Sandnes parkering KF

Foretakets formål

Sandnes parkering KF har som formål å

  • være en aktiv og konkurransedyktig leverandør av tjenester som bidrar til vitalisering av byens handels-, service-, kultur- og botilbud
  • videreutvikle parkeringstilbudet og tilgjengelighet til dette ved alene, eller sammen med andre offentlige eller private aktører, å legge til rette for nødvendig antall parkeringsplasser
  • håndheve gitte bestemmelser i tråd med lov, regelverk og gjeldende parkeringspolitikk i henhold til delegert myndighet
  • forvalte parkeringsfondet, som sammen med foretakets overskudd, skal anvendes til forbedringer av parkeringstilbudet

Datterselskapet Sandnes parkeringsdrift AS har som formål å drifte private parkeringsanlegg- og plasser.

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet for foretaket i 2017 avlegges med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2,8 millioner mot kr 1,7 millioner i 2016. Pliktige avsetninger og utbytte til bykassen, kr 1,1 millioner, er avsatt. Likviditeten er god og foretaket har ingen langsiktige lån. Egenkapitalen utgjør kr 54 millioner og kortsiktig gjeld er på kr 5,3 millioner. Langsiktig gjeld er utelukkende pensjonsforpliktelser og utgjør kr 9,4 millioner. Kommunens bundne parkeringsfond, jamfør plan- og bygningslovens § 28-7, 3. ledd om frikjøp parkering, forvaltes i henhold til vedtektene av foretaket. Per 31. desember 2017 utgjør det bundne parkeringsfondet kr 17,8 millioner.

Driftsregnskap 2016 2017
Driftsinntekter -18373 -19871
Driftsutgifter 17591 17901
Brutto driftsresultat -782 -1970
Eksterne finanstransaksjoner -471 -409
Motpost avskrivninger -1366 -1379
Netto driftsresultat -2619 -3758
Interne finanstransaksjoner 932 932
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) -1687 -2826

 Tabell 1

Årsresultatet før skatt og årsoppgjørsdisposisjoner for datterselskapet Sandnes parkeringsdrift AS viser for 2017 et overskudd på kr 16 359, mot et underskudd på kr 21 505 i 2016.

Aktivitet

Også i 2017 har foretaket mistet flere parkeringsplasser. Reduksjonen har først og fremst kommet som en følge av veiprosjektene i sentrum og utleie av veiareal. Dersom Roald Amundsensgate også inkluderes, er det totale bortfallet på om lag 84 offentlige parkeringsplasser. I tillegg har 16 privatregulerte plasser ved Langgaten 74 blitt tatt bort som følge av ombyggingen til barnehage.

Det har tatt tid å venne bilistene til å bruke parkeringshusene i Nygaardshagen og Bystasjonen, men foretaket ser en jevnt stigende tendens som er positiv. Det er fortsatt en utfordring at belegget i disse parkeringshusene er lavt, noe som det arbeides med sammen med eierne av anleggene.

Antallet el-biler øker sterkt, og dette gir økonomiske utslag både i morselskap og datterselskap da el-biler per i dag er fritatt fra parkeringsavgift.

Implementering av nye forskrifter, som ble gjort gjeldende fra og med 1. januar 2017, har vært omfattende, og påvirker også økonomien. Arbeidet har innbefattet å få skiltplaner for sentrum, inkludert alle private områder, samt vilkårsparkeringsplasser og plasser for forflytningshemmede inn i parkeringsregisteret. Sandnes Parkering har gjennomført alle nye pålegg, med unntak av utplassering av flere ladestasjoner. Det er viktig at utplasseringen skjer i nært samarbeid med Planavdelingen og andre avdelinger i kommunen. Arbeidet vil fortsette utover i 2018 for å sikre at alt blir ivaretatt.

Samarbeidet med Sandnes kommunes enheter har vært svært bra, og er en viktig forutsetning for at foretaket skal lykkes.

Foretaket får fortsatt positive tilbakemeldinger fra Time kommune på arbeidet som utføres der. Slikt samarbeid på tvers av kommunegrensene er i samsvar med den nye parkeringsforskriftens intensjon.

Foretaket har behandlet 350 søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Av disse har 187 blitt innvilget, og 163 har fått avslag på søknaden. I alt 18 avslag har blitt klaget inn for kommunens klagenemnd, og av disse fikk ingen medhold i sin klage. Det har vært en sterk økning av slike søknader de siste årene, noe som muligens kan tilskrives planer om nye bomringer. Foretaket administrerer totalt 735 parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Antall ileggelser har hatt en nedgang på om lag 1,4 prosent fra 2016 til 2017, og årsaken antas å skyldes bemanningssituasjonen. Det har vært en økning i antall klager på 21,3 prosent. Økningen i antall klager kan tilskrives betydelig økning i bruk av EasyPark-appen til betaling, hvor feiltasting av registreringsnummer ofte oppgis som årsak. Videre antas det at de økte satsene for kontrollsanksjon og gebyr bidrar til økning i antall klager.  

  2016 2017
Ilagte gebyrer og avgifter 9812 9670
Klager 672 815
Klager i % 6,8 % 8,4%

Tabell 2

Administrasjon og styre

Ved utgangen av 2017 hadde Sandnes parkering KF 13 faste ansatte, hvorav ni er ansatte som trafikkbetjenter og fire i administrative funksjoner. Teknisk fagleder og trafikkbetjent/tekniker kombinerer tekniske vedlikeholdsoppgaver med kontrolloppgaver. Det er i tillegg én fastlønnet og én timelønnet vikar.

Ledergruppen består av daglig leder, administrativ fagleder og teamleder. Foretaket kjøper administrative tjenester fra Sandnes kommune innen regnskap og lønn, IKT, vedlikehold av gategrunn med offentlige parkeringsplasser samt andre områder når dette er mulig og hvor foretaket mottar konkurransedyktige tilbud.

Av foretakets ansatte er syv kvinner og seks menn. Styret i foretaket er sammensatt av fire menn og tre kvinner.

Datterselskapet Sandnes parkeringsdrift AS har ingen ansatte, men kjøper tjenester som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving fra foretaket i henhold til avtale. Økonomien i de to selskapene er strengt adskilt for å sikre at konkurransedirektivet blir ivaretatt.

Sykefraværet i 2017 var på 34,1 prosent, mot 22,1 prosent i 2016. Fraværet er fortsatt høyt og mangelen på nærvær representerer en betydelig utfordring. I en så liten organisasjon vil få langtidssykemeldinger gi et stort statistisk utslag. Det jobbes fortsatt aktivt med å få redusert sykefraværet, og det har blant annet vært avholdt dialogmøter der også legene har deltatt. Foretaket samarbeider nært med HR og HMS-avdelingen i Sandnes kommune, NAV og fagforeningene. Foretaket forsøker å legge forholdene til rette for å kunne utnytte restarbeidsevne hos arbeidstakere som er syke innenfor rammene av det som er mulig ut fra driftsmessige hensyn. Også i 2017 har arbeidet med prosessen knyttet til kommunikasjon fortsatt, og det tyder på at en gradvis forbedring finner sted.

Publisert: 29.03.2017 07:33
Sist endret: 27.03.2018 08:07