ut for salg i 2018. 

Administrasjon og styre

Foretaket har åtte fast ansatte, tre kvinner og fem menn. Noen administrative tjenester kjøpes av kommunen i henhold til egne tjenesteavtaler. Foretaket legger vekt på å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven.

Sykefraværet var i 2017 på 0,6 prosent, mot 1,7 prosent i 2016. Sykefraværet i 2017 er ikke registrert å være knyttet til arbeidsforhold. Det er ikke avdekket svakheter ved de ansattes sikkerhet eller arbeidsmiljøet for øvrig.

Foretakets styre består av syv medlemmer, fem folkevalgte representanter og to eksterne. Av disse er det tre kvinner og fire menn. I tillegg har kommunen en representant fra rådmannen som observatør i styremøtene.

Publisert: 29.03.2017 07:34
Sist endret: 27.03.2018 15:50