4. Sandnes tomteselskap KF

Foretakets formål

 • Foretakets formål er å bidra til å realisere kommunens utbyggingsvirksomhet gjennom å anskaffe og tilrettelegge arealer til byggeklare tomter i Sandnes kommune for bolig, næringsbygg og offentlige bygg, samt tilrettelegge nødvendige arealer til andre offentlige formål, og overdra disse til tomtekjøpere og til kommunen.
 • I tilfeller der foretaket allerede har aktivitet i kommunegrensen med nabokommuner kan foretaket inngå opsjonsavtaler som favner arealer i to eller flere kommuner. Muligheten benyttes i de tilfeller der det er til fordel for en helhetlig utvikling i samsvar med fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Initiativet skal skje i forståelse med nabokommuner, og engasjementet utløses ved invitasjon om samarbeid fra nabokommuner.
 • Foretaket er innenfor sitt arbeidsområde tillagt oppgaven med å være kommunens aktør og pådriver i utviklingen av senterområder og strategisk prioriterte konsernprosjekter i sentrumsutviklingen, særlig fokus har betydningen av å utøve grunneierrollen i konsernet Sandnes kommune.
 • Foretaket kan engasjere seg i virksomhet med relevans for formålet enten selv eller i samarbeid med andre selskaper.
 • Foretaket kan danne datterselskaper når dette er en hensiktsmessig løsning for formålet med virksomheten.

Økonomisk resultat

Total egenkapital i foretaket er kr 473,1 millioner. Regnskapet for 2016 avlegges med et resultat på kr 8,8 millioner.

Tusen kroner

Driftsregnskap 2015 2016
Driftsinntekter -263536 -76147
Driftsutgifter 229361 77536
Driftsresultat -34175 1389
Finansposter -23172 -10219
Årsresultat -57347 -8830

Tabell 1

Aktivitet

Foretaket har hatt lav aktivitet i 2016 i egne prosjekter, mens i datterselskaper og tilknyttede selskaper har aktiviteten vært tilnærmet normal. Ved utgangen av 2016 hadde selskapet eierskap i følgende selskap:

Selskap Eierandel
Brattebø Gård AS 70,00 %
Kleivane Utviklingsselskap AS 64,50 %
Sandnes Øst Utvikling AS 60,00 %
Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS 59,60 %
Bærheim Utvikling AS 60,00 %
Bogafjell Vest Utvikling AS 60,00 %
Hammaren Utvikling AS 78,00 %
Nord-Jæren Utvikling Sandnes AS 39,60 %
Kvelluren Næringseiendom AS 34,00 %
Sandnes byutvikling AS 9,90 %
Sørbø Hove AS 36,00 %
Austrått Utvikling AS 6,68 %
Vagle Næringspark AS 20,00 %
Vagle Blå AS 20,00 %
Vagle Grøn AS 20,00 %

Tabell 2

I 2016 har boligmarkedet vært krevende, og de ulike datterselskapene/tilknyttede selskapene har hatt særskilt fokus på risikobildet. 

