9. Tjenesteområdene

Oversikt tjenesteområdene

Tabellen under viser oppsummering av det økonomiske resultatet etter bruk og avsetninger til disposisjonsfond. Samlet mindreforbruk for tjenesteområdene samt stab, støtte- og fellesutgifter er på kr 46,1 millioner.

Tusen kroner

TJENESTEOMRÅDENE Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik budsjett Prosentvis avvik 
Oppvekst skoler 944303 941199 945537 -4338 -0,5 %
Oppvekst barn og unge 847232 869871 871632 -1761 -0,2 %
Levekår 1241359 1349587 1350794 -1207 -0,1 %
Kultur og byutvikling 146659 152079 155218 -3139 -2,0 %
Delsum tjenestene 3179553 3312736 3323181 -10445 -0,3 %
Teknisk 87956 125790 125534 256 0,2 %
Organisasjon og økonomi 123596 128054 131512 -3458 -2,6 %
Rådmannen og fellesutgifter 218154 218045 250482 -32437 -12,9 %
Delsum stab, støtte- og fellesutgifter 429706 471889 507528 -35639 -7,0 %
Sum 3609259 3784625 3830709 -46083 -1,2 %

Tabell 1

Enkelte resultatenheter har brukt egne disposisjonsfond fra tidligere års avsetninger til å dekke eller redusere merforbruk. Dette utgjør om lag kr 12,2 millioner i 2016 mot kr 3,2 millioner i 2015.

Kommunens økonomireglement forutsetter at resultatenhetene kan få med seg inntil 3 prosent (spesielle regler for teknisk, selvkostområder og enheter med negativ budsjettramme) av netto budsjettramme i mindreforbruk over til neste års budsjett så fremt kommunen totalt sett går med overskudd. Målet med ordningen er å fremme god økonomistyring. Totalt er det foretatt avsetninger til kommunens reservefond på kr 20,7 millioner og kr 44,4 millioner til resultatenhetenes egne disposisjonsfond.

Resultatenheter som har regnskapsmessig merforbruk etter eventuell bruk av fond, må påregne inndragning i etterfølgende årsbudsjett (2017), tilsvarende merforbruket i foregående regnskapsår (2016). Ved spesielle forhold kan bystyret gjøre unntak fra dette.

Oppvekst skoler

Oppvekst skoler har et mindreforbruk på kr 4,3 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Dette utgjør -0,5 prosent målt mot budsjettrammen. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 10,1 millioner.

Tusen kroner

OPPVEKST SKOLER Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik budsjett Prosentvis avvik 
Ordinær grunnskoleopplæring 929256 925543 929881 -4338 -0,5 %
Ordinær grunnskoleopplæring har et mindreforbruk på kr 4,3 millioner etter avsetninger. Alle resultatenheter inklusiv senter for flerspråklige barn og unge (FBU) er tilnærmet i balanse eller har mindreforbruk, og har således utvist god økonomistyring. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 7 millioner.
Voksenopplæring 15047 15656 15656 0 0,0 %
Voksenopplæringen går i balanse etter avsetning til fond på kr 231 000.
Sum 944303 941199 945537 -4338 -0,5 %

Tabell 2

Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år til grunnskolesektoren er redusert fra kr 93 170 i 2015 til kr 90 483 i 2016, og ligger under gjennomsnittet til ASSS-kommunene som er på kr 95 443 per innbygger. Landsgjennomsnittet er på kr 104 893.

NETTO DRIFTSUTGIFTER PER INNBYGGER 6-15 ÅR TIL GRUNNSKOLESEKTOREN

Figur 1

Oppvekst barn og unge

Oppvekst barn og unge har samlet et mindreforbruk på kr 1,8 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Dette utgjør 0,2 prosent målt mot budsjettrammen. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 13 millioner, og bruk av egne disposisjonsfond på kr 4,1 millioner i forbindelse med årsavslutningen.

Tusen kroner

OPPVEKST BARN OG UNGE Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik budsjett Prosentvis avvik 
Barnehager 685464 704466 704024 442 0,1 %
Barnehageområdet inkludert fellesområdet for oppvekst barn og unge har et merforbruk på kr 442 000 etter avsetning til fond. Merforbruket skyldes i stor grad mer i utbetaling for Sandnesbarn med barnehageplass i andre kommuner enn det Sandnes har fått refundert for andre barn med plass i Sandnesbarnehager. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 4,9 millioner.
PPT, BFE og helsestasjonstjenester 161768 165405 167608 -2203 -1,3 %
PPT, BFE og helsestasjonstjenester har et mindreforbruk på kr 2,2 millioner og dette gjelder barnevern. Årsaken til mindreforbruket er lavere utgifter til institusjonsopphold og fosterhjem enn budsjettert. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 4,8 millioner.
Sum 847232 869871 871632 -1761 -0,2 %

Tabell 3

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunale barnehager har økt fra kr 173 991 i 2015 til kr 182 130 i 2016. Gjennomsnittet for ASSS-kommunene er på kr 192 928 og landsgjennomsnittet er på kr 191 557.

