3. Økonomisk resultat

Sandnes kommune fikk i 2016 et netto driftsresultat på kr 217,7 millioner som tilsvarer 4,3 prosent av driftsinntektene. God økonomistyring med mindreforbruk i resultatenhetene samt høyere skatt og rammetilskudd enn budsjettert er hovedforklaringene på det gode resultatet. Etter avsetninger og overføring fra drift til investering framkommer et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 111,6 millioner.
Publisert: 28.03.2017 13:27
Sist endret: 30.03.2017 15:03