Tjenesteområdene

Oppvekst skole

Tjenesteområdet skole består av totalt 28 skoler, Altona (ressurssenter for skolene i forhold til håndtering av mobbing og utfordrende elevadferd), senter for flerspråklige barn og unge (FBU - bistår skolene i arbeidet med å innfri minoritetsspråklige elevers rettigheter) og Sandnes læringssenter (voksenopplæring).

Fakta om Sandnesskolen 2015 2016 2017
Barneskoler 21 21 20
Barneskoleelever 6821 7038 7242
Ungdomsskoler 7 7 7
Ungdomsskoleelever 2687 2751 2722
Kombinerte skoler 1 1 1

Oppvekst barn og unge

Tjenesteområdet barn og unge er satt sammen av relativt ulike tjenester rettet mot barn. Det omfatter barnehager, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern, helsestasjonstjenesten og styrket barnehage. 

Fakta om barnehager 2015 2016 2017
Antall kommunale barnehager 25 26 26
Antall private barnehager 41 41 41
Barnehagedekning 87,80 % 88,50 % 87,40 %
Antall barn i barnehager 5014 4928 4896

Levekår

Tjenesteområdet består av fire omsorgsdistrikt, EFF, legevakt, legetjenester, Aktiv kompetansebygging i Sandnes (AKS), boligtjenesten, flyktningenheten, samordning, fysio- og ergoterapi, mestringsenheten og NAV. 

Fakta om sykehjem og hjemmetjenester 2015 2016 2017
Antall omsorgsboliger eldre 52 52 52
Antall sykehjemsplasser 420 420 453
Antall omsorgsboliger for funksjonshemmede 148 149 169
Antall omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser 66 67 64
Antall brukere som får hjemmetjenester 1321 1330 1302
Antall vedtatte brukertimer i hjemmetjenesten per uke 4973 4232 3274
Antall på søkerliste for heldøgnsplass for eldre per 31.12.17 55 34 12
Antall på søkerliste for heldøgnsplass for personer med nedsatt funksjonsevne per 31.12.17 27 21 31

Kultur og byutvikling

Tjenesteområdet kultur- og byutvikling består av følgende enheter: Byggesak, geodata, plan, samfunnsplan, landbruk, kultur, Sandnes bibliotek og Sandnes kulturskole.

Fakta om kultur og byutvikling 2015 2016 2017
Antall behandlede byggesaker 1317 1598 1422
Saksbehandling fradeling av byggeklare tomter 73 dager 61 dager 53 dager
Besøk per kinoforestilling 50 47,5 39,9
Netto driftsutgifter til museer per innbygger 74 76 84

Teknisk

Teknisk består av resultatenhetene bydrift, byggdrift, park, idrett og vei, prosjektstyring, VA-drift, Sandnes matservice og teknisk felles.

Fakta om teknisk 2015 2016 2017
Behandlede meldinger, Meld Feil 3073 2946 3425
Kommunal vei 340 km 345 km 348 km
Leverte måltider til levekår 791332 802568 802376

Organisasjon

Tjenesteområdet organisasjon består av følgende enheter: Dokumentsenter, BHT, IT, HR, politisk sekretariat og servicekontoret.

Fakta om organisasjon 2015 2016 2017
Antall PCer 7200 7287 7221
Antall henvendelser servicekontoret 49134 47567 43990
Gjennomsnittlig svarprosent servicekontoret 87,00 % 92,17 % 95,3 %
Antall lærlinger 83 90 103

Økonomi

Økonomi består av Sandnes kemnerkontor samt enhetene budsjett og analyse, anskaffelser og lønn og regnskap. Økonomi skal gi støttetjenester til alle enhetene i kommunen i form av administrative oppgaver og rådgivning.

Fakta om økonomi 2015 2016 2017
Antall utgående faktura 129168 130550 128839
Antall lønns- og trekkoppgaver 12384 12938 12846
Andel arbeidsgiverkontroller av totalt antall arbeidsgivere 3,40 % 5,00 % 5,00 %
Innkjøp regulert i rammeavtaler (millioner kroner) kr 277 kr 286 kr 295
Publisert: 30.03.2017 09:53
Sist endret: 27.03.2018 15:11