 • Kleivane Utvikling AS har valgt å selge tomt til 60 leiligheter direkte til Bate uten å gå i prosjektkonkurranse for å redusere markedsrisikoen.
 • Tomter til totalt 173 boliger ble solgt i 2016, mot 138 i 2015. Foretaket har utviklet boligområder i hele kommunen, herunder Sørbø Hove, Kleivane, Bogafjell, Austrått, Sviland, Rossåsen, Malmheim, Hommersåk og Høle.
 • Foretaket har i samarbeid med Bate og Husbanken utarbeidet et konsept etter leie til eie modellen. Dette vil bidra til at flere unge med liten egenkapital vil få adgang til å eie egen bolig på sikt. På Hommersåk vil 24 små leiligheter bli lagt ut for salg i 2017.
 • Det har vært høy aktivitet i Havneparken. Det første bygget, Havnespeilet, ble innflyttet i mars 2016. Nytt rådhus er under planlegging, og byggestart er planlagt i løpet av våren 2017. Det første boligprosjektet er under planlegging og byggestart skal etter planen skje til høsten 2017.
 • Det er gjennomført arkitektkonkurranse for å vurdere utbyggingspotensialet på Varatun.
 • Salgsprosessen for eksisterende rådhus og kommunens eiendommer i Håkon 7`s gate vil starte våren 2017. Områdeplan har vært ute til høring og ventes lagt fram for andregangsbehandling vinteren 2017.
 • På Vagle næringsområde er byggene til Posten Norge og Rema Distribusjon under oppføring. Etableringene gir grunnlag for om lag 600 arbeidsplasser.
 • På Foss Eikeland har foretaket et samarbeid med Ull AS. Fram til utgangen av 2016 var rundt 50 prosent av tomtene solgt, og disse er utbygd og tatt i bruk.
 • Sandnes Øst Utvikling AS har et nytt næringsareal under utvikling på Sviland.
 • På Stangeland har foretaket to mindre næringstomter til salg, og på Hesthammer er 30 dekar nytt næringsareal under regulering.
 • Tomter til offentlige formål og boligsosiale formål selges til Sandnes eiendomsselskap KF som har ansvar for bygging og drift av disse. I 2016 overleverte foretaket en tomt til boliger for funksjonshemmede på Bogafjell. En tomt i Skaarlia er i sluttfasen av regulering til avlastningsboliger for funksjonshemmede samt barneboliger og en barnehage. På Brattebø er fire småhus for personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri under planlegging. På Figgjo har foretaket fullført forhandlinger om grunnerverv for tomt til ny barne- og ungdomsskole. I samsvar med oppdrag fra bystyret er det også forhandlet fram avtale om grunnerverv på Iglemyr. Området reguleres blant annet til nytt svømmeanlegg, offentlig formål – kirke, idrettsanlegg med videre.
 • Foretaket har i 2016 hatt stort fokus på utvikling av områdeplan for Ruten. Planforslaget er sendt inn til behandling, tilleggshøring pågår og endelig plan vedtas våren 2017. I planforslaget er det satt av arealer til kollektivterminal, festplass og bypark samt areal til bygg hvor det legges opp til et utbyggingspotensial på 22 500 m2.

Ved utgangen av 2016 hadde foretaket arealreserver til mer enn 4 000 boenheter, 140 dekar regulert til offentlig formål og 500 dekar regulert til næringsformål.

Framtidsutsikter

Foretaket vil ha større fokus på transformasjon de neste årene, hvor områdene langs ny bussveitrasé vil ha høy prioritet. Lura, Varatun, Skippergata og Vatnekrossen er områder som har stort potensial for transformasjon. Det vil være naturlig å søke samarbeid med andre utbyggingsaktører i denne typen prosjekter som er mer krevende enn tradisjonelle utbyggingsområder.

Videreutvikling og tilrettelegging for realisering av bygg på Ruten vil ha stort fokus i 2017. 

I tiden framover vil det bli økt fokus på akkvisisjon og utvikling av næringsareal for å sikre Sandnes som en attraktiv næringsadresse i et 20 års perspektiv. Foretaket vil også søke å bidra til at Sandnes kommune blir attraktiv lokasjon for virksomheter som satser på fornybar energi.  

Foretaket har også fokus på akkvisisjon og tilrettelegging av tomter til offentlige formål. Foretaket arbeider tett sammen med Sandnes eiendomsselskap KF, kommunens planavdeling og boligtjenesten for å sikre nok areal i framtiden til disse behovene. Tilrettelegging av egnede tomter for småhus for personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri vil ha særskilt prioritet.

Det planlegges at det skal selges 70-90 boliger etter prosjektkonkurransemodellen i 2017. Etterspørselen fra utbyggere etter tomter som skal selges etter prosjektkonkurransemodellene er stor. Foretakets utfordring er å skaffe til veie tilstrekkelig antall boligtomter.

Foretaket vil fortsette arbeidet med å markedsføre Sandnes som attraktiv næringsadresse og således bidra til at flere arbeidsplasser blir kanalisert til Sandnes.

Det vil også bli satset ytterligere på markedsføre Sandnesmodellen overfor førstegangsetablerere. Kjøp av bolig som er solgt etter Sandnesmodellen skal framstå som et kvalitetsstempel. Et nytt konsept, «Mitt Sandnes», er under utarbeidelse og dette vil bli markedsført i 2017.

Administrasjon og styre

Foretaket har åtte fast ansatte, tre kvinner og fem menn. Noen administrative tjenester kjøpes av kommunen i henhold til egne tjenesteavtaler. Foretaket legger vekt på å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven. Sykefraværet var i 2016 på 1,7 prosent, mot 0 prosent i 2015. Sykefraværet i 2016 er ikke registrert å være knyttet til arbeidsforhold. Styret vurderer det generelle arbeidsmiljøet som meget tilfredsstillende.

Foretakets styre består av syv medlemmer, fem folkevalgte representanter og to eksterne. Av disse er det tre kvinner og fire menn. I tillegg har kommunen en representant fra administrasjonen som observatør i styret.

Publisert: 29.03.2017 07:34
Sist endret: 31.03.2017 12:19