Sandnes kunst- og kulturhus KF

Foretakets formål

 

  • Sandnes kunst- og kulturhus KF har som formål å

    • drive og utvikle aktiviteten i Sandnes kulturhus og KINOKINO, herunder å finne sin posisjon og kulturprofil lokalt og regionalt
    • tilby innbyggerne et mangfold av profesjonelle kulturytringer på nasjonalt og internasjonalt nivå, med særlig vekt på musikkteater, dans og nyskapende kunstformidling
    • være en ledende screeningarena og møteplass
    • tilby allsidig utvalg av kunst, film, dans og kulturell aktivitet basert på kvalitetskriterier, med tilbud rettet mot unge og nyetablerte utøvere

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet viser et merforbruk i 2017 på kr 861 926. Investeringsregnskapet er i balanse etter bruk av tidligere års mindreforbruk. Sandnes kunst- og kulturhus KF hadde i 2017 samlede driftsinntekter på kr 29,9 millioner. Salgs- og leieinntekter var på kr 9,6 millioner. Regional arena for samtidsdans (RAS) hadde i 2017 inntekter på kr 3,3 millioner.

Driftsregnskap 2016 2017
Driftsinntekter -29913 -29910
Driftsutgifter 30393 32708
Brutto driftsresultat 480 2798
Eksterne finanstransaksjoner -127 -150
Motpost avskrivninger -1400 -728
Netto driftsresultat -1047 1920
Interne finanstransaksjoner 326 -1058
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) -721 862

Musikalene er flerårige prosjekter hvor utgifter føres fortløpende og billettinntektene føres i det året forestillingene avvikles. Foretaket hadde derfor en forventning om et regnskapsmessig merforbruk i 2017, som har vært varslet i tertialrapportene. Bakgrunnen for dette er musikalen Billy Elliot. Målet er at merforbruket dekkes inn i 2018.

Aktivitet

Publikumsbesøket for 2017 viser en nedgang på Sandnes kulturhus og en oppgang på KINOKINO, sett i forhold til 2016. Det er bevisst holdt igjen på innkjøpte forestillinger til kulturhuset i 2017 for å begrense den økonomiske risikoen i forkant av oppsetning av musikalen Billy Elliot. Dette har slått ut med færre arrangement og færre besøkende i 2017. Dette forventes å ta seg opp igjen i 2018. Andelen egne arrangement på kulturhuset og KINOKINO er svært forskjellig. På kulturhuset er den 38 prosent mens den er 76 prosent på KINOKINO.

Samlet Mål Resultat 2017 Resultat 2016
Antall besøkende 85000 64310 69329
Antall arrangement 300 317 293
Egne arrangement 30 % 59% 37%
Andre arrangører 70 % 41% 63%

 

 Kulturhuset Mål Resultat 2017 Resultat 2016
Antall besøkende 70000 49114 57217
Antall arrangement 200 141 176

 

KINOKINO Mål Resultat 2017 Resultat 2016
Antall besøkende 15000 15196 12112
Antall arrangement 100 176 117

 

Administrasjon og styre

Ved utgangen av 2017 hadde foretaket 15 fast ansatte fordelt på 12,5 årsverk. Av foretakets ansatte er ti kvinner og fem menn. Styret består av tre kvinner og fem menn.

Sykefraværet ble i 2017 på 10,5 prosent mot 4,6 prosent i 2016. Det høye sykefraværet skyldes hovedsakelig langtidssykemeldinger. Langtidssykmeldinger slår sterkt ut på statistikken i en så liten organisasjon.

 

Publisert: 29.03.2017 07:32
Sist endret: 27.03.2018 15:42