3. Driftsinntektene

 

Sandnes kommunes driftsinntekter består av:

Figur 1   

De samlede driftsinntektene hadde i 2016 en økning på kr 220,5 millioner eller 4,5 prosent fra 2015. Sammenlignet med budsjett er det brutto merinntekter på kr 290 millioner (6 prosent) i 2016.

Det er til dels store avvik mellom regnskap og budsjett innenfor de enkelte inntektsartene. Merinntekter har i hovedsak motpost på utgiftssiden og avviket framkommer da det ikke er foretatt tilsvarende balanserte budsjettendringer. I dette avsnittet vil kun hovedavvikene bli kommentert. Resultatenhetene styrer etter netto driftsrammer og kan i hovedsak omdisponere midler etter behov. I avsnittene om tjenesteområdene vil det bli fokusert på avvik i forhold til netto budsjettrammer.

 

Tusen kroner

Driftsinntekter       

Regnskap 2015

Regnskap 2016

Budsjett 2016

Avvik budsjett

Prosentvis avvik 

Brukerbetalinger

181756

194378

195211

833

0,4 %

Brukerbetalingene hadde en vekst på kr 12,6 millioner (6,9 prosent) fra 2015, og ble tilnærmet som budsjettert i 2016.

Andre salgs og leieinntekter

417263

405026

386232

-18794

-4,9 %

Andre salgs- og leieinntekter hadde en reduksjon fra 2015 på kr 12,2 millioner (2,9 prosent), og et avvik sammenlignet med budsjett på kr 18,8 millioner (4,9 prosent). Dette avviket fordeler seg på mange av kommunens tjenester. Byggdrift og renovasjon har de høyeste avvikene med henholdsvis kr 8,5 millioner og kr 5,9 millioner høyere inntekter enn budsjettert.

Overføringer med krav til motytelse

579109

571211

386235

-184975

-47,9 %

Overføringer med krav til motytelse hadde en reduksjon fra 2015 på kr 7,9 millioner (1,4 prosent).

Sammenlignet med budsjett ble det et avvik på kr 185 millioner (47,9 prosent). Budsjettavviket gjelder hovedsakelig

• refusjoner vedrørende sykdom og svangerskap på kr 109 millioner

• momskompensasjon drift (tilsvarende motpost på utgiftssiden) på kr 48,3 millioner

Rammetilskudd fra staten

1387990

1496945

1489600

-7345

-0,5 %

Rammetilskuddet har hatt en vekst på kr 109 millioner (7,8 prosent), sammenlignet med regnskapet for 2015. Sammenlignet med budsjett er det mottatt kr 7,3 millioner (0,5 prosent) i merinntekter som gjelder inntektsutjevning (må sees i sammenheng med skatteinngangen). Innbyggertilskudd, skjønnstilskudd og veksttilskudd ble som budsjettert.

Andre statlige overføringer

97063

124696

108406

-16290

-15,0 %

Andre statlige overføringer hadde en vekst på kr 27,6 millioner (28,5 prosent) fra 2015 til 2016. Det er et avvik sammenlignet med budsjett på kr 16,3 millioner, tilsvarende 15 prosent. Avviket gjelder i hovedsak høyere statstilskudd til enslige mindreårige og spillemidler enn det som var budsjettert.

Andre overføringer

26563

23194

17810

-5384

-30,2 %

Andre overføringer hadde en nedgang på kr 3,4 millioner fra 2015 (12,7 prosent). Det er et avvik på kr 5,4 millioner sammenlignet med budsjett, tilsvarende 30,2 prosent. Avviket skyldes blant annet høyere overføringer til kulturområdet enn budsjettert.

Inntekts- og formuesskatt

2173529

2268290

2210400

-57890

-2,6 %

Skatteinngangen 2016 ble kr 57,9 millioner høyere enn justert årsbudsjett. Dette er kr 94,8 millioner høyere enn skatteinngangen for 2015, og tilsvarer en vekst på 4,4 prosent. Skatteinngangen er ytterligere analysert i eget avsnitt.

Sum driftsinntekter

4863272

5083740

4793894

-289846

-6,0 %

 Tabell 1

 

 

Publisert: 28.03.2017 16:41
Sist endret: 30.03.2017 15:13