Sandnes eiendomsselskap KF

Foretakets formål

Sandnes eiendomsselskap KF (SEKF) har nå vært operativt i fire år. Formålet med foretaket er å ivareta Sandnes kommunes behov for bygg i form av formålsbygg (skoler, barnehager, helse- og omsorgsbygg), administrasjonsbygg og bygg for andre tjenesteprodusenter. I tillegg omfatter bygningsmassen flere hundre boliger.

Hovedaktivitetene er gjennomføring av bestilte investeringsprosjekter, forvaltning, innleie og avhending av eiendom. Foretaket eier om lag 383 000 m² og leier om lag 39 000 m² bygningsmasse. Kommunen besitter betydelige verdier i egen eiendomsmasse. Dette fordrer at foretaket drives etter forretningsmessige prinsipper for eiendomsforvaltning.

Internleie ble innført for kommunale bygg i 2015. Husleieavtaler skal synliggjøre kostnader, klarlegge roller, bedre arealeffektiviteten og legge til rette for systematisk vedlikehold.

SEKF legger porteføljeprinsipper til grunn for framtidige disposisjoner. Det arbeides mot en variert portefølje bestående av formålsbygg, administrasjonsbygg og boliger.

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk i 2017 på kr 8,2 millioner. Foretaket har i 2017 holdt et høyt aktivitetsnivå og har hatt stort fokus på økonomistyring. Mindreforbruk skyldes høyere leieinntekt fra eksterne leietakere enn budsjettert, samt lavere renteutgifter enn beregnet. Det er et merforbruk innen energiområdet på totalt kr 2,1 millioner. Inndekking for dette merforbruket vil bli søkt i årsoppgjørssaken for 2017.

Driftsregnskap 2016 2017
Driftsinntekter -459400 -534472
Driftsutgifter 345636 411515
Brutto driftsresultat -113764 -122957
Eksterne finanstransaksjoner 192774 229031
Motpost avskrivninger -102843 -114576
Netto driftsresultat -23833 -8502
Interne finanstransaksjoner 18688 338
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) -5145 -8164

 

Aktivitet

Det har i løpet av 2017 vært styrebehandlet 164 saker. De viktigste sakene har vært:

 • Årsberetning og regnskap SEKF
 • Regnskapsmessig rapportering etter regnskapsloven
 • Fortløpende rapportering byggeprosjekt
 • Avleggelse av 23 regnskap for byggeprosjekter
 • Nytt FDV system
 • Rapportering status tiltakspakke 2016
 • Rapportering status tiltakspakke 2017
 • Utleie gamle Vatne skole
 • Strategiplan SEKF
 • Iglemyr Svømmehall
 • Småhus Vatne/Dybingen
 • Ny Figgjo skole, 1- 10
 • Vurderinger etterbruk av Riskatun
 • Salg gamle brannstasjonen
 • Nytt rådhus
 • Energirapportering
 • Ny energiavtale
 • Driftsbudsjett 2018
 • Overlevering av flere bygg som ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral, nytt produksjonskjøkken, foreldreinitiativ II, Rundeskogen boas med flere.

Det har vært gjort et godt arbeid i alle ledd i organisasjonen og hos styret i 2017. Det er entusiasme og stå-på-vilje i organisasjonen.

Status for vedlikehold

Det estimeres per 31. desember 2017 med et vedlikeholdsetterslep på kr 909 millioner. Det skal i løpet av 2018 lages ny tilstandskartlegging for bygningsporteføljen. Midlene til vedlikehold har over tid vært i underkant av 40 prosent av behovet, basert på nøkkeltall for levetidskostnader. Dette tilsier at etterslepet i teorien øker for hvert år. Vedlikeholdsetterslepet er imidlertid redusert de siste årene som følge av rehabilitering av bygg med investeringsmidler, og flere bygg skal i kommende fireårs økonomiplanperiode rehabiliteres eller erstattes.

