5. Eksterne finanstransaksjoner

 

Eksterne finanstransaksjoner (består av renter, avdrag og utbytte) viser en netto finansinntekt på kr 91,4 millioner, en reduksjon på kr 852 000 mot 2015. Sammenlignet med justert budsjett gir dette mindreinntekter på kr 581 000.

Tusen kroner

Eksterne finanstransaksjoner

Regnskap 2015

Regnskap 2016

Budsjett 2016

Avvik

Finansinntekter

 

 

 

 

Renteinntekter og utbytte

265402

264524

258349

6175

Renteinntekter og utbytte er tilnærmet uendret fra 2015. Bakgrunnen for avvik fra budsjett skyldes høyere likviditet, og dermed høyere renteinntekter enn budsjettert.
• Kommunen har mottatt renteinntekter fra bankinnskudd og startlån på kr 43,9 millioner.
• Fra Sandnes tomteselskap KF mottok kommunen renteinntekter på kr 4,6 millioner.
• Fra Lyse energi AS (eierandel 19,53 prosent) mottok kommunen renteinntekter på kr 13,7 millioner og utbytte på kr 82 millioner.
• Fra Sandnes eiendomsselskap KF mottok kommunen kr 95,6 millioner i renteinntekter fra ansvarlig lån.
• Fra SF Kino Stavanger/Sandnes AS mottok kommunen utbytte på kr 2,1 millioner.
• Fra Renovasjonen IKS mottok kommunen utbytte på kr 500 000.
• Fra Forus Næringspark AS mottok kommunen kr 20 millioner i utbytte.

Mottatte avdrag på utlån

91687

97699

101271

-3572

Mottatte avdrag på utlån har økt med kr 6 millioner (6,6 prosent). Dette er mottatte avdrag på konserninterne utlån til Sandnes eiendomsselskap KF med unntak av kr 511 574 som er mottatte avdrag på sosiale lån.

Sum eksterne finansinntekter

357089

362223

359620

2603

 

Finansutgifter

 

 

 

 

Renteutgifter og låneomkostninger

84830

77734

74813

2921

Renteutgifter og låneomkostninger er redusert med kr 7 millioner (8,4 prosent) fra 2015.

Avdrag på lån

179053

192516

192312

204

Avdrag på lån er økt med kr 13 millioner (7,5 prosent) fra 2015. Dette skyldes den planlagte økningen i lånegjeld fra 2015 til 2016. Låneopptaket har i perioderapportene i 2016 blitt redusert uten at avdragene har blitt tilsvarende redusert.

Utlån

941

558

500

58

Kommunen har lånt ut kr 558 077 i sosiale lån.

Sum eksterne finansutgifter

264823

270809

267625

3184

 

 

 

 

 

Resultat eksterne finanstransaksjoner

92266

91414

91995

-581

Tabell 1

Uten utbytte fra Lyse energi AS ville kommunen hatt en netto finansinntekt på kr 9,4 millioner i 2016.

 NETTO FINANSUTGIFTER, TUSEN KRONER

Figur 1

Som figuren viser hadde kommunen netto finansutgifter i perioden 2012-2014. I 2015 og 2016 har kommunen netto finansinntekter. Dette skyldes rente- og avdragsinntekter fra Sandnes eiendomsselskap KF.

Publisert: 28.03.2017 16:44
Sist endret: 05.04.2017 11:56