1. Hovedoversikter

 

Hovedoversikt driftsregnskap Regnskap 2016 Budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015
Driftsinntekter        
Brukerbetalinger 194378 195211 173271 181756
Andre salgs- og leieinntekter 405026 386232 381239 417263
Overføringer med krav til motytelse 571211 386235 185647 579109
Rammetilskudd 1496945 1489600 1455000 1387990
Andre statlige overføringer 124696 108406 92871 97063
Andre overføringer 23194 17810 5554 26563
Skatt på inntekt og formue 2268290 2210400 2275000 2173529
Eiendomsskatt - - - -
Andre direkte og indirekte skatter - - - -
Sum driftsinntekter 5083740 4793894 4568582 4863272
         
Driftsutgifter        
Lønnsutgifter 2492324 2457755 2415978 2397677
Sosiale utgifter 670097 682159 702853 648895
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 506714 434576 373202 430582
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1162503 1164682 1152944 1166364
Overføringer 302475 238084 205381 278280
Avskrivninger 59378 68453 64953 55415
Fordelte utgifter -176701 -157106 -248673 -115871
Sum driftsutgifter 5016790 4888603 4666638 4861342
         
Brutto driftsresultat 66950 -94710 -98056 1930
         
Finansinntekter        
Renteinntekter og utbytte 264524 258349 230212 265402
Mottatte avdrag på utlån 97699 101271 101271 91687
Sum eksterne finansinntekter 362223 359620 331483 357089
         
Finansutgifter        
Renteutgifter og låneomkostninger 77734 74813 95463 84830
Avdrag på lån 192516 192312 192312 179053
Utlån 558 500 500 941
Sum eksterne finansutgifter 270809 267625 288275 264823
         
Resultat eksterne finanstransaksjoner 91414 91995 43208 92266
         
Motpost avskrivninger 59378 65000 65000 55415
Netto driftsresultat 217743 62285 10152 149611
         
Interne finanstransaksjoner        
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 58376 58376 - 68581
Bruk av disposisjonsfond 108313 101574 2120 62625
Bruk av bundne fond 46715 29173 18193 44323
Sum bruk av avsetninger 213404 189123 20313 175529
         
Overført til investeringsregnskapet 90781 90781 22153 93272
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - -
Avsatt til disposisjonsfond 202777 137278 -1050 143064
Avsatt til bundne fond 25994 23349 9362 30428
Sum avsetninger 319552 251408 30465 266764
         
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 111594 - - 58376

Tabell 1

Hovedoversikt investeringsregnskap Regnskap 2016 Budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015
Inntekter        
Salg av driftsmidler og fast eiendom 116 - - 8247
Andre salgsinntekter 3580 - - -
Overføringer med krav til motytelse 122006 97121 44718 209827
Kompensasjon for merverdiavgift 28046 43664 - 35651
Statlige overføringer 5560 5750 5750 37647
Andre overføringer - - - 5315
Renteinntekter og utbytte - - - -
Sum inntekter 159308 146535 50468 296687
         
Utgifter        
Lønnsutgifter - - - -
Sosiale utgifter - - - -
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 232133 375023 322819 352471
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 3067 6000 - 342
Overføringer 28766 8606 1319980 77938
Renteutgifter og omkostninger 0 - - 19
Fordelte utgifter - - - -
Sum utgifter 263966 389629 1642799 430770
         
Finanstransaksjoner        
Avdrag på lån 81350 121004 120000 98883
Utlån 849272 1096339 175000 574158
Kjøp av aksjer og andeler 12341 12300 12300 32586
Dekning av tidligere års udekket - - - -
Avsatt til ubundne investeringsfond - - - -
Avsatt til bundne investeringsfond 16952 10652 - 35160
Sum finansieringstransaksjoner 959916 1240295 307300 740787
         
Finansieringsbehov 1064573 1483389 1899631 874870
Dekket slik:        
Bruk av lån 800296 1186619 1732415 638013
Salg av aksjer og andeler - - - -
Mottatte avdrag på utlån 90370 143863 145063 97517
Overført fra driftsbudsjettet 90781 90781 22153 93272
Bruk av tidligere års udisponert - - - -
Bruk av disposisjonsfond 4555 4555 - 1068
Bruk av bundne driftsfond - - - -
Bruk av ubundne investeringsfond - - - -
Bruk av bundne investeringsfond 78571 57571 - 45000
         
Sum finansiering 1064573 1483389 1899631 874870
Udekket/udisponert - - - -

Tabell 2

Hovedoversikt balanseregnskap Regnskap 2016 %-andel Regnskap 2015 %-andel
EIENDELER        
         
Anleggsmidler        
Faste eiendommer og anlegg 3114721 19 % 3009989 20 %
Utstyr, maskiner og transportmidler 79843 0 % 78771 1 %
Utlån 1321942 8 % 1263867 9 %
Konserninterne langsiktige fordringer 4894510 30 % 4193483 28 %
Aksjer og andeler 377360 2 % 365019 2 %
Pensjonsmidler 4477780 28 % 4337076 29 %
Sum anleggsmidler 14266156 88 % 13248206 89 %
         
Omløpsmidler        
Kortsiktige fordringer 266632 2 % 264317 2 %
Konserninterne kortsiktige fordringer 29842 0 % 71847 0 %
Premieavvik 275278 2 % 298247 2 %
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1333722 8 % 955732 6 %
Sum omløpsmidler 1905474 12 % 1590143 11 %
         
SUM EIENDELER 16171629 100 % 14838349 100 %
         
EGENKAPITAL OG GJELD        
         
Egenkapital        
Disposisjonsfond 446924 3 % 365791 2 %
Bundne driftsfond 82347 1 % 103068 1 %
Ubundne investeringsfond 6010 0 % 6010 0 %
Bundne investeringsfond 37017 0 % 98635 1 %
Regnskapsmessig mindreforbruk 111672 1 % 58454 0 %
Kapitalkonto 4315043 27 % 4056740 27 %
Endring i regnskapsprinsipp - 0 % -8776 0 %
Sum egenkapital 4999014 31 % 4679923 32 %
         
Langsiktig gjeld        
Pensjonsforpliktelser 5210056 32 % 4976992 34 %
Sertifikatlån 2904000 18 % 3483000 23 %
Andre lån 2258514 14 % 900735 6 %
Konsernintern langsiktig gjeld 10000 0 % 10000 0 %
Sum langsiktig gjeld 10382570 64 % 9370727 63 %
         
Kortsiktig gjeld        
Annen kortsiktig gjeld 742295 5 % 782766 5 %
Konsernintern kortsiktig gjeld 47750 0 % 4933 0 %
Sum kortsiktig gjeld 790045 5 % 787699 5 %
         
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 16171629 100 % 14838349 100 %
         
MEMORIAKONTI        
Ubrukte lånemidler 431458   179261  
Motkonto for memoriakontiene -431458   -179261  

Tabell 3

Publisert: 13.03.2017 13:23
Sist endret: 30.03.2017 14:42