2. Driftsregnskapet

Brutto driftsresultat

I 2016 ble brutto driftsresultat (differansen mellom brutto driftsinntekter og driftsutgifter, og viser resultatet av driften før finansposter) positivt med kr 67 millioner, mens det i 2015 var kr 1,9 millioner. Det positive brutto driftsresultatet i 2016 skyldes i hovedsak god økonomistyring i resultatenhetene samt høyere skatt og rammetilskudd enn budsjettert. Korrigert for avskrivninger er brutto driftsresultat i 2016 positivt med kr 126,3 millioner, mens det i 2015 var kr 57,3 millioner.

Tusen kroner

Hovedtall driftsregnskap 2012 2013 2014 2015 2016
Brutto driftsresultat 61090 118453 125662 1930 66950

Tabell 1

I 2012 og 2013 var veksten i driftsinntektene høyere enn veksten i driftsutgiftene. Dette skyldes i hovedsak at Sandnes kommune i 2012 og 2013 hadde en skattevekst på henholdsvis 9,2 prosent og 10,2 prosent. I 2014 var skatteveksten på 4,3 prosent, og dette medførte at veksten i driftsinntektene ble redusert med 3,5 prosentpoeng fra 2013.

I 2015 var skatteveksten på 2,9 prosent. Veksten i driftsinntektene ble dermed lavere enn veksten i driftsutgiftene. Innføring av internhusleie forklarer 5,1 prosentpoeng av økningen i driftsutgiftene på 8,4 prosent. Uten økning i internhusleien ville økningen i driftsutgiftene vært på 3,3 prosent, noe som var lavere enn økningen i driftsinntektene.

Skatteveksten fra 2015 til 2016 ble på 4,4 prosent. Veksten i driftsinntektene ble på 4,5 prosent, mens veksten i driftsutgiftene ble på 3,2 prosent. Reduksjoner som følge av omstillingsprosjektet og god økonomistyring i resultatenhetene bidro til lavere vekst i driftsutgiftene enn tidligere år.

DRIFTSUTGIFTER OG INNTEKTER, PROSENTVIS ENDRING

Driftsutgifter og inntekter, prosentvis endring

Figur 1

Netto driftsresultat

For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning, har teknisk beregningsutvalg anbefalt at netto driftsresultat (Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt.) i prosent av inntektene er minst 1,75 prosent. Netto driftsresultat ble på kr 217,7 millioner for bykassen i 2016, og utgjør 4,3 prosent av kommunens driftsinntekter. Opprinnelig budsjettert netto driftsresultat for 2016 var på 0,2 prosent. Sandnes kommune har store investeringsbehov framover, og bør ha en høy egenfinansiering av investeringene. Det er derfor nødvendig at netto driftsresultat holder seg høyere enn det anbefalte nivået på 1,75 prosent.

Tusen kroner

 

2012

2013

2014

2015

2016

Netto driftsresultat

115

165

123

150

218

Netto driftsresultat korrigert for momskompensasjon investering

64

85

123

150

218

Tabell 2

De kommunale foretakene har i tillegg et netto driftsresultat på kr 41,1 millioner. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, inkludert de kommunale foretakene, utgjør 5,1 prosent.

Figuren under viser regnskapstall for perioden 2012-2016, mens perioden 2017-2020 viser prognosen i økonomiplan 2017-2020. Netto driftsresultat for alle landets kommuner samlet ble positivt med 3,8 prosent i 2016. Dette er en økning fra fjoråret, da netto driftsresultat for alle kommunene var positivt med 2,8 prosent.

NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTENE

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene

Figur 2

Gjennomsnittlig netto driftsresultat for ASSS-kommunene eksklusiv Oslo ble på 4,7 prosent i 2016, men det er store forskjeller mellom kommunene.

NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTENE, ASSS-KOMMUNENE

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, asss-kommunene

Figur 3

Regnskapsmessig resultat

Regnskapet for Sandnes kommune viser et regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 på kr 111,6 millioner for bykassen. Dette mindreforbruket kan disponeres i 2017. De kommunale foretakene har til sammen et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 21,2 millioner.

REGNSKAPSRESULTAT (BYKASSEN) MILLIONER KRONER

Regnskapsresultat (bykassen) millioner kroner

Figur 4

Konsernregnskap

Tabellene under viser oppsummert hovedoversikt for bykassen og for konsernet . Her kan laste ned fullstendig hovedoversikt (inkludert de kommunale foretakene). De konserninterne artene er eliminert (elimineringsartene som angitt i veileder om rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunale selskap i KOSTRA). De konserninterne artene er arter som gjelder kjøp og salg av tjenester og overføringer mellom kommunen og de kommunale foretakene. I balansen er det gjeld og fordringer mellom kommunen og de kommunale foretakene som er eliminert.

Hovedoversikt driftsregnskap Sandnes kommune Sum konsern
Sum driftsinntekter 5083740 5108057
Sum driftsutgifter 5016790 4928541
Brutto driftsresultat 66950 179516
Sum eksterne finansinntekter 362223 176389
Sum eksterne finansutgifter 270809 265562
Resultat eksterne finanstransaksjoner 91414 -89173
Netto driftsresultat 217743 258884
Sum bruk av avsetninger 213404 217911
Sum avsetninger 319552 344006
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 111594 132789

Tabell 3

Hovedoversikt investeringsregnskap Sandnes kommune Sum konsern
Sum inntekter 159308 524084
Sum utgifter 263966 1324030
Sum finansieringstransaksjoner 959916 265287
Finansieringsbehov 1064573 1065233
Sum finansiering 1064573 1065233
Udekket/udisponert - -

