Brukerresultat

Resultatene og responsen fra de ulike brukerundersøkelsene har generelt et positivet resultat. Undersøkelsene er viktige for å videreutvikle kommunens tjenestetilbud.

Oppvekst skole

I Sandnesskolen gjennomføres utdanningsdirektoratets undersøkelser for elever og foresatte årlig.

Elevundersøkelsen

Resultatene viser at en klarer å opprettholde den positive utviklingen en har hatt i Sandnesskolen over tid. Resultatet ligger omtrent på samme nivå som Rogaland fylke og landssnittet. Elevundersøkelsen for 2017-2018 viser kun mindre justeringer på de ulike indikatorene en indikator blir beregnet basert på svarene på flere spørsmål om samme tema i undersøkelsen.

Elevene er fortsatt godt fornøyd med støtten fra både foresatte og lærerne.

Utdanningsdirektoratet endret spørsmålene tilknyttet mobbing høsten 2016. I 2017 kan kommunen derfor sammenligne tall mellom de ulike kullene.

 

Nasjonalt -7.trinn

Rogaland -7.trinn

Sandnes -7.trinn

Nasjonalt -10.trinn

Rogaland -10.trinn

Sandnes -10.trinn

Høst 2016

5,50 %

5,10 %

6,10 %

5,10 %

4,40 %

5,00 %

Høst 2017

5,90 %

5,60 %

5,00 %

5,50 %

4,50 %

3,60 %

Tallene viser at Sandnes kommune har en positiv utvikling i forhold til antall elever som oppgir at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. Tilsvarende tall for Rogaland og nasjonalt viser en økning.

Sandnesskolen har fremdeles en utfordring i forhold til opplevd arbeidsro. Tallene har vist en liten, men positiv utvikling de siste årene. I 2017 har denne utviklingen stagnert. Dette gjelder også nasjonalt. Snittet for elevene i Sandnesskolen ligger fremdeles lavere enn tilsvarende tall for både fylket og nasjonalt. For 2017 ser en at snittet for elevene på 7. trinn er 0,2 under fylket og nasjonalt snitt, og tilsvarende for elevene på 10. trinn er 0,1.

Alle elevene på 5.-10. trinn har deltatt i undersøkelsen, men utviklingen som det refereres til her er basert på besvarelsene fra elevene på 7. og 10. trinn. Dette da utdanningsdirektoratet legger samme utvalg til grunn for tallene som offentliggjøres på www.skoleporten.no

Foreldreundersøkelsen

Undersøkelsens spørsmål omhandler hvordan foreldrene oppfatter læringsmiljøet til sine barn og hvordan samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Svarprosenten var på 46,2 prosent. Dette er en økning fra 2016 og er noe høyere enn tilsvarende tall på nasjonalt nivå.

Resultatene i foreldreundersøkelsen 2017 viser at Sandnesskolen er på samme nivå som i 2016 på de alle fleste områder. På spørsmål om et trygt skolemiljø viser undersøkelsen framgang på oppfølging på en god måte. Foreldrene har også en opplevelse av at mobbing håndteres på en bedre måte enn før. Resultatene samsvarer stort sett med resultatene for landsgjennomsnittet.

Resultatene for SFO ligger på samme nivå som snittet for fylke, og noe under nasjonalt snitt. Over tre år kan vi se en positiv utvikling i foreldrenes syn på SFO. Sandnes kommune skårer rett over snittet når det gjelder aktiviteter i skolens ferier.

Oppvekst barn og unge

I kommunale og private barnehager arrangeres det felles brukerundersøkelse annet hvert år. I november 2016 ble utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse benyttet for første gang. Med marginale forskjeller var resultatet som snittet i Rogaland fylke og nasjonalt. Svarprosent var på 60 prosent. Ny brukerundersøkelse vil bli gjennomført i 2018.

Oppvekst barn og unge har i 2017 hatt fokus på å utvikle tjenesten i tråd med brukernes behov. Dette innebærer blant annet økt involvering av innbyggerne i tjenesteutvikling. Det er besluttet å igangsette et arbeid hvor målet er at barn og unge skal føle seg som de voksnes viktigste samarbeidspartner, gjennom bruk av de ressurser og de systemer som Forandringsfabrikken og Mitt Liv besitter.

