7. Investeringene

 

Tabeller, figurer og tekst gjelder investeringer i Sandnes kommune. Byggeprosjekter bestilles hos Sandnes eiendomsselskap KF. Oversikt over investeringene som er gjennomført i Sandnes eiendomsselskap KF er beskrevet i kapittel 10 Kommunale foretak, Sandnes eiendomsselskap KF.

Hovedoversikt investeringsregnskapet

Investering

Regnskap 2015

Regnskap 2016

Budsjett 2016

Avvik

Prosentvis avvik ifht budsjett

Investeringsinntekter

296687

159308

146535

12773

8,7%

Investeringsinntektene er redusert med kr 137,4 millioner (-46,3 prosent) fra 2015. Investeringsinntektene består hovedsakelig av:

• Inntekter knyttet til avgiftsbehandlingsprosjektene på kr 88,4 millioner, beløpet inkluderer justeringsmva. Dette er noe lavere enn tilsvarende investeringsutgifter på grunn av mindre tidsforskyvinger mellom år. Avtaler om avgiftsbehandling inngås med utbyggingsselskaper slik at fradragsrett for moms kan oppnås. Dette gjelder utbyggingen av kommunaltekniske anlegg. Prosjektene finansieres av refusjoner fra utbyggingsselskapene.

• Inntekt for å dekke kostnader vedrørende arbeid utført for andre på kr 17,9 millioner.

• Salg av nedgravde avfallscontainere på kr 3,5 millioner.

• Momskompensasjon for investeringer på kr 28 millioner. I tillegg er det kommet inn justeringsinntekt for merverdiavgift, kr 5,6 millioner, ført som refusjon fra staten.

• Statlige overføringer utgjør kr 5,6 millioner (kr 460 000 til kjøp av areal på Lifjell til friluftsformål og kr 5 millioner fra belønningsordning).

• Sandnes kommune ble tildelt et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering i 2016 på kr 53,9 millioner. Kr 9,8 millioner til investeringer gjennomført i Sandnes kommune.

Investeringsutgifter

430770

263966

389629

-125663

-32,3%

Investeringsutgiftene hadde en reduksjon på kr 166,8 millioner (-38,7 prosent) fra 2015. Reduksjonen skyldes at Sandnes eiendomsselskap KF nå har avsluttet investeringer som var påbegynt og skulle sluttføres innenfor kommunen sitt regnskap. Nye, store byggeprosjekter gjennomføres nå i eiendomsselskapet.

Hovedtyngden av investeringsprosjektene går over flere år. Hvert enkelt prosjekt styres i henhold til vedtatt totalramme som fastsettes etter forutgående konkurranse. Utgiftene fordeler seg som følger mellom områdene:

• Eiendom - 6 prosent

• Levekår - 1 prosent

• Kommune felles - 4 prosent

• Barnehage og skole - 2 prosent

• Teknisk - 87 prosent

 

Investeringsutgiftene er kr 125,7 millioner (-32,3 prosent) lavere enn budsjettert.

• Differansen skyldes mindreforbruk som følge av forskyvning i framdrift i flere prosjekter.

Finansieringstransaksjoner (avdragsutgifter, utlån, avsetning til senere år)

740787

959916

1240295

-280379

-22,6%

Finansieringstransaksjoner er økt med kr 219,1 millioner (29,6 prosent) fra 2015, og skyldes hovedsakelig overføring av konserninternt lån på kr 705,2 millioner til Sandnes eiendomsselskap KF. Overføring av konserninternt lån var i 2015 på kr 467,8 millioner.

Finansieringstransaksjonene fordeler seg som følger:

• Avdrag på startlån, kr 81,3 millioner.

• Utlån, kr 849,3 millioner (kr 144,1 millioner til startlån og kr 705,2 millioner er konserninternt lån til Sandnes eiendomsselskap KF).

• Egenkapitalinnskudd til pensjonskassene, kr 12,3 millioner.

• Avsetning til bundne investeringsfond, kr 17 millioner (kr 8,2 millioner er avsetning til fond for tiltakspakke 2016, kr 3,7 millioner er avsetninger for GASS-prosjekter og kr 5 millioner er avsatt til ekstraordinær nedbetaling av startlån).

Avviket skyldes forsinkelser i investeringsprosjektene og at det er lånt ut kr 30,9 millioner mindre i startlån enn budsjettert. Ubrukte midler til startlån avsettes til eget fond.

Finansieringsbehov

874870

1064573

1483389

-418816

-28,2%

Finansiert slik:

 

 

 

 

 

Bruk av lån inkludert startlån

638013

800296

1186619

-386323

 

Bruk av lån inkludert startlån er på kr 800,3 millioner

Mottatt avdrag på utlån

97517

90370

143863

-53493

 

Kr 24,7 millioner i avdragsinntekter vedrørende ansvarlig lån til Lyse energi AS, Sandnes tomteselskap KF og Vagle næringspark. Kr 65,7 millioner fra utlån av startlån.

Overføringer fra driftsregnskapet

93272

90781

90781

0

 

Overføring fra driftsregnskapet er på kr 91 millioner.

Bruk av disposisjonsfond

1068

4555

4555

0

 

Det er i 2016 brukt kr 4,6 millioner av disposisjonsfond, fordelt på

• kr 750 000 til biler til byggdrift og Sandnes matservice

• kr 900 000 til Skateanlegg Bogafjellhallen

• kr 250 000 til AiR leilighet Skeianetunet

• kr 400 000 til ombygging Vagleleiren

• kr 2 millioner til nytt produksjonskjøkken Vatne

• kr 250 000 til renholdsutstyr Giskehallen

Bruk av bundne fond

45000

78571

57571

21000

 

• Kr 21 millioner gjelder bruk av fond for startlån.

• Kr 57,6 millioner gjelder bruk av GASS fond til gjennomføring av GASS prosjekter.

Sum finansiering

874870

1064573

1483389

-418816

 

Udekket / udisponert

0

0

0

0

 

Tabell 1

Teknisk står for den største andelen av investeringsprosjektene med et forbruk på kr 228,2 millioner og et budsjett på kr 320,8 millioner. Utgiftene fordeler seg slik mellom områdene innenfor teknisk:

BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER TEKNISK 2016, MILLIONER KRONER

 

Figur 1

UTVIKLING I INVESTERINGSUTGIFTER MED FINANSIERING, MILLIONER KRONER

Figur 2

Grafen over viser utgifter til investeringer foretatt i Sandnes kommune og Sandnes eiendomsselskap SK, og finansieringen av disse. Tallene for 2015 er endret fra årsrapport 2015 da disse kun gjaldt Sandnes kommune.

Egenfinansieringen består av avdragsinntekter, investeringsinntekter, overføring fra driftsregnskapet, bruk av fond, inntekter på ansvarlige lån til Lyse og Sandnes tomteselskap KF med videre.

Publisert: 28.03.2017 16:53
Sist endret: 30.03.2017 14:47