6. Interne finanstransaksjoner

 

Interne finanstransaksjoner (bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, bruk og avsetninger til fond samt overføring til investeringsregnskapet) utgjør netto kr 106,1 millioner.

Det er overført kr 90,8 millioner til investeringsregnskapet. Videre er det avsatt kr 202,8 millioner til disposisjonsfond som hovedsakelig gjelder resultatenhetenes mindreforbruk samt disponering av fjorårets regnskapsmessige mindreforbruk. Det er avsatt kr 26 millioner til bundne driftsfond. Årets avsetninger til bundne fond gjelder blant annet avsetning til selvkostfond, Husbankens låne- og støtteordninger og andre bundne tilskuddsmidler, blant annet regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering. Bruk av tidligere års avsetninger utgjør til sammen kr 213,4 millioner i 2016.

Tusen kroner

Interne finanstransaksjoner

Regnskap 2015

Regnskap 2016

Budsjett 2016

Avvik

Bruk av avsetninger

 

 

 

 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

68581

58376

58376

0

Regnskapsmessig mindreforbruk fra 2015 ble disponert i bsak 42/16.

Bruk av disposisjonsfond

62625

108313

101574

6739

For å finansiere tilleggsbevilgninger i perioderapportene og inndekning av merforbruk hos resultatenhetene ble det i 2016 brukt kr 108,3 millioner av disposisjonsfond. Dette er en økning på kr 45,7 millioner fra 2015 (73 prosent).

Bruk av bundne fond

44323

46715

29173

17542

Øremerkede statlige midler settes av til bundne fond når de ikke blir brukt i det gjeldende regnskapsåret. Når midlene brukes påfølgende år, inntektsføres midlene som bruk av bundne fond.

Sum bruk av avsetninger

175529

213404

189123

24281

 

 

 

 

 

Avsetninger

 

 

 

 

Overført til investeringsregnskapet

93272

90781

90781

0

I 2016 ble det budsjetterte beløpet på kr 90,8 millioner overført til investeringsregnskapet.

Avsatt til disposisjonsfond

143064

202777

137278

65499

Avsetning til disposisjonsfond økte med kr 59,7 millioner (41,7 prosent) fra 2015. Avsetning til disposisjonsfond består i hovedtrekk av:
• Kommunen har mottatt kr 20 millioner i utbytte fra Forus Næringspark AS hvor kr 19 millioner har blitt satt på fond.
• Kr 32,3 millioner av tilskudd fra regjeringen er satt av til rulleskianlegg i Melsheia.
• Kr 45 millioner har blitt satt av til pensjonsfond.
• Kr 20 millioner er satt av til rentekostnadsfond.


God økonomistyring i kommunen har i 2016 bidratt til at enhetene har kunnet sette av midler til kommunens reservefond og egne disposisjonsfond, tilsvarende kr 65,1 millioner.

Avsatt til bundne fond

30428

25994

23349

2645

Øremerkede statlige midler settes av til bundne fond når de ikke blir brukt i det gjeldende regnskapsåret. Når midlene brukes påfølgende år, inntektsføres midlene som bruk av bundne fond.

Sum avsetninger

266764

319552

251408

68144

 

 

 

 

 

Sum interne finanstransaksjoner

91235

106148

62285

43863

Tabell 1

Publisert: 28.03.2017 16:46
Sist endret: 05.04.2017 11:58