Barne- og familieenheten deltar allerede i MITT LIVog har foretatt praksisforbedringer i tråd med erfaringer oginnspill fra tidligere barnevernsbarn tilknyttet Forandringsfabrikken. Dette virksomhetsområdet har også startet opp en flerårig implementering av metodikken Feedbackinformerte tjenester med mål om at tiltak etableres på grunnlag av systematisk tilbakemelding fra brukere.

Levekår

I 2017 har det vært fokus på å øke graden av brukermedvirkning og tilbakemeldinger:

 • Pårørende og brukerperspektivet er premisser i de fag- og temaplanene som er utarbeidet i 2017.
 • «Hva er viktig for deg» skal stilles til brukere av tjenestene.
 • Mestringssenheten har fokus på brukermedvirkning og brukertilbakemeldinger. Det er innført løpende brukertilbakemeldinger ved søknad om forlengelse av tjenestene. I 2017 var 90 prosent av brukerne fornøyd eller svært fornøyd med tjenestene. Enheten har i 2017 jobbet med utvikling med opplæring, rutiner og digital løsning for bruk av FITFeedback informed treatment som gir kvalitetssikret tilbakemelding på individ- og systemnivå fra april 2018.
 • Mestringsenheten har etablert bruker- og pårørendeforum med fire årlige treff. Enheten har ansatt 3 medarbeidere med brukererfaring, og disse bidrar med nyttig og komplementerende kompetanse inn i tjenestene. I 2017 er det gjennomført dialogkonferanse med pårørende som ledd i tjenesteutviklingen og flere avdelinger har gjennomført pårørendesamlinger.
 • I forbindelse med utarbeidelse av omsorgsplanen «En god hverdag – for alle» og rullering av rusmiddel politisk handlingsplan ble det arrangert et dialogmøte der brukerorganisasjoner, politikere og fagfolk møttes og ga innspill til planen.
 • Bruker- og pårørendeforum i mestringsenheten har gitt viktige innspill til utarbeidelsen av plan om psykisk helsearbeid.
 • Det er brukerråd ved alle bo- og aktivitetssentre.
 • Et omsorgsdistrikt tester ut en enkel spørreundersøkelse der pårørende blir bedt om å gi tilbakemeldinger på et nettbrett.
 • VIPS metodikk (personsentrert omsorg) er tatt i bruk på demensavdelinger. Det handler om å ta hensyn til hvordan brukeren opplever sin situasjon og verden rundt seg.
 • NAV har utviklet systematisk brukerevaluering av alle gruppemøter og kurs som gjennomføres. Videre gir deltakere i ulike utviklingsprosjekter tilbakemeldinger som nyttes videre i tjenesteutviklingen. På individnivå vil digitalisering av brukerdialogen styrke brukers eierskap til egne aktivitetsplaner og lette dialog mellom bruker og NAV.
 • Flyktningenheten har etablert brukerråd som sikrer nyttige brukertilbakemeldinger. Alle kurs i introduksjonsordningen blir evaluert av deltakerne, i tillegg til at nybosatte gjennomfører enkle tilbakemeldingsskjema.
 • Årlig informasjonsmøte med foresatte og de som venter på bolig for personer med funksjonsnedsettelser er avholdt.
 • En idedugnad med over 50 deltakere ble avholdt for å kartlegge muligheter rundt tilrettelagte fritidsaktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Kultur og byutvikling                                 

Det har blitt gjennomført en brukerundersøkelse på byggesak i forbindelsen med forvaltningsrevisjon. På planavdelingen har det vært gjennomført brukermedvirkningsprosesser med næringsforeningen med sikte på å innføre bedre system for gjennomføring av planprosesser og økt kvalitet på planer.

Som ledd i arbeidet med ny kommuneplan og sentrumsplan har det vært gjennomført flere medvirkningsprosesser, både gjennom digitale løsninger, samt workshops og dialogmøter med ulike interessentgrupper.

Teknisk

Tjenesten har ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2017.

Økonomi

Økonomi har ikke gjennomført internbrukerundersøkelse i 2017.

 

Publisert: 13.03.2017 13:28
Sist endret: 27.03.2018 15:33