Utvikling i vedlikeholdsetterslepet fra 2013 og fram til i dag:

Status og tiltak Beløp
Estimert vedlikeholdsetterslep fra 2013 1500000
Økt vedlikeholdsetterslep fra 2014-2017 200000
Reduksjon i vedlikeholdsetterslep som   følge av rehabilitering av bygg med investeringsmidler i perioden 2014-2017 -600000
Gamle bygg erstattet av nybygg -120000
Tiltakspakke 2016, eks mva -29200
Tiltakspakke 2017, eks mva -41600
Beregnet verdietterslep per 31.12.2017 909200

 

Tiltakspakke 2017

I 2017 ble Sandnes kommune tildelt en statlig tiltakspakke for økt aktivitet i næringslivet. Midlene ble fordelt til både drifts- og investeringsprosjekter. SEKF har fått ansvar for en samlet budsjettramme på kr 43,9 millioner. SEKF overførte kr 31,5 millioner til driftsprosjekter og resterende, kr 12,45 millioner, til investeringsprosjekter. I tillegg er det overført kr 1,5 millioner ekstra fra teknisk til SEKF som følge av behov for sikring av et bygg. Midlene har i hovedsak gått til vedlikehold av bygg innen skole- og levekårsområdene. Kr 24,4 millioner ble brukt i løpet av 2017 og kr 21 millioner er satt av på bundet fond for bruk på tiltak som ikke ble ferdigstilte i løpet av 2017, men hvor arbeidene fortløpende pågår.

Administrasjon og styre

Ved utgangen av 2017 var det 25 ansatte i selskapet, 10 kvinner og 15 menn. Foretaket kjøper i tillegg inn tre årsverk til offentlige anskaffelser fra kommunen. Disse har kontorsted i foretakets lokaler. Sykefraværet i 2017 var på 3,2 prosent mot 1,6 prosent i 2016. Økningen i sykefraværet skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger.

Styret består av seks medlemmer, hvorav tre menn og tre kvinner. Det er personlige varamedlemmer, hvor kjønnsfordelingen er tre menn og tre kvinner.

Investeringene

Tabeller, figurer og tekst gjelder investeringer som gjennomføres i Sandnes eiendomsselskap KF. Sandnes kommune bestiller sine byggeprosjekter av eiendomsselskapet.

Hovedoversikt investeringsregnskapet

INVESTERING Regnskap 2016 Regnskap 2017 Årsbudsjett 2017 Avvik budsjett Prosentvis avvik
Investeringsinntekter 282503 307169 328861 -21692 -6,6 %
Investeringsinntektene har økt med kr 24,7 millioner (8,7 prosent) fra 2016. Investeringsinntektene består av
• Inntekter knyttet til salg av kommunale eiendommer, kr 28,1 millioner. Dette fordeler seg som følger: Salg av boliger i foreldreinitiativ II, kr 11,4 millioner, salg av kommunale gjennomgangsboliger i Ullandhauggata 14, Gamle Somavei 12, Eskemyrveien 5 A og B, Jønningheiveien 17B og Sørbøbakken 11, kr 12,4 millioner og salg av prestebolig i Høle 3, kr 4,4 millioner.
• Momskompensasjon på kr 103,8 millioner
• Statlige overføringer på kr 175,2 millioner. Kr 118,5 millioner fra Husbanken til Rundeskogen boas, kr 13,4 millioner fra Husbanken til omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser på Aase gaard og kr 25,7 millioner fra Husbanken til kjøp av boliger innen boligsosial handlingsplan,
• Tilskudd i tiltakspakke for rehabilitering og vedlikehold i 2017 på kr 13,9 millioner

Kompensasjon for merverdiavgift er kr 20,8 millioner lavere enn budsjettert. Dette er på grunn av at investeringsutgiftene ikke har blitt så høye som budsjettert.
Investeringsutgifter 979519 766706 1072321 -305615 -28,5 %
Investeringsutgiftene som ble ført i Sandnes eiendomsselskap KF er redusert med kr 212,8 millioner (21,7 prosent) fra 2016.

