Sandnes havn KF

Foretakets formål

Sandnes havn KF har som formål å

  • drive havnen med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte
  • sørge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov
  • legge til rette for rimelig og sikker sjøtransport, regulert av havne- og farvannsloven

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet for foretaket avlegges med et driftsresultat i 2017 på kr 5,2 millioner mot et driftsresultat på kr 4,8 millioner i 2016. Regnskapsmessig resultat etter avsetninger viser et mindreforbruk på kr 931 645 mot kr 4,8 millioner i 2016. Mindreforbruket tilføres foretakets fondsmidler. Sandnes havn KF har i 2017 foretatt investeringer for kr 17,55 millioner.

Driftsregnskap 2016 2017
Driftsinntekter -13 372 -14122
Driftsutgifter 13 482 13653
Brutto driftsresultat 110 -469
Eksterne finanstransaksjoner -1 369 -888
Motpost avskrivninger -3 554 -3875
Netto driftsresultat -4 813 -5232
Interne finanstransaksjoner 0 4300
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) -4 813 -932

Havneforetakets heleide Sandnes havneterminal AS, hadde i 2017 en omsetning på kr 15,5 millioner mot kr 18,3 millioner i 2016. Foreløpig urevidert resultatregnskap viser et underskudd på kr 750 000, mot et underskudd på kr 80 000 i 2016. Flyttingen av havnedriften har medført ekstra kostnader i forbindelse med drift to steder og flytting av gods og utstyr fra indre havn til Somaneset. 2017 har også vært et år med lavere aktivitet i regionen, noe som igjen gir mindre etterspørsel etter terminaltjenester.

Aktivitet

Total godsmengde over de offentlige havneanleggene var i 2017 på 213 114 tonn mot 231 536 tonn i 2016, noe som tilsvarer en reduksjon på 8 prosent. Lavere aktivitet i regionen antas å være hovedårsak til nedgangen. Det meste av havnedriften har flyttet til Somaneset og driften i indre havn trappes stadig ned i takt med at havneparken bygges ut.

Administrasjon og styre

Sandnes havn KF
I Sandnes havn KF er det tre fast ansatte, alle menn. Sykefraværet i havneforetaket var 0 prosent i 2017, som i 2016. Foretaksstyret har syv medlemmer og består av tre kvinner og fire menn. 

Sandnes hevneterminal AS
Sandnes havneterminal AS har 13 fast ansatte. Sykefraværet i 2017 var på 1,2 prosent mot 1,2 prosent i 2016. Dette er meget tilfredsstillende sett i forhold til at laste- og lossearbeid er risikoutsatt arbeid. HMS-arbeid har høy prioritet. Styret har fire medlemmer og består av tre menn og en kvinne.

Publisert: 29.03.2017 07:34
Sist endret: 27.03.2018 15:43