KORRIGERTE BRUTTO DRIFTSUTGIFTER I KR PER BARN I KOMMUNAL BARNEHAGE

Figur 2

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet har økt fra kr 74 235 i 2015 til kr 77 243 i 2016. Sammenlignet med ASSS-kommunene har Sandnes lavest kostnad per barn, og ligger langt under snittet på kr 126 564.

NETTO DRIFTSUTGIFTER PER BARN I BARNEVERNET

Figur 3

Levekår

Levekår har et samlet mindreforbruk på kr 1,2 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Dette utgjør 0,1 prosent målt mot budsjettrammen. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 13 millioner, og bruk av egne disposisjonsfond på kr 6,3 millioner i forbindelse med årsavslutningen.

Tusen kroner

LEVEKÅR Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik budsjett Prosentvis avvik 
Levekår felles og samordningstjenester -44498 36755 35878 877 2,4 %
Levekår felles og samordning har et samlet merforbruk på kr 877 000 etter avsetninger. Levekår felles har merforbruket, mens samordning går i balanse. Årsaken til merforbruket er lavere refusjon for ressurskrevende brukere enn budsjettert inntektskrav.
Omsorgstjenestene 759970 638318 638318 0 0,0 %
Omsorgstjenestene er i balanse etter avsetning til fond. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 5,7 millioner. Årsaken til avsetningene er at omsorgstjenestene har oppnådd ønsket økonomisk gevinst av vedtatte innsparinger for 2016, og har startet forberedelsene til ytterligere innsparinger som trer i kraft fra 2017.
Enhet for funksjonshemmede 128961 231583 231583 0 0,0 %
Enhet for funksjonshemmede går i balanse etter avsetninger til eget disposisjonsfond på kr 570 000.
Helse- og rehabiliteringstjenester 213225 236359 237229 -870 -0,4 %
Helse- og rehabiliteringstjenester har et mindreforbruk på kr 870 000 etter avsetninger. Mindreforbruket skyldes legevakt og fysio-/ergoterapi. Det er satt av kr 2,2 millioner til enhetenes disposisjsonsfond.
Sosiale tjenester 183701 206572 207787 -1215 -0,6 %
Sosiale tjenester har et mindreforbruk på kr 1,2 millioner etter avsetninger til egne disposisjonsfond på kr 1,3 millioner. Mindreforbruket skyldes flyktningenheten, mens AKS og NAV har et lite merforbruk.
Sum 1241359 1349587 1350795 - 1208 -0,1 %

Tabell 4

Sandnes brukte i 2016 kr 126 956 i netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger 67 år og over. Dette er en økning på kr 4 752 i forhold til 2015. Sandnes ligger over ASSS-gjennomsnittet som er på kr 118 049 per innbygger. Landsgjennomsnittet er på kr 113 336 per innbygger 67 år og over.

NETTO DRIFTSUTGIFTER PLEIE OG OMSORG PER INNBYGGER 67 ÅR OG OVER

Figur 4

Bidrag til livsopphold har fra 2015 til 2016 økt med kr 7,8 millioner, og bidrag til boutgifter har hatt en økning på kr 3,7 millioner. Dette tilsvarer en økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp på 12,6 prosent fra 2015 til 2016.

ØKONOMISK SOSIALHJELP 2012-2016, MILLIONER KRONER

Figur 5

Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år har hatt en økning på 12,2 prosent, fra kr 1 887 i 2015 til kr 2 118 i 2016. Sandnes ligger overgjennomsnittet til ASSS-kommunene som er på kr 1 860.

NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL ØKONOMISK SOSIALHJELP PER INNBYGGER 20-66 ÅR

Figur 6

Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling har et mindreforbruk på kr 3,1 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 4,1 millioner, og bruk av egne disposisjonsfond på kr 760 000 i forbindelse med årsavslutningen.

Tusen kroner

KULTUR OG BYUTVIKLING Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik budsjett Prosentvis avvik 
Kultur og byutvikling felles 36725 35555 35255 300 0,9 %
Kultur og byutvikling felles har et merforbruk på kr 300 000 etter avsetning av kr 286 000 til eget disposisjonsfond. Merforbruket skyldes korreksjon av regnskapsbilag og vil bli dekket av fond i 2017.
Byutvikling 34747 36145 40811 -4666 -11,4 %
Byutvikling har et mindreforbruk på kr 4,7 millioner etter avsetning på kr 997 000 til egne disposisjonsfond. Kr 3 millioner skyldes mindreforbruk på skattefinansierte tjenester ved planavdelingen. Kr 2,3 millioner søkes videreført til 2017 for å gjøre ferdig overordnede planer under utarbeiding, blant annet kommunedelplan sentrum, områdeplan for Ganddal bydelssenter og områdeplan for Hommersåk bydelssenter. Resterende avvik skyldes i hovedsak permisjoner uten vikar.
Kultur og fritid, bibliotek og kulturskole 75187 80379 79152 1227 1,6 %
Kultur, bibliotek og kulturskole har et merforbruk på kr 1,2 millioner etter avsetning på kr 1,1 millioner til egne disposisjonsfond. Merforbruket gjelder hovedsakelig økt aktivitet.
SUM 146659 152079 155218 -3139 -2,0 %