Tabell 4

Hovedoversikt balanseregnskap Sandnes kommune Sum konsern
EIENDELER    
Sum anleggsmidler 14266156 15455241
Sum omløpsmidler 1905474 2471477
SUM EIENDELER 16171629 17926718
EGENKAPITAL OG GJELD   -
Sum egenkapital 4999014 6423276
Sum langsiktig gjeld 10382570 10446566
Sum kortsiktig gjeld 790045 1056877
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 16171629 17926718
MEMORIAKONTI   -
Ubrukte lånemidler 431458 431458
Motkonto for memoriakontiene -431458 -431458

Tabell 5

Frie inntekter

Kommunens frie inntekter består av skatt og rammetilskudd. De frie inntektene kan kommunen disponere fritt, uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Inntektene blir fordelt til kommunene og fylkeskommunene gjennom inntektssystemet. I 2016 ble de frie inntektene kr 65,2 millioner høyere enn justert budsjett i 2016.

Tusen kroner

Frie inntekter 2016

Regnskap 2015

Regnskap 2016

Budsjett 2016

Avvik

Vekst 2015-2016

%-vis vekst 2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

Skatt

2173510

2268290

2210400

57890

94780

4,4 %

 

 

 

 

 

 

 

Rammetilskudd og skjønnstilskudd

 

 

 

 

 

 

Innbyggertilskudd  

1497371

1539719

1539719

0

42348

 

Skjønnstilskudd

4087

2700

2700

0

-1387

 

Veksttilskudd

46195

53146

53146

0

6951

 

Inntektsutjevning

-159663

-98620

-105965

7345

61043

 

Sum rammetilskudd og skjønnstilskudd

1387990

1496945

1489600

7345

108955

7,8 %

 

 

 

 

 

 

 

Sum skatt og rammetilskudd

3561500

3765235

3700000

65235

203735

5,7 %

Tabell 6

Skatteinngangen i 2016 ble kr 57,9 millioner høyere enn justert budsjett (i sak om perioderapport per 30.04.2016 ble skatteanslaget redusert med kr 64,6 millioner, og skatteinngangen for 2016 er kr 6,7 millioner lavere enn opprinnelig budsjett) og viser en vekst på 4,4 prosent fra 2015. Skatteveksten for landet ble 9,7 prosent for kommunene. Årsaken til skatteveksten i Sandnes for 2016 skyldes i stor grad innbetalinger knyttet til 2015 som korrigert fordelingsoppgjør og marginoppgjør.

Alle ASSS-kommunene (Bærum, Stavanger, Oslo, Kristiansand, Bergen, Drammen, Tromsø, Trondheim, Fredrikstad, Sandnes) hadde vekst i skatt per innbygger i 2016 sammenlignet med fjoråret. Sandnes og Stavanger hadde den laveste skatteveksten per innbygger på henholdsvis 2,7 prosent og 2,2 prosent. Det viser at nedgangen i oljenæringen og høyere arbeidsledighet fører til lavere skatteinngang i vår region enn i resten av landet. Den høyeste veksten per innbygger var i Bærum med 14,7 prosent.

Samlet skattevekst for kommunene ble på 9,7 prosent mot en anslått vekst på 6,4 prosent (RNB). Dette skyldes blant annet at personlige skatteytere foretok en tilpasning til skattereformen 2016 ved å ta ut store utbytter i 2015. Økningen i nasjonal skatteinngang medførte også lavere skatteutjevning for Sandnes kommune.

SKATTEVEKST 2015-2016, ASSS-KOMMUNENE SAMMENLIGNET MED SKATTEVEKST PER INNBYGGER

Skattevekst 2015-2016, asss-kommunene sammenlignet med skattevekst per innbygger

Figur 5

Den lokale skattesvikten i Sandnes og Stavanger representerer en viktig utfordring for kommunen i årene framover. Høyere arbeidsledighet de nærmeste årene, og tilhørende lavere inntektsnivå, krever at kommunen i tiden framover tilpasser utgiftene til det lavere inntektsnivået. Det forventes ikke at skatteinngangen kommende år vil bli like høye som i 2016.

Rammetilskudd

Skatteinngangen må ses i sammenheng med den inntektsutjevnende delen i rammetilskuddet. Akkumulert inntektsutjevning for Sandnes knyttet til skatteinngangen for 2016 ble på kr 98,6 millioner, mot justert budsjett på kr 105,9 millioner. Det positive avviket på kr 7,3 millioner skyldes at skatteinntektene i Sandnes økte mindre enn landsgjennomsnittet.

Innbyggertilskuddet, skjønnstilskuddet og veksttilskuddet ble som budsjettert. Samlet er det dermed kr 7,3 millioner i merinntekter sammenlignet med budsjett for rammetilskuddet.

SKATT PER INNBYGGER (LØPENDE KRONER)

Skatt per innbygger (løpende kroner)

Figur 6

Skatt per innbygger (ved måling av skatt per innbygger benyttes innbyggertallet per 1. januar i budsjettåret) har i perioden 2012 til 2016 økt med 11,8 prosent for Sandnes. For landet har veksten i perioden vært på 19,8 prosent. De siste årene har skatt per innbygger nærmet seg landsnivået. Sandnes kommune hadde i 2016 skatteinntekter på 105,5 prosent av landsgjennomsnittet. Sandnes hadde en økning i skatt per innbygger fra 2015 til 2016, og endte på kr 30 317.

SKATTEINNTEKTER PER INNBYGGER I SANDNES I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET

Skatteinntekter per innbygger i Sandnes i prosent av landsgjennomsnittet.

Figur 7

SKATT PER INNBYGGER

Skatt per innbygger

Figur 8

Publisert: 28.03.2017 13:28
Sist endret: 21.04.2017 12:43