8. Balansen

Langsiktig lånegjeld

Langsiktig lånegjeld eksklusiv startlån og pensjonsforpliktelser har fra 2015 til 2016 økt med kr 683 millioner, tilsvarende 19,5 prosent. Økningen skyldes i hovedsak det høye investeringsnivået i 2016. Ubrukte lånemidler per 31.12.2016 var på kr 431,5 millioner.

LANGSIKTIG LÅNEGJELD EKSKLUSIV STARTLÅN, MILLIONER KRONER

Figur 1

Netto lånegjeld 

Renter og avdrag på kommunens lån finansieres av driftsinntektene. Netto lånegjeld defineres som langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser fratrukket totale utlån (inklusiv startlån og ansvarlig lån fra Lyse) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene ble i 2016 på 67,3 prosent. I 2016 har nøkkeltallet steget med 6,6 prosentpoeng fra 2015.

NETTO LÅNEGJELD I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTENE

Figur 2

Arbeidskapital

Arbeidskapitalen er definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er den kapitalen som er disponibel til investeringer og innkjøp. Dette nøkkeltallet gir en beskrivelse av handlingsrommet til kommunen. Denne bør være positiv, slik at det er nok langsiktig kapital til å finansiere kommunens anleggsmidler. Ved utgangen av 2016 utgjør arbeidskapitalen kr 1 115 millioner, en økning på 39,1 prosent sammenlignet med 2015. Dette skyldes i hovedsak høyere bankinnskudd i 2016 enn i 2015.

ARBEIDSKAPITAL, MILLIONER KRONER

Figur 3

Likviditetsgrad

Likviditetsgraden forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser, og er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Normen for god likviditetsgrad 1 er at omløpsmidler delvis bør være finansiert av langsiktig kapital. Omløpsmidlene bør derfor være større enn den kortsiktige gjelden. Normtallet på god likviditet er satt til 2.

Likviditetsgrad 2 består av de mest likvide omløpsmidlene (kasse, bank) sett i forhold til kortsiktig gjeld. Normen for god likviditetsgrad 2 er at de mest likvide omløpsmidlene bør være minst like store som kortsiktig gjeld, altså 1. Likviditetssituasjonen i Sandnes kommune er god og oppfyller måltallene for god likviditet.

År Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2
2012 1,5 0,8
2013 1,7 1,0
2014 2,3 1,4
2015 2,0 1,2
2016 2,4 1,7

Tabell 1

Soliditet

Soliditet er et uttrykk for kommunens evne til å tåle framtidig underskudd eller tap. Når man vurderer soliditet ser man på hvor stor andel av kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital og hvor stor andel som er finansiert med lånte midler. Egenkapitalandelen sier noe om hvor mye egenkapital det er i forhold til kommunens eiendeler.

  2012 2013 2014 2015 2016
Egenkapitalandel 28,2% 27,8% 28,9% 31,5% 30,9%

Tabell 2

I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke satt bestemte krav med hensyn til hvor stor gjeldsgrad, likviditetsgraden eller egenkapitalandel bør være. Man bør imidlertid være oppmerksom på utviklingen i disse indikatorene over tid. Betydelige låneopptak over tid vil forverre soliditeten og kan føre til svekket nivå på tjenesteproduksjonen. I perioden 2012-2016 har egenkapitalandelen vært jevn, men fra 2012 til 2016 har den økt med 2,7 prosentpoeng.

Hovedoversikt balanse

Balansen viser verdien av kommunens eiendeler per 31.12.2016, og hvordan eiendelene er finansiert med henholdsvis egenkapital og gjeld. Kommunens eiendeler er bokført med kr 16,2 milliarder ved utgangen av 2016.

Tusen kroner

  Regnskap 2015 Regnskap 2016 Endring
Eiendeler      
Anleggsmidler 13 248 206 14 266 156 1 017 949
Verdien av anleggsmidler har økt med kr 1 018 millioner (7,7 prosent) fra 2015 til 2016.
• Økning i aktiverte investeringer med fradrag for avgang og avskrivninger utgjør kr 105,8 millioner.
• Konserninterne langsiktige fordringer har økt med kr 701 millioner.
• Pensjonsmidlene har økt med kr 140,7 millioner.
Omløpsmidler 1 590 143 1 905 474 315 331
De samlede omløpsmidlene er økt med kr 315 millioner (19,8 prosent) fra 2015 til 2016. De kortsiktige fordringene som består av kundefordringer og fordringer mot kommunale foretak og interkommunale selskap, er redusert med kr 39,7 millioner. Det akkumulerte premieavviket er redusert med kr 23 millioner til kr 275 millioner.

Likviditeten (bankinnskudd) utgjorde kr 1 334 millioner per 31.12.2016, en økning på kr 378 millioner (39,5 prosent) siden 2015. Det var kr 431 millioner i ubrukte lånemidler ved årets slutt.
Sum eiendeler 14 838 349 16 171 629 1 333 280
       
Egenkapital og gjeld      
Egenkapital 4 679 923 4 999 014 319 091
Bokført egenkapital var ved utgangen av 2016 på kr 4 999 millioner, en økning på kr 319 millioner (6,8 prosent) sammenlignet med 2015.

Sandnes kommune hadde ved utgangen av 2016
• kr 447 millioner på disposisjonsfond. Disposisjonsfondene gjelder blant annet pensjonsfond, reservefond, infrastruktur/ sentrumstiltak/samferdselstiltak samt disposisjonsfond for kommunens resultatenheter. Resultatenhetenes regnskapsmessige mindreforbruk over tid har gjort det mulig å bygge opp disposisjonsfond.
• kr 82 millioner på bundne driftsfond. De bundne driftsfondene består blant annet av selvkostfond, kompetansemidler til skoler og helsepersonell og ulike kulturmidler.
• kr 6 millioner i ubundne investeringsfond og er på samme nivå som fjoråret.
• kr 37 millioner i bundne investeringsfond.
• Kapitalkonto på kr 4,3 milliarder representerer resten av egenkapitalen. Det henvises til noter i årsregnskapet for ytterligere forklaringer.

Regnskapsmessig mindreforbruk for 2016 er tilført egenkapitalen med kr 111,6 millioner. Disponering av det regnskapsmessige mindreforbruket vedtas i bystyret i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet i 2016.
Langsiktig gjeld 9 370 727 10 382 570 1 011 843

Langsiktig gjeld har økt fra kr 9 370 millioner i 2015 til kr 10 383 millioner i 2016, en økning på 10,8 prosent. Langsiktig lånegjeld eksklusiv startlån og pensjonsforpliktelser har økt med 19,5 prosent til kr 4 193 millioner i 2016.


Langsiktig lånegjeld (ekskl. startlån og pensjonsforpliktelser) per innbygger er kr 55 539 per 31.12.2016.

Kortsiktig gjeld 787 699 790 045 2 346
Kortsiktig gjeld er økt fra kr 787,7 millioner i 2015 til kr 790 millioner i 2016, en økning på 0,3 prosent.
Sum egenkapital og gjeld 14 838 349 16 171 629 1 333 280
Memoriakonto 0 0 0
Ubrukte lånemidler 179 261 431 458  
Motkonto til memoriakontiene -179 261 -431 458  

Tabell 3

Fondsbeholdning

Total fondsbeholdning har vært tilnærmet uendret fra 2015 til 2016.

FONDSBEHOLDNING, MILLIONER KRONER

Figur 4

Publisert: 28.03.2017 16:55
Sist endret: 05.04.2017 12:12