Tabell 5

Netto driftsutgifter til kultur (omfatter aktivitetstilbud for barn og unge, bibliotek, kino, museer, kunstformidling, idrett, musikk og kulturskole, andre kulturaktiviteter og drift/vedlikehold av kultur- og idrettsbygg/-anlegg) per innbygger har økt fra kr 1 959 i 2015 til kr 2 005 i 2016. Gjennomsnittet for ASSS-kommunene er kr 2 341.

NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL KULTUR PER INNBYGGER

Figur 7

Øvrige områder

Øvrige områder har et samlet mindreforbruk på kr 35,6 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Det er foretatt avsetninger til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond på totalt kr 24,8 millioner, og bruk av egne disposisjonsfond på kr 1 million i forbindelse med årsavslutningen. Mindreforbruket gjelder i hovedsak kommunens fellesutgifter.

Tusen kroner

ØVRIGE OMRÅDER Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik budsjett Prosentvis avvik 
Teknisk 87956 125790 125534 256 0,2 %
Teknisk har et merforbruk på kr 256 000 etter avsetning på kr 3,9 millioner til egne disposisjonsfond. Avviket skyldes selvkostområdet VAR, hvor kostnader på kommunens fellesområde blir tatt med i etterkalkylen. Skattefinansierte tjenester på teknisk har et samlet mindreforbruk på kr 551 000 etter avsetning til fond. Mindreforbruket skyldes i hovedsak merinntekter innenfor Sandnes matservice. Prisene vil bli justert i 2017.
Organisasjon 85829 87013 89409 -2396 -2,7 %
Organisasjon har et samlet mindreforbruk på kr 2,4 millioner etter avsetninger. Mindreforbruket gjelder hovedsakelig vakante stillinger og restriktiv bruk av IT-midler, jamfør samlet digitaliseringssatsning i neste budsjettperiode. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 2,6 millioner.
Økonomi 37767 41041 42103 -1062 -2,5 %
Økonomi har et samlet mindreforbruk på kr 1,1 millioner etter avsetninger. Mindreforbruket gjelder forsinkelse i anskaffelse av nytt innkjøpsovervåking- og kontraktsoppfølgingssystem. Det er foretatt avsetninger til egne disposisjonsfond på totalt kr 1,3 millioner.
Rådmannens stabsenheter 23820 23003 23554 -551 -2,3 %
Rådmannens stabsenheter har et samlet mindreforbruk på kr 551 000 etter avsetninger. Mindreforbruket skyldes ubesatte stillinger og lavere forbruk av ekstern bistand. Stram styring av utgifter til informasjonstiltak både hos næringssjefen og kommunikasjon har også bidratt til mindreforbruket. Det er foretatt avsetninger til eget disposisjonsfond på totalt kr 738 000.
Eiendom 77894 90807 95616 -4809 -5,0 %
Mindreforbruket på kr 4,8 millioner skyldes mindre utbetalt internhusleie som følge av forsinkelser i ferdigstillelse av nye bygg.
Kommunens fellesutgifter 95558 84159 111236 -27077 -24,3 %
Kommunens fellesområde viser samlet et mindreforbruk på kr 27,1 millioner, etter avsetning til eget disposisjonsfond på kr 3,6 millioner.
• Kommunens lønnsreserven hadde et mindreforbruk på kr 7,3 millioner i 2016. Dette skyldes at lønnsoppgjøret for 2016 ble lavere enn budsjettert.
•Pensjonsområdet hadde et mindreforbruk på om lag kr 28,3 millioner. Samlet avvik på pensjon, inklusiv avvik på de enkelte enhetene, er for 2016 totalt kr 6,6 millioner. Sandnes kommune har per 31.12.2016 et akkumulert positivt premieavvik på pensjon på kr 275 millioner, noe som er en reduksjon på om lag kr 23 millioner sammenlignet med 2015. I 2016 ble det avsatt kr 45 millioner til pensjonsfondet, totalt er fondet på kr 142,5 millioner ved utgangen av 2016. Fondet burde vært på samme nivå som akkumulert premieavvik, for å forebygge at økende amortisering medfører reduksjon i tjenestene i årene framover.
• Fellesområdets prosjekter gikk i null.
• AFP og seniortiltak hadde et merforbruk på kr 520 000.
Politisk virksomhet 20882 20076 20076 0 0,0 %
Politisk virksomhet gikk i balanse etter bruk av disposisjonsfond på kr 534 000 til reise og kursvirksomhet for nye medlemmer i utvalgene.
SUM 429706 471889 507528 -35639 -7,0 %

Tabell 6

Publisert: 28.03.2017 16:57
Sist endret: 05.04.2017 12:19