4. Driftsutgiftene

 

Sandnes kommunes driftsutgifter (eksklusive avskrivninger) består av:

Figur 4.9

 

Driftsutgiftene økte med kr 155,4 millioner (3,2 prosent) fra 2015 til totalt kr 5 017 millioner i 2016. Sammenlignet med budsjett er det et avvik på kr 128,2 millioner. I likhet med driftsinntektene er det også på driftsutgiftene enkelte større avvik.

Tusen kroner

Driftsutgifter

Regnskap 2015

Regnskap 2016

Budsjett 2016

Avvik budsjett

Prosentvis avvik 

Lønnsutgifter

2397677

2492324

2457755

34569

1,4 %

Lønnsutgiftene har økt med kr 94,6 millioner (3,9 prosent) fra 2015 til 2016. Dette skyldes lønnsoppgjør, lønnsglidning og nye stillinger i 2016. I tillegg har kommunen indirekte lønnsutgifter gjennom blant annet kjøp fra kommunale foretak, interkommunale foretak og private aktører som private barnehager. Det er et merforbruk på kr 34,6 millioner, tilsvarende 1,4 prosent. Dersom det tas hensyn til at budsjettavviket på refusjoner av sykelønn og fødselspenger på kr 109 millioner kunne vært brukt til å øke lønnsutgiftene, ser en at kommunen i løpet av året har hatt en god del vakante stillinger.

Sosiale utgifter

648895

670097

682159

-12062

-1,8 %

Sosiale utgifter har økt med kr 21,2 millioner, tilsvarende 3,3 prosent fra 2015 til 2016. Avviket er på kr 12 millioner, tilsvarende 1,8 prosent, og skyldes i stor grad mindreforbruk på pensjon.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon

430582

506714

434576

72138

16,6 %

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen har økt med kr 76,1 millioner (17,7 prosent) fra 2015. Avviket er på kr 72,1 millioner, tilsvarende 16,6 prosent. Dette avviket fordeler seg på de fleste av kommunens tjenester. Enhetene har dekket merforbruket innenfor sine rammer.

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon

1166364

1162503

1164682

-2179

-0,2 %

Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon har en reduksjon på kr 3,9 millioner (0,3 prosent) fra 2015. Utgiftene ble tilnærmet som budsjettert (avvik på 0,2 prosent) i 2016.

Overføringer

278280

302475

238084

64391

27,0 %

Overføringer har økt med kr 24,2 millioner (8,7 prosent) sammenlignet med 2015. Økningen gjelder i hovedsak økonomisk sosialhjelp. Innenfor overføringene er det et budsjettavvik på kr 64,4 millioner (27 prosent). En stor del av budsjettavviket gjelder momskompensasjon drift som har tilsvarende inntekter.

Avskrivninger

55415

59378

68453

-9075

-13,3 %

Avskrivninger økte med kr 4 millioner (7,2 prosent) sammenlignet med 2015, og skyldes en økning av kommunens anleggsmidler. Avviket er på kr 9,1 millioner, tilsvarende 13,3 prosent.

Fordelte utgifter

-115871

-176701

-157106

-19595

-12,5 %

Fordelte utgifter er utgifter som først blir midlertidig plassert en plass før de blir endelig fordelt til rett funksjon (Rapporteringsforskriften §§ 4 og 5). De fordelte utgiftene har økt med kr 60,8 millioner (52,5 prosent) fra 2015. Avviket er på kr 19,6 millioner (12,5 prosent), og fordeler seg på de fleste av kommunens tjenester.

Sum driftsutgifter

4861342

5016790

4888603

128187

2,6 %

Tabell 1

Publisert: 28.03.2017 16:43
Sist endret: 30.03.2017 15:07