Hovedtyngden av investeringsprosjektene går over flere år. Hvert enkelt prosjekt styres i henhold til vedtatt totalramme som fastsettes etter forutgående konkurranse. Utgiftene fordeler seg som følger
• Skolebygg - 15 prosent
• Barnehager - 5 prosent
• Bygg innen levekår - 38 prosent
• Felles kommunale bygg - 30 prosent
• Kultur- og idrettsbygg - 5 prosent
• Miljøtiltak - 7 prosent

Investeringsutgiftene er kr 305,6 millioner (28,5 prosent) lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak forskyvninger i framdriftsplan for flere av prosjektene. Kalkylene i økonomiplanen lages før entrepriseform er valgt. Når entrepriseform velges kan dette påvirke når belastninger i prosjektet kommer uten at dette påvirker sluttkostnad. Noen prosjekter har også fått utsatt oppstart på grunn av manglende godkjenninger eller manglende byggeklare tomter. Videre har en også gjennomført byggeprosjekt med mindreforbruk i forhold til budsjett. Det er for eksempel et betydelig mindreforbruk på brannstasjonen. Det er i 2017 et mindreforbruk på dette prosjektet på kr 90 millioner. Oversikt og detaljer i forhold til prosjekter med forskyvninger og mer-/mindreforbruk i forhold til budsjett finnes i vedlegg XX «Videreføring investeringsmidler eiendom» 
Finansieringstransaksjoner (avdragsutgifter, utlån, avsetning til senere år) 8192 7420 7420    
Det er avsatt kr 7,4 millioner til bundet investeringsfond. Dette er midler fra tiltakspakkene i 2017 som ikke er brukt
i løpet av 2017.  
Finansieringsbehov  705208 466957 750880 -283923 -37,8 %
Finansiert slik:          
Bruk av lån (konserninternt lån) 705208 458708 742688 -283980  
Sandnes eiendomsselskap KF mottar lån fra Sandnes kommune til finansiering av investeringsprosjekter som gjennomføres av eiendomsselskapet. Det konserninterne lånet tilpasses behovet for midler som eiendomsselskapet til enhver tid har for å betale sine utgifter.
Mottatt avdrag på utlån       0  
Salg av aksjer og andeler          
Bruk av tidligere års udisponert          
Overføringer fra driftsregnskapet       0  
Bruk av disposisjonsfond       0  
Bruk av ubundne investeringsfond          
Bruk av bundne fond   8249 8192 57  
Bruk av midler som ble satt på fond for tiltakspakken 2016.
Sum finansiering 705208 466957 750880 -283923  
Udekket / udisponert 0 0 0 0  

BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 2017, MILLIONER KRONER

Byggeprosjektene har et forbruk på kr 979,5 millioner, mens budsjettet var på kr 1216,2 millioner. Utgiftene fordeler seg slik mellom områdene (tall i millioner kr):

De største byggeprosjektene innenfor de ulike områdene har i 2017 vært:

Skolebygg

 • Figgjo skole, forbruk kr 46,9 millioner
 • Utvidelse av Skeiane ungdomsskole, forbruk kr 30 millioner
 • Utvidelse av Buggeland skole, forbruk kr 10,2 millioner

Barnehagebygg

 • Kleivane barnehage, forbruk kr 23,2 millioner

Bygg innen levekår

 • Nytt avlastningssenter med barnebolig i Skaarlia, forbruk kr 63,2 millioner
 • Rundeskogen boas, forbruk kr 26,8 millioner
 • Rusvernet på Soma, forbruk kr 25,9 millioner
 • Boliger til funksjonshemmede på Bogafjell, forbruk kr 23,8 millioner
 • Boligsosial handlingsplan, overtatt 29 boenheter og inngått kjøpekontrakt for ytterligere to for til sammen kr 63 millioner.

Felles kommunale bygg

 • Nytt rådhus, forbruk kr 97,8 millioner
 • Hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp og ambulansestasjon, forbruk kr 60,6 millioner

Kultur- og idrettsbygg

 • Rehabilitering av Riskahallen, forbruk kr 14,9 millioner
 • Iglemyr svømmehall, forbruk 10,8 millioner

Miljø- og enøktiltak

 • Enova program, energibesparende tiltak i bygg, forbruk kr 14,2 millioner
 • Ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg på Lura boas, forbruk kr 9,6 millioner
 • Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg, forbruk kr 8 millioner
Publisert: 29.03.2017 07:36
Sist endret: 03.04.2018 15:07